အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္ အသက္အကန္႕အသတ္မရွိပါ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို တဖန္ရွာလိုေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ရွာလွ်င္ေတြ႕လိမ့္မည္။ (တရား ၄း၂၉)

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးပါ။

သင္၏အသက္ပ်ိဳစဥ္အခါပင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းေသာအရွင္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့ (ေဒ ၁၂း၁) ထိုသို႕ စိတ္ခံစားမႈ ရွိေသာ အခ်ိန္ တြင္ သင္၌ဆံုၿဖတ္ရန္ေန႕ရက္ ေရာက္ၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)

ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံဖို႕ မခက္ေပမည့္ ေနာက္ပိုင္းၿဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာတို႕အတြက္ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။

ေယရႈသည္ ယံုၾကည္သူအား အပယ္ငရဲမွကယ္တင္ရံုမက ေနာက္ပိုင္း အသက္တာကိုလည္း ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာ ေသာအရွင္ၿဖစ္ပါသည္။  (ေယာ ၁၀း၁၁) ေကာင္းေသာအမႈကိုၿပဳစၿပဳေတာ္မူ၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ၿပဳေတာ္မူမည္။

(ဖိ ၁း၆)