အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ? December 10, 2009

ေယရႈ၏ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို အနီးကပ္ဆံုး လက္ရံုးေတာ္တပည့္ေတာ္ မ်ားက လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?

လူလိမ္မ်ား လိမ္ညာေၿပာဆိုၾကၿခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သူတို႕၏ အတၲအတြက္ပါ၊ တမန္ေတာ္တို႕က လိမ္ညာခဲ့ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ တရားစကားေတြအေပၚ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရပါသလဲ၊ သူတို႕၏ တရားစကားေၾကာင့္ လူမ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ အထင္လြဲၿခင္းခံရ၊ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခံရ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၊ အႏိုင္က်င့္ခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ဆံုး ရက္စက္စြာ အသက္ခံခဲ့ၾက ရပါသည္။ သူတို႕ ၿပခဲ့ေသာ သက္ေသသည္ သူတို႕အတၲအတြက္ လိမ္ညာ အကြက္ဆင္ ခဲ့ၾကတာပါဟု ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈ လံုးဝမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

One Response to “လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?”

  1. ko Kyaw Says:

    မဟုတ္ပါဟူ ၀န္ခံလိုက္သည္ႏွင့္ သူေတာင္းစားေလာက္ေတာင္ အဆင့္ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ အာဏာပိုင္မ်ားက မသတ္ေသာ္လည္း သူညာ၀ါးထားေသာ သူမ်ားက သတ္မည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသမထူး ေနမထူး ခပ္ရူးရူးမ်ား ေၾကာက္ကန္ကန္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေနရာတိုင္းကို ျပန္႕ႏွံျခင္းမွာ စစ္တိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s