အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သမၼာတရား ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ December 10, 2009

Filed under: ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:47 am
Tags:

လူရယ္လို႕ၿဖစ္လာလွ်င္ သိအပ္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ မသိမၿဖစ္ေသာအေၾကာင္းအရာကား အဘယ္အရာနည္း?

အမွန္တရားဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ တစ္ခုတည္းသာရွိသည့္ သမၼာတရား (မွန္ေသာဘုရား) ကိုသိဖို႕ ၿဖစ္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အမွန္တရားဟုဆိုေသာ အေၾကာင္း အရာအခ်ိဳ႕တို႕သည္ လူသားတိုင္း ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ မမွန္ကန္ပါ။ သမၼာတရားဆိုသည္မွာ လူသားတိုင္း ေနရာတိုင္း အခ်ိန္တိုင္းအတြက္ အမွန္တရား ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ သမၼာတရားသည္ ထာဝရ ကာလအတြက္လည္း မွန္ကန္ေသာ အေၾကာင္းတရား ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုတရားကိုသိပါမွ ေလာကတြင္ လူၿဖစ္ရၿခင္း၏ အဓိပၸါယ္ကို အၿပည့္အဝ ခံစားရရွိႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။