အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သိပၸံႏွင့္ ညီေသာ အရာ December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 9:37 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ သိပၸံပညာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိပါသလား?

ကမၻာေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေအာင္ၿမင္သည့္ သိပၸံ ပညာရွင္မ်ားအနက္ လူ (၃၀ဝ) ကိုေလ့လာၾကည့္ၾကေသာအခါ ထိုအထဲမွ  ၉၂% သည္ခရစ္ယာန္ မ်ားၿဖစ္ၾကပါသည္။သိပၸံပညာရွင္မ်ားအမ်ားစုကလည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ သိပၸံပညာႏွင့္လံုးဝကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ဥပမာ လူကိုဘုရားက ေၿမမႈန္႕ၿဖင့္ဖန္ဆင္းသည္ဟု ဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေၿမၾကီးကို ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ၾကည့္ရာ လူတြင္ပါဝင္ေသာ ၿဒပ္စင္ႏွင့္ ေၿမမႈန္႕တြင္ပါဝင္ေသာ ၿဒပ္စင္မ်ားအားလံုး တစ္ထပ္ တည္းတူညီေနပါသည္။ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က စၾကာဝဠာၾကီးသည္ ေပါက္ကြဲမႈၾကီး တစ္ခုမွ စတင္ခဲ့သည္ဟုဆိုၾကေသာ္လည္း ေပါက္ကြဲမႈမ်ားၿဖစ္ၿပီးတိုင္း စနစ္က်မႈရွိမလာသည့္ အၿပင္ အရာရာရႈပ္ေထြး ပ်က္စီးသြားၿခင္းတို႕သာ ရွိေပသည္။ မည္သည့္စြမ္းအင္မွလည္း မၿဖစ္တည္ေသးခ်ိန္ မည္သို႕ေပါက္ကြဲမႈ ရွိႏိုင္မည္နည္းဆိုသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားက ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ သဘာဝထက္လြန္ကဲေသာ အင္အားတစ္ခုၿဖင့္ အစၿပဳထားသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ သမၼာက်မ္းစာက အစအဦး၌ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေၿမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏ဟူေသာအေၿဖက ရိုးရွင္းစြာလက္ခံႏိုင္ဖြယ္ ရာအေၿဖပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s