အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကြဲျပားေသာ ေက်းဇူးတရား December 10, 2009

Filed under: အက်င့္တရား — amayaphay @ 9:14 am
Tags:

ေက်းဇူးတရား

ေက်းဇူးတရားသည္ ေယရႈအားၿဖင့္ ဤကမၻာေလာက သို႕ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္း အၿပစ္မွ လႊတ္ၿခင္းအခြင့္ ႏွင့္ အပယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ခြင့္ကိုရၾကပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ လူသားတိုင္းတို႕သည္ အၿပစ္နည္းသည္ႏွင့္ မ်ားသည္သာကြာၾကၿပီး ဘုရားေရွ႕တြင္ အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအၿပစ္ အတြက္လူသားတိုင္း ငရဲသို႕ေရာက္ရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း လူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။ ထိုလူႏွစ္မ်ိဳးတို႕ကေတာ့ မိမိရဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အမွီၿပဳသူႏွင့္ ဘုရားက လူတို႕အတြက္ ၿပဳေပးေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကို  လက္ခံၿခင္း လက္မခံၿခင္းအေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။

လူသားႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားအၾကားတြင္ အၿပစ္ဆိုေသာတန္တိုင္းၾကီးက ၿခားထားၿပီး ပညတ္တရား၏အက်င့္အားၿဖင့္လည္း ထိုအၿပစ္ေၾကြးတို႕ကို မဆပ္ႏိုင္ ၾကပါ။ လူ၏ဝိညာဥ္သည္လည္း စၾကာဝဠာထက္မက တန္ဘိုးရွိၿပီး ထိုဝိညာဥ္၏ တန္ဘိုးကို ဘုရားသခင္အား ေပးႏိုင္ၿခင္းငွါလည္း မတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။

လူသားတိုင္းေကာင္းရာသို႕ေရာက္ဖို႕လူ႕အပိုင္းမွဘာမွ်မတတ္ ႏိုင္ပါ၊ ဘာမွ်လည္းမလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ ဘုရားကသာ လွ်င္တတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဘုရား ကသာလွ်င္ ၿပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာအပိုင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဘုရား ကၿပဳေပးေသာအမႈကို လူ႕ဖက္မွ လက္ခံယံုၾကည္ရန္သာ ၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း လူမတတ္ႏိုင္ေသာအမႈကို ဘုရားတတ္ႏိုင္သည္ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ တပည့္မ်ားမေၿဖႏိုင္ေသာစာေမးပြဲ ေမးခြန္းကို ထုတ္ေသာဆရာသမား ေကာင္းဟူသည္ ေလာကတြင္ရွိပါမည္လား။ ထိုနည္းတူ လူသားတိုင္းေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ဖို႕ လူသားတိုင္းက်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ပညတ္ခ်က္တို႕ၿဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ကာ ငါ့ထံသို႕လာၾကပါဟု ဘုရားကဆိုလွ်င္ ထိုဘုရားသည္ တရားပါမည္လား။ (more…)