အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခ်ိဳ႔တဲ့မႈမ်ား December 10, 2009

ေမြးရာပါ ကိုယ္အဂၤါစံုလင္စြာမပါသည့္ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားကို ဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းသနည္း?

ဘုရားရွင္သည္ ျပည့္စံုေသာ ဘ၀ျဖင့္ ဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဘုရားကို ပုန္ကန္ေသာ အက်ိဳးတရားမွ တရားစာေရ၊ ဘုရားစာေရ ဆိုေသာ က်ိန္ျခင္းမွ အို၊ နာ၊ ေသျခင္း တို႔ုျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ျမင္ေတြ႔ေနရေသာ အရာတို႔သည္ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေၾကာင္းတရား မနာခံျခင္းကို ဦးစာေအာက္ေမ့ကာ ေနာင္တရက်ပါစို႔…

ဘုရားသည္ အရာအားလံုးကို အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အေကာင္းအတြက္သာ ဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားရန္ ဖန္ဆင္းထားၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ငွက္မ်ားက ပ်ံသန္းေတးသီၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ ငါးမ်ားက ကူးခတ္ ေဆာ့ကစားၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ ဘုရားဖန္ဆင္း ေသာလက္ရာ တို႕ကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ အလွဆင္ေနၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဘုရားဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်ကို ဖ်က္စီးေသာသူႏွစ္ဦး ရွိပါသည္။ ထိုသူတို႕မွာ စာတန္ႏွင့္ လူသားမ်ားတို႕ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ စာတန္ႏွင့္ လူတို႕ၿပဳခဲ့ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အၿပစ္အက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ထိုသို႕ၿဖစ္ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ကိုယ္လက္ အဂၤါစံုလင္စြာရွိေသာ လူေကာင္းမ်ားထက္ အစြမ္းမ်ားစြာထက္ေသာ၊ စိတ္ခ်မ္းသာေသာ၊ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေသာ၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေလာကတြင္ မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ဘုရားသည္ တရားပါသည္။