အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:15 am
Tags:

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္?

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ကို ေမးေသာေမးခြန္းၾကီးမွာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ တို႕ရံႈးနိမ့္သြားသည္ဆိုသည့္ ဝါဒၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ၿဖစ္ေပၚလာပံုမွာ ၄င္းရြာေလးတြင္ ထမ္းပိုးမညီေသာ လူၾကီးအိမ္တစ္အိမ္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလာတိုင္း ၄င္းတို႕၏အိမ္တြင္ တည္းခို ၾကကာ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံရသည့္ အေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်မႈ မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ လင္မယားခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲစခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ၄င္းတို႕ရြာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာတို႕ကို တရားေဆြးေႏြး ေစခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရ မွန္ကန္ေသာဖက္သို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာသာေၿပာင္းမည္ဟု ဆိုၿပီး စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေၿဖမေပၚရာမွ တိုင္းသိၿပည္သိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္အထိ ၄င္းရြာေလးတြင္ ၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မၿပီးၿပတ္ခဲ့ဘဲ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကို ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ စာအုပ္ေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ အၿငင္းပြါးေနရဆဲၿဖစ္ေနပါသည္။ (more…)