အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈခရစ္ဇာတိေတာ္ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:29 am
Tags:

ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ဘုရားဇာတိဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသနည္း ?

ဘုရားမွလူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ ေယရႈတြင္ လူ႕ဇာတိ ၁၀ဝ% ႏွင့္ ဘုရားဇာတိ ၁၀ဝ% ပါဝင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရား လူ႕ဇာတိခံယူစဥ္ ဘုရား၏ ဇာတိတန္ခိုးကို လံုးဝအသံုးမၿပဳဘဲ လူ႕ဇာတိအၿပည့္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ မစမႈကိုယူကာ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တန္ခိုးနိမိတ္သက္ေသ မ်ားကိုၿပဳႏိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါၿပဳေသာအမႈတို႕ကိုၿပဳလိမ့္မည္။ ငါၿပဳေသာအမႈတို႕ထက္သာ၍ ၾကီးမားေသာ အမႈတို႕ကိုပင္ၿပဳလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈ သည္ ဘုရားၿဖစ္၍ က်င့္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ေၿပာဆိုအေၾကာင္းၿပပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ လူအခ်ိဳ႕က လူ႕ဇာတိခံယူလာေသာ ေယရႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္ တြင္ ဘုရားၿဖစ္ၿခင္း၏ၿပဳခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ားကို မယူဘဲ လူသားၿဖစ္ ၿခင္း၏ အၿပဳအမူမ်ားတို႕ကိုယူကာ ေယရႈသည္ဘုရား မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အၿမင္တစ္ဖက္တည္းၿဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြကေတြ႕လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s