အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အေျခခံတရားမ်ား December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 11:13 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႕၏တစ္ဦးၿခင္း အေၿခခံ ဘာသာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ လို႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကို သိလိုပါသည္?

ဆုေတာင္းၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္း၊ သက္ေသခံၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္းႏွင့္ ထိုအခ်က္တို႕ကို နာခံ လိုက္ေလွ်ာက္ေသာ အသက္တာ ရွိရပါမည္။ လူတိုင္းတြင္ လူတို႕ၿမင္ႏိုင္ေသာ အၿပင္လူႏွင့္(ကိုယ္ခႏၶာ) လူတို႕မၿမင္ႏိုင္ေသာ အတြင္းလူ(ဝိညာဥ္) ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္း ရွိပါသည္။ ဆုေတာင္းၿခင္းကို ဝိညာဥ္အသက္ရႈၿခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ၿခင္းကို ဝိညာဥ္အစာစားၿခင္း၊ ဘုရား၏ ေကာင္းၿမတ္ေၾကာင္း သက္ေသခံၿခင္းကို ဝိညာဥ္စကား ေၿပာၿခင္း၊ မိသဟာယဖြဲ႕ၿခင္း (အသင္းေတာ္တြင္ပါဝင္ၿခင္း)ကို ဝိညာဥ္ ေလ့က်င္ခန္း လုပ္ၿခင္းဟူ၍ တင္စားထားပါသည္။ ေသေသာသူသည္ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္း မစားေတာ့ပါ။ အသက္လည္းမရႈ အစာလည္းမစား (က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္း) ေပမည့္ ခရစ္ယာန္ဟု အမည္တပ္ထားသူ လူေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါသည္။

 

အရင္က်သူႏွင့္ ေစာႏွင့္သူ

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:11 am
Tags:

ေယရႈက ဗုဒၶေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ဝ ခန္႕မွ ပြင့္တဲ့အရွင္မဟုတ္လား?

ဟုတ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရားလူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကိုေတာ့ ကမၻာဦးအခ်ိန္ အာဒံအၿပစ္ က်ဴးလြန္ မိခ်ိန္မွ စလို႕ ထိုအၿပစ္ကိုေပးဆပ္ရန္ ဘုရားမွ လူ႕ဇာတိခံယူမည့္အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာတြင္ ၾကိဳတင္ ေရးသား ထားၿပီးၿဖစ္ ပါသည္။ (က၃း၁၅)

 

ကာဣန မိန္းမက ဘယ္ကလည္း

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:39 am
Tags:

ဘုရားက လူဘယ္ႏွစ္ဦး ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသလဲ၊ ကာဣိနက ဘယ္ေနရာမွ ဘယ္လို မိန္းမရသြားတာပါလဲ?

လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကိုယ္တိုင္ကလည္း အစအဦး၌ လူႏွစ္ဦးတည္းသာ ဖန္ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါသည္။ (မ ၁၉း၄) ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္က်မ္း အခန္းၾကီးတစ္ကို ဖတ္ၾကည့္လွ်င္ အာၿဗဟံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေယရႈ၏ ေဆြေတာ္စဥ္ မ်ိဳးေတာ္ဆက္ စာရင္းဟူမူကား၊ အာၿဗဟံသားဣဇက္ ၊ ဣဇက္သား ယာကုပ္ ဟုအစၿပဳထားပါသည္။ အမွန္မွာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ၿပန္ေလ့လာၾကည့္ပါက အာၿဗဟံသား ဣဇက္ တစ္ဦးတည္းမဟုတ္ပါ၊ ဣဇက္သားလည္း ယာကုပ္တစ္ဦးတည္း မဟုတ္ပါ။ (ရွင္ေယာဟန္ခရစ္ဝင္ ၂၁း၂၅) တြင္ ထိုအမႈအရာ ရွိသမွ်တို႕ကို အသီးအၿခားေရးထားလွ်င္ ေၿမၾကီးမဆန္႕ႏိုင္ေအာင္ က်မ္းစာ မ်ားၿပားလိမ့္မည္ ဟုထင္မွတ္ၿခင္းရွိ၏ဟု ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ဆိုထားပါသည္။

ထို႕နည္း၄င္း အာဒံ၏ သားသံုးဦးသာရွိသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း (ကမၻာဦးက်မ္း ၅း၄) တြင္ အာဒံသည္ အႏွစ္ရွစ္ရာ အသက္ရွင္၍ သားသမီးမ်ား ကိုၿမင္ေလ၏ဟု ေဖၚၿပထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္သားသံုးဦးတည္းမဟုတ္ပါ။ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ေရာက္ေသာအခါမွ ေမာေရွအားၿဖင့္ ဘုရားက ေမာင္ႏွမခ်င္းမယူဖို႕ ပညတ္ခဲ့ပါသည္။ မယူရဟု ပညတ္ၿခင္းသည္ ယူၾကၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကာဣိနသည္ ၄င္း၏ ညီမေတာ္သူႏွင့္ ယူခဲ့ပါသည္။ အခ်င္းတို႕မ်ားၿပားစြာ ေမြးၾကေလာ့ဟု ဘုရားအမိန္႕ေတာ္ရွိ သည့္အတြက္ လူဦးေရတိုးပြါးဖို႕ စံုဖက္ၾကၿခင္းသာ လွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

အာဒံႏွင့္ ဧဝအၿပင္ အၿခားလူမ်ားကိုလည္း ဘုရားကဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ယူဆပါက အာဒံလုပ္ေသာ အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရား ႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ၿပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာလူသားတိုင္း ဘုရားႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရသည္ကို အဆက္ရဖို႕ ေယရႈၿပဳေပးခဲ့ေသာ ကယ္တင္ၿခင္းအမႈသည္ ဆက္စပ္မႈမရွိေတာ့ပါ။ သမၼာတရားႏွင့္ လည္း ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ အာဒံႏွင့္ ဧဝႏွစ္ဦးတည္းမွ လူမ်ားဆင္း၍ သက္လာၿခင္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၅း၁၉)