အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

တမလြန္အေၾကာင္း နာမလည္ႏိုင္လို႕ လက္မခံႏိုင္ပါ။ December 10, 2009

တမလြန္အေၾကာင္း နာမလည္ႏိုင္လို႕ လက္မခံႏိုင္ပါ။

အစာအိမ္တြင္းအစာေၿခၿခင္းအေၾကာင္းနားမလည္လို႕ အစာကိုမစားဘဲ ေနပါသလား။ ေလလိႈင္းထဲမွ ရုပ္သံမ်ား အဘယ္ကဲ့သို႕ ေရာက္လာသည္ကို နားမလည္လို႕ တီဗြီကို ဖြင့္မၾကည့္ဘဲေနပါသလား။ လွ်ပ္စစ္အေၾကာင္းနားမလည္ ေပမည့္ ထိုအက်ိဳးကိုသင္ခံစား ေနရသည္ဆိုလွ်င္ သင့္တမလြန္အေၾကာင္း နားမလည္ေပမည့္ တမလြန္အက်ိဳးကိုေတာ့ တစ္ေန႕အမွန္ ခံစားရပါလိမ့္မည္။

လူမ်ားၿပက္ရယ္ၿပဳမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္။

လူမ်ားၿပက္ရယ္ၿပဳမည္ထက္ သင့္ကို စီရင္ပိုင္ေသာအရွင္ႏွင့္ ခြင့္လြႊတ္ပိုင္ေသာ အရွင္ဘုရားသခင္၏ ၿပက္ရယ္ ၿပဳၿခင္းကို ပိုၿပီး ေၾကာက္ရြံ႕အေလးထားသင့္ပါသည္။ (သု ၁း၂၆)

ေယရႈကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးၿဖတ္ရန္ အခ်ိန္မေရာက္ေသးပါ။

လူသည္ယေန႕ပင္အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္မည္ကိုမသိႏိုင္ပါ။ ေကာင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မႈအတြက္ နက္ၿဖန္ဟူေသာ စကား မရွိပါ။ ယေန႕သည္ပင္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အေကာင္းဆံုးေသာအခ်ိန္ၿဖစ္ပါသည္။ (၂ေကာ ၆း၂)

ယခုေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနၿပီး ၿဖစ္သမွ်ကိုရင္ဆိုင္ပါမည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာသူတို႕အတြက္ ေယရႈက အသက္ရွင္စဥ္ မိမိစည္းစိမ္တြင္ ယစ္မူး ေပ်ာ္ပါးလ်က္ ေသေသာအခါ ငရဲသို႕က်သြားေသာ သူေဌးၾကီးႏွင့္ ေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ဆင္းရဲၿပီး ေသေသာအခါေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္သြားေသာ ဆင္းရဲသား လာဇရု အေၾကာင္းအားၿဖင့္ သတိေပးထားပါသည္။ သူေဌးၾကီးခမ်ာ ငရဲမီးအိုင္ အတြင္း ေရတစ္စက္အတြက္ အသနားခံေနရပါသည္။ ေယရႈသည္ မုသာမေၿပာပါ။ (လု ၁၆း၂၅)