အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သခင္ေယရႈ၏ေမးခြန္းႏွစ္ခု December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:49 am
Tags:

လူမ်ားက ငါ့ကိုမည္သူၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသနည္း?   သင္တို႕လည္း ငါ့ကို အဘယ္သူၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက သနည္း?

အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ေယရႈခရစ္သည္ တစ္ကမၻာလံုးကသိခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ အၾကီးၿမတ္ဆံုးေသာသူ ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေယရႈသည္ လူသားမ်ားထဲတြင္ အၾကၤးၿမတ္ဆံုးေသာ လူသားတစ္ ေယာက္သာမကပါ။ သင္သည္ သူ၏ အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာ ေလေလ ပိုမိုေလးစားၾကည္ညို ေလေလၿဖစ္ေပမည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာဘုရားမဲ့ဝါဒီမ်ားကပင္ သခင္ေယရႈ၏ အႏိႈင္းမဲ့ ၾကီးၿမတ္ ၿခင္းႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မည္သူမွ်တုႏိႈင္း၍ မမွီႏိုင္ေသာ သူ၏ေပးဆပ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၿပာဆိုမႈမ်ားမွာ-

ၿပင္သစ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ရီနင္က “အနာဂတ္တြင္ အံ့ဩဖြယ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေပၚလာလိမ့္ဦး မည္သို႕ေသာ္ေသခ်ာတာ တစ္ခုကသခင္ေယရႈကိုေတာ့ မည္သူမွ် ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ မည္မဟုတ္” ဟု ဆို၏။

ၿပင္သစ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ရူဆိုးက သခင္ေယရႈကိုဆိုကေရးတီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာ၌ “ဆိုကေရးတီး၏ အသက္ရွင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းအား အေတြးအေခၚပညာရွင္ဟုသတ္မွတ္လွ်င္ သခင္ေယရႈ၏ အသက္ရွင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္၍ ေယရႈသည္ ဘုရား ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္” ဟုဆိုခဲ့သည္။

စစ္သူၾကီး နပိုလီယန္က “ကြ်ႏု္ပ္လူမ်ား စြာသိခဲ့ပါသည္သို႕ေသာ္ ေယရႈသည္ လူသားသက္သက္မွ် မကပါ” ဟုဆိုခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာၾကီး ေလာ့ဘိုင္ရြန္က “အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သာ ဘုရားၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ သို႕မဟုတ္ ဘုရားသာ လူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ယင္းသည္ သခင္ ေယရႈပင္ၿဖစ္သည္”ဟုဆိုခဲ့သည္။

စာေရးဆရာတစ္ဦးကလည္း “ကမၻာေပၚတြင္ ဖြဲ႕စည္းသမွ်ေသာစစ္တပ္ၾကီးမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သမွ်ေသာ အာဏာရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သမွ်ေသာဘုရင္မ်ား အားလံုးတို႕၏ လူသားတို႕အေပၚ ဩဇာ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေပါင္းစည္းခဲ့လွ်င္ ယင္းသည္ ေယရႈဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္၏ လူသားတို႕အေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို မွီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ” ဟုေရးသားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသမိုင္းပညာရွင္ ဖေလးဗိယပ္က သခင္ေယရႈ၏ဘဝႏွင့္ အသက္ရွင္မႈ ကို ေလ့လာျပီး ေယရႈသည္ေမရွိယျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီျပည္၌ အထင္ရွားဆံုးေသာ စာေပဂီတ ပါရမီရွင္ၾကီး ဂ်ိဳဟန္က သခင္ေယရႈအားသန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားဟု ေခၚခဲ့ျပီး အကယ္၍ဘုရားသည္ ကမၻာေပၚသို႔ တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါၾကြလာခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ယင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ၾကြလာခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ မိန္႔ဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အသိတရားအုတ္ၿမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထား၍ သခင္ေယရႈ မိန္႕ဆိုခ်က္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚၿပႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္ရန္ ေယရႈ၏ မိန္႕ဆို ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚၿပလိုပါသည္။

ေမြးရာပါ မ်က္စိကန္းေသာသူကို ၿပန္ၿမင္ေစေသာ အခါ ေယရႈက ငါသည္ ေလာက၏အလင္းၿဖစ္သည္။

ငါးေထာင္မကေသာသူမ်ားကို မုန္႕ငါးလံုး ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္အားတန္ခိုးႏွင့္ ပြါးေစလ်က္ လူမ်ား ဝစြာစား ၿပီးေသာအခါ ေယရႈက ငါသည္ အသက္မုန္႕ ၿဖစ္သည္။

ေယရႈအားအဆံုးစီရင္မည့္ေန၌ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးေသာအခါ ေယရႈက သင္ဆိုသည့္အတိုင္းမွန္၏။

ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္လာေသာအခါ တပည့္ေတာ္ေသာ မကၿမင္လွ်င္ အကြ်ႏု္ပ္၏အရွင္ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ဆိုေသာအခါ ေယရႈက ငါ့ကိုၿမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုၿမင္၏။

ေသၿပီးေလးရက္ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ လာဇရုကို သခ်ၤိဳင္းဂူမွ    ၿပန္ရွင္ေစၿပီး  ေယရႈက     ငါသည္ ထေၿမာက္ၿခင္း အေၾကာင္း အသက္ ရွင္ၿခင္းအေၾကာင္း ၿဖစ္၏။ငါ့ကို ယံုၾကည္ ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s