အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေကာင္းမႈကုသိလု္ December 10, 2009

Filed under: အက်င့္တရား — amayaphay @ 9:10 am
Tags:

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာသို႕ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါလား?

ေကာင္းမႈတစ္ခုေန႕စဥ္ၿပဳဟု လူတို႕ဆိုရိုးစကားရွိေသာ္လည္း ၊ လက္ေတြ႕မွာမူ မလုပ္ႏိုင္သည့္အၿပင္ မေကာင္းမႈမ်ားတို႕ကိုေတာ့ ေန႕စဥ္မွန္မွန္က်ဴးလြန္မိတတ္ၾက ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လူတို႕သည္ေမြးဖြါးခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ လြန္က်ဴးခဲ့ေသာ အၿပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္ အပါယ္လားရမည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း မွာ ဘာသာသာတရားအသီးသီးရွိၾကပါသည္။ ထိုဘာသာတရားတို႕သည္ ဥပေဒႏွင့္ တူၿပီး အၿပစ္ထင္ရွားေၾကာင္းကိုသာ ေဖၚၿပပါသည္။ ဘာသာတရားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို အၿပစ္ႏွင့္ ေသၿခင္းတရား၏ လက္မွ မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘာသာတရားက လူကိုကယ္တင္ႏိုင္မည္လား၊ ဘုရားကသာလွ်င္လူကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို ခြဲၿခားသိၿမင္တတ္ၿပီး တရားေပးေသာဘုရားႏွင့္ အသက္ေပးေသာဘုရား မည္သည့္ ဘုရားကို မိမိ၏ ထာဝရကာလအတြက္ ကိုးကြယ္ရမည္ကို ၿပတ္ၿပတ္ သားသား ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

( ေယာ ၇း၁၉၊ ေရာ ၃း၂၀၊ ေရာ ၇း၇၊ ဂလာတိ ၃း၁၀-၁၃၊ ဂလာတိ ၃း၂၄၊ ဂလာတိ ၂း၁၅၊ ဂလာတိ ၅း၄၊ တရား ၂၇း၂၆၊ေဟရွာ ၆၄း၆)