အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈသည္သူေတာ္စင္တစ္ဦးသာၿဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:33 am
Tags:

ေယရႈသည္သူေတာ္စင္တစ္ဦးသာၿဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား?

ေအာက္စဖို႕စ္ တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡ ၿဖစ္သူ စီအက္လူးဝစ္သည္ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ တစ္ဦးၿဖစ္ ေသာ္လည္း ေယရႈအေၾကာင္း ကိုေလ့လာၿပီးေသာအခါ ေယရႈအားဘုရား အၿဖစ္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။ သူက ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္လို႕မၿပတ္မသား ဒြိဟၿဖစ္ေနသူမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၿပာခဲ့ပါသည္။

လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေယရႈသည္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေသာ သူေတာ္စင္ အၿဖစ္လက္ခံပါသည္ သို႕ေသာ္ ဘုရားအၿဖစ္ေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဟု စဥ္းစားဥာဏ္မရွိဘဲ ေၿပာဆိုမႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္လံုးဝ ကန္႕ကြက္ပါသည္။ ယင္းသည္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေၿပာရမည့္စကား မဟုတ္ပါ။ ေယရႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္သည္ သို႕တည္းမဟုတ္ ရူးသြပ္ ေနေသာ ငရဲမွလာသည့္နတ္မိစၦာသာၿဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူ ခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္လာသည္။

သင္သည္ သူ႕အား အရူးတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ လစ္လ်ဴရႈထားႏိုင္ပါသည္။ နတ္မိစၦာဟုသတ္မွတ္၍ တံေတြးၿဖင့္ ေထြးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕မၿပဳလိုပါက သူ၏ေၿခရင္း တြင္ ဦးညႊတ္၍ကြ်ႏု္ပ္၏ သခင္ ဘုရားရွင္ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အႏွစ္သာရ မဲ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ မရွိေသာယူဆခ်က္ၿဖစ္သည့္ ေယရႈသည္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ သည့္ဆရာသမားၿဖစ္သည္ စသည့္သာမန္လူသားတစ္ေယာက္သာ ၿဖစ္သည္ဟူေသာ စကားကိုမူ ရပ္တန္႕ရမည္ၿဖစ္သည္။ သင္သည္ အသိဥာဏ္ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿခင္းကို လက္ခံလိုေသာဆႏၵရွိပါက မပီၿပင္ မၿပတ္သားေသာ ၾကားေနအယူအဆကို လက္မခံ သင့္ပါ။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္သည္ဟု လက္ခံလိုက္ၿခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူေပမည္။