အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:23 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သားမ်ား ၿဖစ္ၾက ပါသလား?

ေယရႈက ငါ့ကို သခင္သခင္ဟုေခၚေသာသူတိုင္း ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႕ ဝင္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ေယရႈကို သခင္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ားသာ ေခၚၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုက ခရစ္ယာန္မ်ားကို သုေတသနၿပဳလုပ္ၾကည့္ၾကရာ လူတစ္ရာတြင္ ဆယ္ငါးဦးခန္႕သာ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ခဲ့ရပါသည္။ ထိုစစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူမ်ားထဲတြင္ တရားေဟာ ဆရာမ်ားႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္ၿပဳႏိုင္ၾကေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

(မ ၇း၂၁-၂၃)