အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သမၼာက်မ္းျမတ္ December 10, 2009

ခရစ္ယာန္တို႕ အၾကြင္းမဲ့နာခံေသာ သမၼာက်မ္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္းအဘယ္ ကဲ့သို႕ သက္ေသၿပမည္နည္း ?

အက်ဥ္းခ်ံဳးေဖၚၿပရပါက သမၼာက်မ္းပါ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား ငါးပံုသံုးပံုခန္႕ ၿပည့္စံုလာၿပီး က်န္ေသာပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္မ်ား လည္း လံုးဝၿပည့္စံုလာမည့္ သက္ေသ မ်ားရွိေနပါသည္။ ဥပမာ ေယရႈဘုရားဒုတိယအၾကိမ္ေလာကသို႕ ၾကြဆင္းလာခ်ိန္နီးလွ်င္ စစ္မက္မ်ား၊ ငတ္မြတ္မႈမ်ား၊ ေၿမငလ်င္မ်ား၊ ကာလနာမ်ားႏွင့္ လူမ်ားခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ ေခါင္းပါးလာၾကမည္ဟု ေယရႈဘုရားပေရာဖက္ ၿပဳခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိုအမႈတို႕သည္ ႏွစ္စဥ္  အဆေပါင္းမ်ားစြာ တိုးလို႕သာ လာေနၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းပါ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေနရပ္ေဒသမ်ား၊ အၿဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားတို႕ကို ေရွးေဟာင္း သုေတသီမ်ားက တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ထက္မက တူးေဖၚေတြ႕ရွိႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ဓမၼေဟာင္းက်မ္းပါ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား အမွန္ပင္ရွိ ခဲ့ေၾကာင္းကို ဘူမိေဗဒႏွင့္ မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္မ်ားက တူးေဖၚေတြ႕ရွိခဲ့ ၾကေပသည္။ ဥပမာတစ္ခုကို ေဖၚၿပရပါက ကမၻာဦးက်မ္း (ကမၻာဦးကာလ) ပါ ဥဖရတ္ၿမစ္ႏွင့္ တိဂရိၿမစ္တို႕သည္ ယေန႕တိုင္ စီးဆင္းလ်က္ရွိၿပီး ေနာဧ၏ ၿမစ္ၿဖစ္ေသာ နိမ္ေရာဒ တည္ခဲ့သည့္ ကာလၿမိဳ႕ကို ေအဒီ ၁၈၈၆ ခုတြင္တူးေဖၚ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မီလာေဘာရိုး ဆိုသည့္ ေယးလ္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡက ပါလက္စတိုင္းေၿမေပၚတြင္ ရွာေဖြတူးေဖၚမႈမ်ား ၿပဳရင္း သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ယခင္ထက္ ပိုၿပီးရိုေသေလးၿမတ္လာေသာ သုေတသီ ေတြ တစ္ဦးထက္မကပါဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

၁၉၄၇ တြင္ ဆားငံအိုင္ေခၚ ပင္လယ္ေသ၏ ကမ္းေၿခတစ္ေနရာရွိ ဂူမ်ားထဲ တြင္ ဘီစီ ၂၀ဝ ခန္႕က ကူးေရးထားေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို ၿပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဧသတာဝတၳဳ မွလြဲၿပီး က်န္က်မ္းမ်ားအားလံုး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႕ကို ၿပန္လည္ တူးေဖၚေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ေယရႈ၏သက္ေတာ္စဥ္အေၾကာင္းကို အမ်ားဆံုး ၾကိဳတင္ ပေရာဖက္ၿပဳ ေရးသားထားသည့္ ေဟရွာယ အနာဂတၱိက်မ္းကိုေတာ့ အစမွအဆံုးတိုင္ တစ္က်မ္းလံုးကို ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုက်မ္းသည္ လူတို႕၏ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာေရြးခ်ယ္ရာ၌ အေရးအပါဆံုးေသာ သက္ေသက်မ္းမ်ားလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား အတိုင္း ေယရႈတြင္ၿပည့္စံုခဲ့ပါသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ အံ့ဩဖြယ္စုစည္းထားမႈေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ဝ အတြင္းလူေပါင္း ေလးဆယ္ခန္႕က မတူညီေသာတိုက္ၾကီးသံုးခု၊ မတူညီေသာ ဘာသာစကားတို႕ၿဖင့္ ေရးသားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထို ၆၆ က်မ္းပါ သမၼာက်မ္းသည္ အစီအစဥ္မက်မႈမ်ား၊ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္မႈမ်ား ရွိလိမ့္မည္ဟု ယူဆရလင့္ကစား စာအုပ္အစမွသည္အဆံုးတိုင္ေအာင္ အံ့ဩဖြယ္ရာ တသမတ္တည္းရွိေနၿပီး အေၾကာင္းအရာပိုင္းတြင္လည္း စည္းဝါးကိုက္၍ ညီညြတ္မႈ ရွိေနေပသည္။

အနာဂတၲိက်မ္းမ်ား ၿပည့္စံုမႈ ရွိလာၿခင္း၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဆိုင္ရာ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ သမၼာက်မ္းစာ၏ အံ့မခန္း စုစည္းထားမႈမ်ားအရ သမၼာက်မ္းစာ၏ ၿမင့္ၿမတ္သည့္ မူလဇစ္ၿမစ္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ခိုင္လံုမႈတို႕ကို မယံုၾကည္၍ မရႏိုင္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာကို ဘုရား၏ရႈေဒါင့္မွေရး၍ သမိုင္းကို လူကၿမင္ေတြ႕သည့္အတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾက ပါသည္။ က်မ္းစာ၏ ပေရာဖက္ၿပဳခ်က္မ်ား ၿပည့္စံုလာမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈ ရွိေၾကာင္းကို သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားက အတည္ၿပဳေပး ေနၾကပါသည္။

 

သမၼာက်မ္းစာအက်ဥ္း

သမၼာက်မ္းပါ ၿဖစ္ခဲ့ၿပီးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၿဖစ္လာမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚၿပေပးပါ?

သမၼာက်မ္းတြင္ ကမၻာေၿမၾကီးကို ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ဖန္ဆင္းၿပီး လူသား ကိုလည္း ဘယ္ႏွစ္ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖန္ဆင္းသည္ဟု မပါရွိပါ။ သို႕ေသာ္ ကမၻာဦးလူသား အာဒံကို စတင္ဖန္ဆင္းခ်ိန္မွစ၍ အသက္အပိုင္းအၿခားအလိုက္ ေယရႈဘုရားေလာက သို႕ၾကြဆင္းလာသည့္တိုင္ေအာင္ ေဖၚၿပထားၿခင္းေၾကာင့္ ဘီစီ ၄၀ဝ၄ တြင္ လူသားကို စတင္ဖန္ဆင္းေၾကာင္းတြက္ခ်က္ၾကည့္လို႕ရပါသည္။ ဘီစီ ၄၀ဝ၀ ႏွင့္ ယခု ေအဒီ၂၀ဝ၀ ေပါင္းလိုက္ပါက ကမၻာၾကီးသက္တမ္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕သာရွိေသးသည္ဟု ထင္ရပါသည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ကမၻာၾကီး၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕ရွိၿပီဟု ဆိုပါသည္။  သမၼာက်မ္းကို ၿပန္ဖတ္ၾကည့္ေသာအခါ (ကမၻာဦး က်မ္း ၁း၁-၂) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေၿမၾကီးကိုဖန္ဆင္းၿပီး ေၿမၾကီး သည္ အဆင္းသ႑ာန္မရွိ လြတ္လပ္ လဟာၿဖစ္၏ ဟုဆိုထားပါသည္။ (အခန္းငယ္ ၃-၅) မွာမွ ပထမေန႕မွာ အလင္းႏွင့္အေမွာင္ကို ဖန္ဆင္းေၾကာင္းေဖၚၿပထားပါသည္။ (ဆာလံက်မ္း ၁၀၄း၃၀) တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေၿမၾကီးမ်က္ႏွာကို အသစ္ၿပဳၿပင္ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေၾကာင္းကို ေဖၚၿပထားပါသည္။ ကမၻာၾကီးသည္ မူလကမၻာ၊ စာတန္ ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာကမၻာႏွင့္ အသစ္တဖန္ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ထားေသာ ကမၻာဟူ၍ သံုးပိုင္းရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကမၻာၾကီး၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၆၀ဝ၀ ခန္႕ရွိၿပီဟု သိပၸံပညာရွင္တို႕၏ အဆိုသည္ မွန္ကန္ႏိုင္ပါသည္။ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ၏ပဌနာေတာ္တြင္လည္း ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းၾကီး ေစသတည္းဟု ဆိုထားပါသည္။

သမၼာက်မ္းတြင္ အာဒံမွစ၍ ႏွစ္ငါးရာဝန္းက်င္ခန္႕တိုင္းတြင္ ထင္ရွားေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေသာၿဖစ္ရပ္မ်ား တို႕အား မွတ္သား၍ လြယ္ကူရန္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚ ၿပေပးလိုပါသည္။ ဘီစီ ၄၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ လူသားအားလံုး ၏အဖအာဒံကို ဘုရားကဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၃၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ဘုရားႏွင့္အတူသြား လာသူ ဧေနာက္ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ သူ႕ကိုဘုရားက အရွင္လတ္လတ္ ေကာင္းကင္ဘံု သို႕ခ်ီေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၃၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ေနာဧေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ဘီစီ ၂၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ကမၻာၾကီးကို ဘုရားကေရႏွင့္စီရင္ခဲ့ရာတြင္ ဘုရားႏွင့္အတူသြားလာေသာ ေၿဖာင့္မတ္သူ ေနာဧႏွင့္မိသားစုရွစ္ဦးသာ က်န္ခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၂၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ အစၥလာမ္၊ ဂ်ဴးႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တို႕၏ စံထားရာ ယံုၾကည္ၿခင္း၏ ဖခင္ ၿဖစ္ေသာ အာၿဗဟံ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၁၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ပညတ္ေတာ္ဆယ္ပါးကို ဘုရားထံမွယူေဆာင္လာသူ ေမာေရွေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၁၀ဝ၀ တြင္ ဘုရား၏ စိတ္ေတာ္ႏွင့္ထိေတြ႕ၿပီး သိုးေက်ာင္းသားဘဝမွ ရွင္ဘုရင္ၿဖစ္လာသူ ဒါဝိတ္မင္းၾကီး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ဘီစီ ၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ဘုရားစကားကို နားမေထာင္ ဘဲ ဘုရားကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကေသာ ဂ်ဴးတို႕၏ႏိုင္ငံၿဖစ္သည့္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ တိုင္းတစ္ပါးတို႕၏ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ၿခင္း ကိုခံခဲ့ရပါသည္။ ေအဒီႏွင့္ ဘီစီကူးေၿပာင္းကာလတြင္ ေအဒီႏွင့္ဘီစီကိုပိုင္းၿခားေပးခဲ့သူ ေယရႈဘုရားေပၚထြန္းခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာသည္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္ဆက္ၿခင္းကိုခံရေသာဘာသာမွ လူအမ်ား ကိုးကြယ္လာေသာဘာသာတစ္ခုၿဖစ္လာပါသည္။ ေအဒီ ၁၀ဝ၀ ခန္႕တြင္ ဘာသာေရး စစ္ပြဲၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ေအဒီ ၁၅၀ဝ ခန္႕တြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကို ၿပန္လည္ၿပဳၿပင္ေပးခဲ့သည့္ မာတင္လူသာ ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ယခု ေအဒီ ၂၀ဝ၀ ဝန္းက်င္တြင္ ခ်ီေဆာင္ၿခင္းကာလႏွင့္ ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ တို႕ ၿဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ေယရႈဘုရားေလာက ကမၻာေၿမေပၚသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ျြကဆင္းလာကာ ေလာက ကမၻာၾကီးကို ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္အုပ္ခ်ဳပ္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ေခတ္ အဆက္ဆက္မွလူသားတို႕ႏွင့္ မာရ္နတ္အား တရားစီရင္မည္ၿဖစ္ၿပီး ထာဝရငရဲႏွင့္ ထာဝရေကာင္းကင္ဘံုသို႕ သြားၾကရမည္ ၿဖစ္ေပသည္။ မွတ္သားစရာတစ္ခုအေနၿဖင့္ လူတို႕၏သက္တမ္းမွာ ေရမလႊမ္းမိုးမွီ ႏွစ္ေပါင္းကိုးရာေက်ာ္သည္အထိ အသက္ရွင္ခြင့္ ရၾကေသာ္လည္း ေရလႊမ္းမိုးၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူတို႕၏သက္တမ္းသည္ တၿဖည္းၿဖည္း တိုလာကာ ႏွစ္တစ္ရာႏွစ္ဆယ္ မွ(က ၆း၃) ယခုအခါ ခုႏွစ္ဆယ္အၿဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ပါသည္။ (ဆာ ၉၀း၁၀)

အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ ေဆြေတာ္စဥ္မ်ိဳးေတာ္ဆက္စာရင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚၿပရလွ်င္ အာဒံမွ ေနာဧအထိ ဆယ္ဆက္၊ ေနာဧမွ အာၿဗဟံအထိ ဆယ္ဆက္၊ အာၿဗဟံမွဒါဝိဒ္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊ ဒါဝိဒ္မွ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႕သို႕ ေၿပာင္းေရႊ႕ခ်ိန္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္၊ ဗာဗုလုန္သို႕ ေရာက္ရွိၿပီးခ်ိန္မွ ေယရႈခရစ္ေတာ္ ဖြားၿမင္ခ်ိန္ထိ တစ္ဆယ့္ေလးဆက္တို႕ ၿဖစ္ၾကပါသည္။

ဤမွ်ေလာက္ၾကီးစြာေသာ ကယ္တင္ေတာ္မူၿခင္းတရားကို ငါတို႕သည္ နားမေထာင္ဘဲေနလွ်င္၊  အၿပစ္ဒဏ္ႏွင့္အဘယ္သို႕ လြတ္ၾကလိမ့္မည္နည္။ (ေဟၿဗဲ ၂း၃)

ဘာသာတရားအားလံုးေကာင္းပါသည္။ ဘုရားအားလံုးလည္းေကာင္း ၾကပါသည္။သို႕ေသာ္မည္သည့္လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မွ မိမိကိုးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၏ ဆိုဆံုးမမႈ စံကို မွီေအာင္လိုက္ႏိုင္ေသာလူသား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေပၚမရွိ။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားက လူကိုမကယ္တင္ႏိုင္ပါ၊ စစ္မွန္ေသာ ဘုရားကသာလွ်င္ လူကိုကယ္တင္ႏိုင္ပါသည္။ အစြဲကင္းၿပီးေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ေသာ တရားလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစေသာ္။ ေယရႈၿမတ္နာမ၌ အာမင္။