အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဖန္ဆင္းရွင္ကိုသိႏိုင္သည္ December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:40 am
Tags:

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား ရွိေၾကာင္းကို သင္မည္ကဲ့သို႕သက္ေသၿပမည္နည္း? ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ပင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားရွိေၾကာင္း သက္ေသၿဖစ္ ပါသည္။ ပန္ခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကိုၾကည့္ၿပီး ေရးဆြဲသူ ကိုၿမင္မွယံုမည္ဆိုၿခင္းထက္ ထိုပန္းခ်ီကားသည္ပင္ ေရးဆြဲသူရွိေၾကာင္း ထို႕ထက္ခိုင္လံုေသာ သက္ေသမရွိပါ။ စၾကာဝဠာတည္ရွိ ေနရၿခင္း၏အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတို႕ၾကားတြင္ ဆိုၾကေသာ အခ်က္သံုးခ်က္ရွိပါသည္။ ပထမအခ်က္ ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ ကာလအစဥ္အဆက္ တည္ရွိေနေသာ အရာဟူေသာအဆိုကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား လံုဝ လက္မခံပါ။ ၾကယ္စဥ္စုဂလက္စီမ်ား ေရြ႕လ်ားမႈ၊ ေရာင္ၿပန္လိႈင္းထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ အၿခားသက္ေသ အေထာက္အထားမ်ားအရ ၿဖစ္တည္ခဲ့ေသာအခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ရွိခဲ့ေၾကာင္းကို သိပၸံပညာရွင္မ်ားအားလံုးက ေဖၚၿပထားၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ကမၻာၾကီးသည္ သိပၸံနည္းက် ရွင္းၿပလို႕ရတဲ့အေၿခအေနထက္ သာလြန္ ခက္ခဲနက္နဲေၾကာင္း သိပၸံပညာက ေနာက္ဆံုး အေၿဖထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ စၾကာဝဠာၾကီး သည္ သဘာဝလြန္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားအားၿဖင့္သာလွ်င္ အလြန္အံ့ဩ ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည့္ ၿဖစ္တည္ေနမႈဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ ဤစၾကာဝဠာၾကီးသည္ မိမိဘာသာ အလိုအေလွ်ာက္ ၿဖစ္တည္လာသည္ ဟူေသာအဆိုကို ဒႆနိကေဗဒ ရႈေထာင့္အရ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မရွိပါ။ ဗလာနတိၱသည္ ဗလာနတိၱသာလွ်င္ၿဖစ္ၿပီး မည္သည့္အရာကို ၿဖစ္ေပၚေစမည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတြင္ ၿမင္ႏိုင္ၿခင္း၊ အနံ႕ခံႏိုင္ၿခင္း၊ လႈပ္ရွားႏိုင္ၿခင္း၊ ေတြးေခၚႏိုင္ၿခင္းလည္း မရွိလို႕ ၄င္းတြင္ ဖန္တီးႏိုင္ၿခင္းလည္း မရွိပါ။ တတိယအခ်က္အေနၿဖင့္ စၾကာဝဠာၾကီး၏ အၿပင္ဖက္မွ တစ္စံုတစ္ရာ သို႕မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ဦးက ဖန္ဆင္းထားပါသည္ ဟူေသာအဆိုတို႕ၿဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္တက်လည္ပတ္ေနေသာ စၾကာဝဠာၾကီး၏ အၿပင္ဖက္တြင္ စၾကာဝဠာ ထက္ၾကီးၿမတ္ေသာ မဟာ တန္းခိုးၾကီးပုဂိၢဳလ္တစ္ပါးက အရာအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား ပါသည္။ ဖန္ဆင္းၿခင္းလက္ရာေတာ္ေတြကို ေတြ႕ၿမင္ေနရၿပီး ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ဘယ္လိုမွ မၿဖစ္ႏိုင္ပါဘူးဟု နကၡတၱပညာရွင္ ဲသ့ည ြူနညည ၁၉၂၁ က ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားသခင္ကို လူတို႕ေတြ႕ရွိဖို႕ ဘုရားက အဘယ္ကဲ့သို႕ ၿပဳေပး ခဲ့ပါသနည္း ? ဘုရားက သူ႕ကိုလူတို႕ေတြ႕ရွိရန္ သူကိုယ္တိုင္ပဲ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဥပမာ ေယရႈဆိုသည့္ လူ႕ခႏၶာကိုယ္ ၿဖင့္ ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာၿခင္းၿဖင့္၄င္း၊ သူၿပဳခဲ့ေသာအမႈ ႏွင့္ အသက္တာအားၿဖင့္၄င္း၊ ၿပခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကို လိုအပ္သူတိုင္းအတြက္ အၿမဲ အဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။ ငါ့ကိုရွာလွ်င္အေတြ႕ခံမည္ဟုလည္း ကတိေပးထားပါသည္။ (ေယရမိ ၂၉း၁၃) သို႕ေသာ္ သင္၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သူ႕ကိုလက္ခံဖို႕ အတင္းအၾကပ္ လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္ကိုယ္တိုင္က ဘုရားကိုမရွာဘဲ မိမိကိုယ္တိုင္ကပင္ ဘုရားၿဖစ္လိုသည္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဘုရားကို သင္ေတြ႕ခြင့္ရလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ သင့္ကိုယ္သင္သာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။