အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရက္စက္ေသာ ဘုရားမဟုတ္ပါ December 10, 2009

Filed under: ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:28 am
Tags:

က်မ္းေဟာင္းတြင္ ဘုရားက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး က်မ္းသစ္တြင္ ဘုရား ကႏူးညံ့ကာ အသြင္မတူတာ ဘာ့ေၾကာင့္ပါလဲ?

ဘုရားသည္ လူကို မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ အၿပစ္ရွိသည္အေလွ်ာက္စီရင္တတ္ သလို ေကာင္းၿမတ္သူကိုလည္း ဆုေပးတတ္ကာ ေနာင္တရသူကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ေတာ္ မူတတ္သည့္ ေမတၱာရွင္လည္းၿဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေဟာင္းသည္ လူကိုစဖန္ဆင္းခ်ိန္မွ ႏွစ္ေပါင္းေလးေထာင္ခန္႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားကိုေဖၚၿပၿပီး က်မ္းသစ္မွာ ေယရႈ လူ႕ဇာတိခံယူခ်ိန္မွစလို႕ သူ၏တမန္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈမ်ားကိုသာ မွတ္တမ္းတင္ ေဖၚၿပထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တစ္ရာအတြင္း ႏွင့္ ႏွစ္ေလးေထာင္ခန္႕အတြင္း ေဖၚၿပမွတ္တမ္းၿခင္း မတူညီေသာ္လည္း ဘုရား၏ သေဘာေတာ္ကေတာ့ အတူတူပဲၿဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s