အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာ့ေၾကာင့္မယံုၾကတာလည္း December 10, 2009

ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအခိုင္အမာရွိပါေသာ္လည္း ေယရႈကိုလက္မခံႏိုင္ေသာသူမ်ား ဘာ့ေၾကာင့္ရွိေနရပါသနည္း?

ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ၿခင္းႏွင့္ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းသက္ေသမ်ားခိုင္လံုစြာမရွိလို႕မဟုတ္ပါ၊ လြဲမွားသည့္ဒႆန အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ မိမိအသိကို ပိတ္ထားေသာေၾကာင့္စစ္မွန္ေသာ အမွန္တရားသည္သူတို႕အထဲသို႕ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈဘုရားကိုယ္တိုင္ကလည္း ေၿမၾကီးေပၚမွာရွိေသာ ေမာေရွမွစ၍ ပေရာဖက္တို႕၏ စကားကို လက္မခံလွ်င္ ေသေသာသူထဲမွဆင္း ေၿပာလည္း လက္ခံႏိုင္ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ (လု ၁၆း၃၁)

ယေန႕ ကမၻာၾကီးတြင္ ဘုရားေပါင္းေၿမာက္မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕ တို႕သည္ ေရွးယခင္အခ်ိန္က ႏြားအားၿဖင့္သာ ထြန္ယက္ စားေသာက္ၾကရေသာေၾကာင့္ ႏြားကို ေက်းဇူးရွင္အေနၿဖင့္ ဘုရားဟုပင္သတ္မွတ္ကာ ကိုးကြယ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ထြန္စက္ တစ္စင္းၿဖင့္ တစ္ေန႕ကို လယ္ေၿမဧက ၅၀ဝ ခန္႕ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္လူပန္းသက္သာေစေသာ ေက်းဇူးကိုရၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လူတို႕သည္ ထြန္စက္ကိုေတာ့ မကိုးကြယ္ပါဘဲ ေရွးရိုး အစဥ္အလာအရ ႏြားကိုသာကိုးကြယ္ေနၾကဆဲၿဖစ္ပါသည္။

ထိုနည္း၄င္းဘုရားမွန္ကိုမသိခဲ့သည့္အတြက္ မိရိုးဖလာအရ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕ သက္ေသမရွိေပမည့္ ထိုအရွင္ကိုသာ ကိုးကြယ္ လာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႕ ဘုရားစစ္အေၾကာင္း ကိုသိလာၾကေပမည့္ မိရိုးဖလာ ဘုရားကို မစြန္႕ႏိုင္ၾကၿခင္းမွာ မိမိ၏ အတၲစြဲ လြဲမွားသည့္ ေရြးခ်ယ္မႈသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။