အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္ဟူသည္ December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 9:04 am
Tags:

ဘာေတြလုပ္မိလ်င္ အၿပစ္ၿဖစ္ပါသနည္း ?

မေကာင္းတာကိုလုပ္မွ အၿပစ္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမွန္းသိပါလ်က္ ႏွင့္ မလုပ္မိလွ်င္လည္းအၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ သာမက မသိဘဲ လုပ္မိပါကလည္း ရာႏႈန္းၿပည့္အၿပစ္ၿဖစ္ပါသည္။ မသိ၍လုပ္မိသည္ကို ဥပေဒက ခြင့္လႊတ္မည္မဟုတ္ဟူ ေသာ ေလာက ဥပေဒရွိသည့္အတိုင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ မိမိေသၿပီးမွ တမလြန္၌ တရားစီရင္မည့္အရွင္ေရွ႕သို႕ေရာက္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မသိလို႕ပါဟု အေၾကာင္းၿပ၍ မရေတာ့ပါ။ လူသားတိုင္းကို တမလြန္၌ မိမိအား တရားစီရင္မည့္ ဘုရားအေၾကာင္း ကိုသိၿမင္ႏိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာႏွင့္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသအမ်ားလည္း ဘုရားကလူတို႕အား ေပးထားၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ထိုဘုရားကို သင္မသိပါ ထိုဘုရားကိုသင္ မယံုၾကည္ပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္တမလြန္တြင္ စီရင္ၿခင္းခံရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မထင္လိုက္ ပါႏွင့္။ တရားရံုးတြင္ တရားခံက တရားသူၾကီးကိုမသိ၍၊ ဥပေဒကိုနားမလည္၍ တရားသူၾကီး၏ အၿပစ္စီရင္ၿခင္းကို လက္မခံႏိုင္ပါဟု ေခ်ပေၿပာဆိုပိုင္ခြင့္မရွိပါ။