အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဟိႏၵဴအျမင္ကေလးမ်ား December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:42 am
Tags:

ဟိႏၵဴဘာသာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

ၿဗဟၼဏေခၚ ဟိႏၵဴဘုရားသည္ ပံုသဏၭာန္မရွိ၊ အေကာင္အထည္ေဖၚ၍မရ၊ ဂုဏ္ေတာ္ေဖၚ၍မရေသာ ထာဝရရွိသည့္ ဘုရား ၿဖစ္၏။ သံုးပါးမကသန္းေပါင္း မ်ားစြာ ေသာ ဘုရားငယ္မ်ားလည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ သခင္ခရစ္ေတာ္ကို လူဝင္စားေသာသူ မ်ားစြာအနက္ တစ္ပါးၿဖစ္၏။ ေယရႈသည္ဘုရားသားေတာ္မဟုတ္၊ သာမာန္လူသာ ၿဖစ္ၿပီး လူသားမ်ား၏ အၿပစ္အတြက္အေသခံခဲ့ သည္မဟုတ္ပါ။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာကတြင္အဆိုးႏွင့္အေကာင္း ‘ဒြန္တြဲေန၏။ ကူညီမစမႈ မွန္သမွ်သည္ အေကာင္းၿဖစ္ၿပီး၊ ဆီးတားေႏွာက္ ယွက္မႈမွန္သမွ်သည္ ဒုစရိုက္ၿဖစ္၏။ မိမိ အားထုတ္ၾကိဳးပမ္းမႈၿဖင့္ မိမိ၏အကုသိုလ္ကို ေခ်ဖ်က္ၿခင္းငွါမစြမ္းႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း သိ၏။ ဤဘဝတြင္ ၾကိဳးစား၍မရပါက ေနာင္ဘဝတြင္ ဆက္လက္ၾကိဳးစားႏိုင္ပါသည္။ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ဖို႕ဝတ္ၿပဳၿခင္း၊ တရားထိုင္ ၿခင္း၊ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းအားၿဖင့္ ရႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ၾကပါသည္။