အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူသားအတိုင္းအျပစ္သားလား? December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:03 am
Tags:

လူသားတိုင္းဟာအၿပစ္သားေတြခ်ည္းၿဖစ္ပါသလား ?

လူသားတိုင္းသည္ ဘုရားေရွ႕တြင္အၿပစ္နည္းသည္ႏွင့္ မ်ားသည္သာ ကြာၿခားၿပီးအၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ သရက္ပင္ႏွစ္ပင္တြင္ တစ္ပင္က အသီးေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာသီးၿပီး က်န္တစ္ပင္က ငါးလံုးသာသီးပါသည္။ သို႕ေသာ္ သရက္သီးငါးလံုးသာသီးသည့္အတြက္ ထိုအပင္ကို သရက္ပင္မဟုတ္ဟု ေၿပာလို႕ မရပါ။ ကာယကံႏွင့္မွမဟုတ္ပါဘဲ ဝစီကံ၊ မေနာကံတို႕ ႏွင့္ ၿပစ္မွားမိပါကလည္း အၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “လူသားအတိုင္းအျပစ္သားလား?”

  1. naung naung Says:

    ကံကံ၏အက်ိဳးကိုလဲမယံုဘူးလို႔ေၿပာေသးတယ္။ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေနာကံေတြပါေနတာလဲ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s