အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း December 10, 2009

ေယရႈဘုရားသည္ ေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ရွိခဲ့ပါ ရဲ႕လား ?

လူသည္ ေသၿပီးဘယ္ကိုေရာက္မည္ဆိုတာ ေသေသာအခါမွသာအတိအက် သိႏိုင္ပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္အကြ်တ္တရားလမ္းကို ၿပညႊန္သူသည္ ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႕မဟုတ္ပါဘဲ လူထဲကလူၿပေသာ တရားလမ္းသည္ တိက်မႈမရွိေသာ စိတ္အထင္သာလွ်င္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း ေယရႈအမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သည္သိပၸံပညာ ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသလို သူ႕ကို ကိုးကြယ္သူမ်ားေလာက္ ရံႈးနိမ့္ေသာသူမ်ား ေလာကတြင္ မရွိေတာ့ၿပီဟု ဆိုၾကပါသည္။

ကမၻာကေလးစားရေသာကမၻာေက်ာ္သမိုင္း ပါေမာကၡေသာမတ္စ္အာႏိုး ႏွင့္အၿခားပညာရွင္မ်ားက ေယရႈ၏ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း သမိုင္းၿဖစ္ရပ္ ကိုေလ့လာ ၿပီးေသာအခါ သူတို႕ကဒီၿဖစ္ရပ္သည္ စိတ္အခ်ရဆံုးစစ္မွန္ေသာ သမိုင္း ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္လို႕ ဤကမၻာေလာကမွ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ လူတို႕လက္မခံလည္း ထိုအမွန္တရားကေတာ့ ဤ ကမၻာေလာကမွ ဘယ္ေသာအခါမွ်ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။