အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာံေၾကာင့္ မူကြဲပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္ ၾကြဆင္းလာမည္နည္း? December 10, 2009

ေယရႈဘုရားဒုတိယအႀကိမ္ေလာကသို႕ အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပံုစံမ်ိဳးၿဖင့္ ၾကြဆင္းလာမည္နည္း?

ပထမအၾကိမ္ၾကြဆင္းလာခ်ိန္ကကဲ့သို႕ ႏြားစာခြက္တြင္ သိမ္ငယ္စြာ ႏွိမ့္ခ် လ်က္လူသားမ်ားကိုကယ္တင္ရန္ ၾကြဆင္းလာၿခင္း မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပါ။ဒုတိယအၾကိမ္ေလာကသို႕ျြကဆင္းလာလွ်င္ လူသားတိုင္းၿမင္ႏိုင္မည့္ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္ အရွင္တကာတို႕၏ အရွင္အေနၿဖင့္ ေကာင္းကင္ဘုန္းတန္ခိုး အၿခံအရံမ်ားႏွင့္ ၾကြဆင္း လာမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ားတို႕ကို ကယ္တင္ဖို႕မဟုတ္ေတာ့ သကဲ့သို႕ အၿပစ္ရွိသည္အေလ်ာက္ မ်က္ႏွာမလိုက္ဘဲ စီရင္ဖို႕ ၾကြဆင္းလာမည္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားမ်ား၏ ပံုသက္ေသအတြက္ အေစခံဖို႕ ၾကြဆင္းလာၿခင္း မဟုတ္ေတာ့သကဲ့သို႕ ကမၻာၾကီးကို အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္အၿဖစ္ ၾကြဆင္းလာမည္ၿဖစ္ ပါသည္။

ယေန႕လူမ်ားစြာတို႕က ေယရႈကို ႏြားစာခြက္အတြင္းဖြားၿမင္ေသာေယရႈႏွင့္ ကားတိုင္ထက္တြင္ ေသၿခင္းဆိုးႏွင့္ေသေသာ ေယရႈ အၿဖစ္သာ အၿမင္ရွိၿပီး ဘုန္းတန္းခိုးၾကီးၿမတ္ကာ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ အႏိႈင္းမဲ့ေသာ ဘုရားသခင္ ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ မသိၿမင္ခ်င္ၾကေတာ့ပါ။ လူတို႕ကို တစ္ေန႕တရား စီရင္မည့္အရွင္ ၿဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ မၾကားခ်င္ၾကေတာ့ပါ။