အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေသျခင္းသံုးမ်ိဳးမွ လြတ္ရာလမ္း December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:52 am
Tags:

လူတို႕၏အၿပစ္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ေသၿခင္းသံုးမ်ိဳးမွ ေယရႈဘုရားက အဘယ္ကဲ့သို႕ လြတ္ေၿမာက္ေစခဲ့ ပါသနည္း?

လူသည္အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ လူသားမ်ား၏ အၿပစ္ကို ယူတင္လိုက္ေသာအခါ လူတို႕၏ အၿပစ္ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ကားတိုင္ ထက္တြင္ “အဘယ့္ေၾကာင့္ အကြ်ႏု္ပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း” ဟု (မ ၂၇း၄၆) ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဘုရား၏ စြန္႕ပစ္ၿခင္းကို ခံေပးခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ ေယရႈရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ယံုၾကည္သူတို႕အား “ငါသည္ ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႕ႏွင့္ အစဥ္မၿပတ္ ရွိေတာ္မူမည္” ဟု ဂတိေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ( မ ၂၈း၂၀)  ယံုၾကည္သူသည္ ေယရႈအားၿဖင့္ အၿပစ္ေၿပလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ ၿပန္လည္ သင့္ၿမတ္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။

လူတိုင္းတစ္ေန႕ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္းတည္းဟူေသာ ေသၿခင္း တရားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈ သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ထက္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ အေသခံခဲ့ၿပီး ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။ (မ ၂၇း၅၀) ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ အရွင္ေယရႈက “ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ ေသာ္လည္းအသက္ရွင္လိမ့္မည္” ဟု ဂတိၿပဳခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅) လူတို႕က ယေန႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ေသေနတာပဲ ဘယ္မွာၿပန္ရွင္လို႕လဲဟု ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ေယရႈသည္ အေသခံၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံယူခဲ့သည္နည္းတူ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံၾကရမည္ၿဖစ္ကာ ေယရႈသည္ သခ်ႋဳင္းဂူမွ ၿပန္လည္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္သကဲ့သို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း သခ်ႋဳင္းဂူမွ တစ္ေန႕ ၿပန္လည္ၿပီးရွင္ၿပန္ထေၿမာက္မည့္အေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ လူပုဂိၢဳလ္တို႕၏ သမိုင္းဝင္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားထဲမွ တစ္ခုတည္း ေသာအေလာင္းမရွိေတာ့သည့္ သခင္ေယရႈ၏ သခ်ိဳင္းဂူက ယံုၾကည္သူတို႕ အတြက္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသႏွင့္ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (more…)