အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကြ်ႏု္ပ္သည္သာ အကြ်ႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္ၿဖစ္၏။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:23 am
Tags:

ကြ်ႏု္ပ္သည္သာ အကြ်ႏု္ပ္၏ အရွင္သခင္ၿဖစ္၏။

လူထင္သည့္အတိုင္းမွန္ေသာလကၡဏာရွိေသာ္လည္း အဆံုး၌ကား ေသၿခင္း သို႕ေရာက္ရာလမ္းတစ္လမ္းရွိေသး၏ (သု၁၄း၁၂)၊ ငါသည္ပညာရွိ၏ဟု ကိုယ္ကို မထင္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕၍ဒုစရိုက္ကိုေရွာင္ေလာ့။ (သု ၃း၇)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s