အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသက္ေသ December 10, 2009

ေယရႈဘုရားေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္အတတ္ေၿပာႏိုင္ ရပါသနည္း?

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က လူထုေရွ႕တြင္ ေယရႈဘုရားကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသသတ္ၿပီး ေၿမ‘ျမႇဳပ္ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႕ေနာက္လိုက္ မ်ားမေၿပာႏွင့္ သူ႕တပည့္ေတာ္ရင္းမ်ားပင္ သူ႕ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာလိုက္ပါ ထိုၿမိဳ႕၌ပင္ ခရစ္ယာန္တည္းဟူေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္ၾကီးထြား လာပါသည္။ သူတို႕အားလံုးက ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ ခဲ့ေသာ အရွင္ေယရႈကို ၿမင္ေတြ႕ရရံုမွ်မက သူတို႕ႏွင့္အတူ ရက္ေပါင္း ၄၀ ပင္ေနထိုင္ ခဲ့သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ဆိုၾက၏။ (more…)