အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာသာျပန္မူကြဲ December 10, 2009

Filed under: ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:21 am
Tags:

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ရာစုႏွစ္မ်ားတေလွ်ာက္ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဘာသာၿပန္တည္းၿဖတ္မႈမ်ား ၿပဳခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ မူရင္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကြဲလြဲ မႈမ်ား မရွိႏိုင္ဘူးလား ? မရွိပါ။ ပထမအခ်က္အေနၿဖင့္ သမၼာက်မ္းတြင္ ေရွးေဟာင္းမူလလက္ေရးမူ မ်ားၿဖင့္ ဘီစီသံုးရာစုထက္ေစာ၍ လိပ္မူ ထားေသာ က်မ္းစာလိပ္မ်ားအနက္ အားလံုးနီးပါးခန္႕ကို ယေန႕တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေရွးေဟာင္းက်မ္းစာ လိပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ခ်က္အရ ယေန႕ကြ်ႏု္ပ္တို႕အသံုးၿပဳေနေသာ သမၼာက်မ္းသည္ ကနဦး အသင္းေတာ္မ်ား အသံုးၿပဳေသာ သမၼာက်မ္းစာႏွင့္ ထပ္တူ ထပ္မွ်ၿဖစ္ေၾကာင္း က်မ္းဂန္ပညာရွင္တို႕က ေဝဖန္စိစစ္ သက္ေသၿပႏိုင္ခဲ့ၾက ေပသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ ကနဦးအသင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ တစ္ဦးမွ တစ္ဦးထံသို႕ ေရးေသာစာမ်ားႏွင့္ အသင္းေတာ္ တစ္ပါးမွ တစ္ပါးသို႕ ေရးေသာစာမ်ား ယေန႕တိုင္ရွိေနပါသည္။ သူတို႕ ေရးသားထားေသာ စာမ်ားတြင္ သမၼာက်မ္းစာ ေတာ္ၿမတ္ကို ကိုးကားထည့္သြင္း ေရးသားထားေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ားတို႕ကို ၿပန္လည္စုစည္းၾကည့္ရာ အခန္းငယ္ဆယ္ခန္းသာ က်န္ရွိေနၿပီး ၉၉.၈၆% ကို ၿပန္လည္စီစစ္ ၿပဳစုႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူရင္းက်မ္း စာလိပ္မ်ားႏွင့္ ကနဦးအသင္းေတာ္ ဖခင္ၾကီးမ်ားတို႕၏ စာမူတည္းဟူေသာ အေထာက္အထား ႏွစ္ရပ္အရ သမၼာက်မ္းစာသည္ နဂိုမူရင္းက်မ္းစာလိပ္မ်ားမွ အလြန္ေစ့စပ္ ေသခ်ာစြာ စီမံၿပဳစုထားေၾကာင္း အခိုင္အမာ သက္ေသၿပႏိုင္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s