အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘာသာေရးႏွင့္ အစစ္အမွန္ December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:25 am
Tags:

စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းကိုအဘယ္ ကဲ့သို႕ခြဲၿခား သိၿမင္ႏိုင္ပါမည္နည္း ?

ေယရႈဘုရား၏နာမကို အမွီၿပဳ၍ေဟာၾကားၿခင္းႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္တို႕ကို ၿပဳႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာရွိေသာ သူ ႏွင့္ မရွိေသာသူ၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ရွိေသာအသင္းေတာ္ ႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ မရွိေသာအသင္းေတာ္တို႕ကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ ခြဲၿခားသိၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမရွိေသာလူပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမရွိေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တြင္ ဘုရားသခင္မရွိပါ။ (၁ ေယာ ၄း၈၊ ၁ ေကာ ၁၃)