အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

လူႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား December 10, 2009

Filed under: ကြဲျပားျခင္း — amayaphay @ 9:23 am
Tags: ,

အပယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ၿခင္းခံရေသာသူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလာကတြင္ လူဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိပါသနည္း ?

မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ၿခင္းရၿပီဟု လူတကာေရွ႕ ႏႈတ္အားၿဖင့္ဝါၾကြား သက္ေသခံေနပါေသာ္လည္း အမွန္တကယ္မရေသးေသာ ပံုသက္ေသေကာင္းမရွိသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အမွန္တကယ္ရရွိေနေၾကာင္းကို ႏႈတ္အားၿဖင့္ရွင္းမၿပတတ္ေသာ္လည္း ပံုသက္ေသအားၿဖင့္ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားသူ၊ ကယ္တင္ ၿခင္းရၿပီးေၾကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အမွန္တကယ္သိၿပီး အမွန္တကယ္လည္း ရေသာသူ၊ ကယ္တင္ၿခင္း အေၾကာင္းကို သိလည္းမသိ ရရွိၿခင္းလည္း မရွိေသးေသာ သူတို႕ၿဖစ္ၾကပါသည္။