အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။ December 10, 2009

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။

ေယရႈသည္ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕ကို ေနာင္တသို႕ေခၚၿခင္းငွါ လာသည္ မဟုတ္၊ အၿပစ္ရွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ ဖို႕ရန္ ၾကြလာသတည္း။ ေကာင္းေသာသူ ၿဖစ္ဖို႕ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသူၿဖစ္လို႔ကိုးကြယ္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။

မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၿခင္းသည္ ဒုကၡအေပါင္းမွအၿမန္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္ ရန္လမ္းၿဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

ထိုသို႕ၿပဳၿခင္းသည္ ထာဝရဘုရား၏ စီရင္ၿခင္းကို ၿမန္ဆန္ေစၿခင္းသာ ၿဖစ္၏။ ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာ ေတာ္မူၿခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ (ေရာ ၁၄း၁၂)