အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းေသာအက်င့္ December 10, 2009

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာသို႕ ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါလား?

မဟုတ္ပါ။ ထာဝရဘုရား၏သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ ေယရႈဘုရားအား ၿဖင့္သာ လူသားတိုင္း ေကာင္းရာသုခဘံုသို႕ေရာက္ရာ တစ္ခုတည္းေသာလမ္း ၿဖစ္သည္ ဟုေဖၚၿပထားပါသည္။ အၿမင္က်ဥ္းေၿမာင္းေသာ အယူဝါဒဟု ထင္ပါသလား။ ထာဝရ ဘုရား၏ သမၼာက်မ္းပါ တရားသံုးပါးတြင္ အေၿဖရွိပါသည္။ သမၼာက်မ္းအေၾကာင္းကို ဦးစြာေဖၚၿပေပးလိုပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

(more…)

 

လူသားတိုင္း ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ေရာက္မည္လား?

လူသားတိုင္း တမလြန္ဘဝ၌ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ရန္အတြက္ ဘာကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသနည္း?

စစ္မွန္ေသာဘုရားကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ သူသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ေမတၱာရွင္ၿဖစ္ၿပီး လူသားတိုင္း အပယ္ငရဲမွ လြတ္၍ သမၼာတရားကို သိဖို႕ရန္ အလိုရွိ ပါသည္။ အဘယ္လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် ငရဲသို႕ေရာက္ဖို႕ရန္ အလိုမရွိပါ။ သားသမီးတိုင္းကို မိဘ တိုင္းက အသက္ေပးသည့္တိုင္ခ်စ္တတ္သကဲ့သို႕ ယုတ္စြအဆံုး တိရိစၦာန္မ်ားပင္ မိမိ၏သားသမီးကို အသက္ေပးကာကြယ္တတ္ၾကပါသည္။ အနႏၱေမတၱာရွင္ဟုအမည္ရေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဆိုလွ်င္ သူဖန္ဆင္းထား ေသာလူသားတိုင္းတို႕အတြက္ အဘယ္ဆိုဖြယ္ရာရွိပါမည္နည္း။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုဘုရားရွင္ကို ရွာဖို႕ႏွင့္ ထိုဘုရား၏ တရားေတာ္ကို သိဖို႕လိုအပ္ပါသည္။

(၁ တိ ၂း၄၊ ေဟရွာယ ၅၅း၆-၇၊ ေယရမိ ၂၉း၁၃)