အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း December 10, 2009

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:16 am
Tags:

ေယရႈကိုယံုၾကည္သူသည္ ထာဝရအၿပစ္ခြင့္လႊတ္ၿခင္းကိုခံရၿပီဆိုလွ်င္ ဘုရားကိုအဘယ့္ေၾကာင့္ ေန႕စဥ္အၿပစ္ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ ေနရပါေသး သနည္း?

ဘုရားကို ေန႕စဥ္အၿပစ္ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ ငရဲသို႕မက်ဖို႕ ေတာင္းပန္ရၿခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘဲ သားသမီးက မိဘကို ေတာင္းပန္သည့္သေဘာမ်ိဳးၿဖင့္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသားသမီးတို႕သည္ အၿပစ္ကိုမၿပဳမိရန္ အေရးၾကီး ပါသည္။ အၿပစ္ၿပဳမိပါက ဘုရား၏ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႕ၿပစ္ဒဏ္ ေပးၿခင္း ခံရၿခင္းသည္ပင္ မဂၤလာဟု ခံယူႏိုင္ပါသည္၊ အေၾကာင္းမွာ အၿပစ္ၿပဳပါလ်က္ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္းမခံရေသာသားသည္ မင္းဦးမင္းလြင္ရေသာသားဟု က်မ္းစာက ဆိုထားပါသည္။ မင္းဦးမင္းလြင္သားတည္းဟူေသာ သားစစ္မဟုတ္သူ သည္ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕မေရာက္ပါ။ အၿပစ္ၿပဳမိပါက ဘုရား၏ ၿပစ္ဒဏ္ေပးၿခင္း မွလြတ္ေၿမာက္ရန္ မိမိအၿပစ္ကို ဘုရားေရွ႕တြင္ ခ်က္ၿခင္း ေဖၚၿပ၊ ဝန္ခ်၊ ေနာင္တရလ်က္ စြန္႕ပစ္ရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါသခင္ဘုရား၏ သနားၿခင္းဂရုဏာၿဖင့္ အၿပစ္ခြင့္ လႊတ္ၿခင္းကိုခံရပါလိမ့္မည္။