အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ယခု ေယရႈဘယ္မွာရွိေနပါသနည္း? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:10 am
Tags:

(ေဟရွာယ ၉း၆) တြင္ ငါတို႕အဖို႕သူငယ္ကိုဖြားၿမင္မည္.. နာမေတာ္မူကား အံ့ဩဖြယ္ တိုင္ပင္ဖက္ တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္.. ၿဖစ္ပါသည္။

(ေယာ ၄း၂၄) မွာ ဘုရားသခင္သည္နာမ္ဝိညာဥ္ ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္လည္တက္ၾကြ သြားေသာ္လည္း ယခုအခါ နာမ္ဝိညာဥ္အေနၿဖင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ တၿပိဳင္နက္ ရွိေနပါသည္။

(ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀) မွလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္က ငါသည္တခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ ေန၏… .. ဟုဆိုထားပါသည္။

ထိုေယရႈခရစ္ေတာ္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အထဲေရာက္လာလွ်င္ ဖာရိရွဲ က်မ္းၿပဳဆရာ တို႕က်င့္ေသာအက်င့္ထက္ သာလြန္ေသာ သူမ်ား ၿဖစ္သြားပါမည္။

(ေရာမ ၈း၉) ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ကိုမရေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္ ဟုအတိအလင္း  ဆိုထားပါသည္။

ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ကို ဘယ္လိုရႏိုင္မည္နည္း?

(ဧဖက္ ၃း၁ရ)ယံုၾကည္ၿခင္းအားၿဖင့္ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႕စိတ္ႏွလံုးထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္ မူမည္ ဟုဆိုထားပါသည္။

ယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ငါ၏အထဲ၌တည္ေနသည္ဟု သင္ယံုၾကည္ပါ ကသင့္ကို မည္သူမွ် ၿပဳစား၍ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

(၁ေကာ၃း၁၆) သင္တို႕သည္ဘုရားခင္၏ဗိမာန္ေတာ္ၿဖစ္သည္ကို၄င္း ဘုရားခင္၏ ဝိညာဥ္ေတာ္ သည္သင္တို႕ထဲ၌ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ သည္ကို၄င္း မသိၾကသေလာ၊

(၂ ေကာ ၁၃း၅) ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႕၌တည္ေတာ္မူသည္ဟု ကိုယ္အေၾကာင္း ကို ကိုယ္မသိၾကသေလာ၊

(ဂလာတိ ၄း၁၉) ခရစ္ေတာ္သည္ သင္တို႕အထဲ၌တည္လ်က္ရွိေတာ္မူသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s