အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္အမ်ိဳးအစား December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:05 am
Tags:

အၿပစ္အမ်ိဳးအစား ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသနည္း ?

အၿပစ္အမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ ေမြးရာပါ ဗီဇအၿပစ္ (Sin) ႏွင့္ လူတို႕လြန္က်ဴး ေသာဒုစရိုက္အၿပစ္ (Sins) တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအၿပစ္၏ အရင္းအၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ဗီဇအၿပစ္တရား အေၾကာင္းကို အၿခားမည္သည့္က်မ္းတြင္မွ အေလးေပး ေဖၚၿပထားၿခင္း မရွိပါ။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s