အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

၁၈ ႏွစ္ၾကားကာလ December 10, 2009

Filed under: ၁၈ ႏွစ္ အေျဖလႊာ — amayaphay @ 9:34 am
Tags:

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ေယရႈသည္ အသက္ (၁၂) ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္ၾကားကာလ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ထိုႏွစ္အေတာအတြင္း အိႏိၵယႏိုင္ငံဖက္သို႕ သြားေရာက္ ကာပညာသင္ၾကားခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား?

ေယရႈ၏ ေပ်ာက္ဆံုးေသာႏွစ္ကာလမ်ားဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားေသာ စာအုပ္ တစ္အုပ္တြင္ ]ေယရႈသည္ အစဥ္အတိုင္းၾကီးၿပင္း၍ ပညာတိုးပြါးသည္} ဟုဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ပညာသင္ရန္ အိႏိၵယဖက္သို႕ထြက္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚၿပထားေပသည္။ ထိုေခတ္ ထိုအခ်ိန္အခါမွသည္ယေန႕တိုင္ အစၥေရးႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာတရားတို႕ တိုးတက္ထြန္းကားရာ ေဒသၿဖစ္လို႕ ေယရႈပညာသင္ထြက္ ပါကလည္း ၄င္း၏ေဒသတြင္သာ သင္ၾကားခံယူရေပလိမ့္မည္။ ထိုေခတ္ထိုအခ်ိန္အခါ ဂ်ဴးတို႕၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာမွာ မိမိအိမ္သည္ မိမိသားသမီးတို႕အား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ဘာသာတရားတို႕ကို မိဘတို႕က လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးရ ေသာေက်ာင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။

က်မ္းစာက ခရစ္ေတာ္ကို နာဇရက္လူဟု ေခၚေဝၚၾကလတံ့ဟူေသာ ပေရာဖက္ တို႕၏ ႏႈတ္ထြက္ႏွင့္အညီ၊ နာဇရက္ အမည္ရွိေသာၿမိဳ႕သို႕ေရာက္၍အၿမဲေနေလ၏။ (ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၂း၂၃) ေရာမဥပေဒအရ အသက္သံုးဆယ္ၿပည့္မွသာလွ်င္ ဘာသာတရားလုပ္ခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ဖခင္၏လက္သမားအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ရင္း ေစာင့္စားေနခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴးတို႕၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ သားၾကီးသည္ မိမိႏွစ္သက္ရာ အၿခားအလုပ္တို႕ကို လုပ္ခြင့္မရွိပါဘဲ ဖခင္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းကိုသာ ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ရပါသည္။

ထိုစာအုပ္မွပင္ ေယရႈသည္ ဖြားၿမင္ၿပီး အီဂ်စ္ၿပည္သို႕ထြက္ေၿပးခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္း၏အေၾကာင္းမွန္ကို မေရးသားပါဘဲ ေယရႈဘုရား၏ ဂုဏ္ကိုငယ္ေစခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းမွန္မွာ ေယရႈသည္ ဖြါးၿမင္စဥ္ ေကာင္းကင္ယံ၌ ထူးဆန္းေသာ ၾကယ္ၾကီး တစ္လံုး ေပၚထြန္းခဲ့ပါသည္။ ထိုၾကယ္ၾကီးကို အေရွ႕ၿပည္မွပညာရွိမ်ားက ေတြ႕ၿမင္ၾကၿပီး တြက္ခ်က္ၾကည့္ၾကေသာအခါ အရွင္တကာတို႕၏အရွင္ ဘုရင္တကာတို႕၏ ဘုရင္ေပၚထြန္းၿပီဆိုၿပီး ထိုအရွင္အားကိုးကြယ္ရန္ အတြက္ ယုဒၿပည္ဗက္လင္ၿမိဳ႕ သို႕ေရာက္လာၾကပါသည္။ ဘုရင့္ နန္းေတာ္တြင္ ရွိလိမ့္မည္ဟုအထင္ႏွင့္ ပညာရွိမ်ား နန္းေတာ္တြင္းသို႕ဖူးေမွ်ာ္ရန္ ဝင္ရွာေဖြခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရင္ၾကီးကလည္း က်မ္းတတ္မ်ားကိုေခၚကာ အထက္ပါအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာတြင္ အဘယ္ကဲ့သို႕ ေဖၚၿပထားေၾကာင္းကို ေမးပါသည္။  က်မ္းတတ္တို႕ကလည္း က်မ္းစာ တြင္ ထိုအရွင္သည္ဤအရပ္ဤေဒသတြင္ ေပၚထြန္းမည္ ဟုပေရာဖက္ ၿပဳထားေၾကာင္း ၿပန္ေၿပာပါသည္။ ထိုအခါ ေဟရုဒ္မင္းၾကီးကလည္း တစ္ေန႕သူ႕ေနရာကို လုယူမည္ စိုးရိမ္ၿပီး ပညာရွိတို႕အား ထိုအရွင္ကို ေတြ႕ရွိပါက ၿပန္လာၿပီးေၿပာၿပၾကဖို႕ ေစခိုင္းလိုက္ ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ပညာရွိမ်ား ေယရႈကို ဖူးေတြ႕ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကၿပီးေသာအခါ အၿခားလမ္းၿဖင့္ ၿပန္သြားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခါ ေဟရုဒ္မင္းၾကီးသည္ၾကီးစြာ အမ်က္ထြက္ကာ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ ကေလးမ်ားအားလံုးအား ၿမိဳ႕ရြာမက်န္ သတ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ထို႕အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေကာင္းကင္တမန္တို႕၏ ေစခိုင္းေတာ္မူခ်က္အတိုင္း ေယရႈႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးသည္ ေဟရုဒ္မင္း၏ လက္ခ်က္မွလြတ္ရန္ အီဂ်စ္သို႕ေခတၱေရွာင္ပုန္း ေနခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အက်ည္းတန္ရက္စက္ေသာ ေဟရုဒ္မင္းၾကီး၏ လုပ္ရပ္သည္ ယေန႕တိုင္ ကမၻာ့သမိုင္းႏွင့္ ေရာမသမိုင္းတြင္ အထင္အရွားရွိေနပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ပင္ ေယရႈသည္ ဘုရားမွ လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းသက္ေသ တစ္ရပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ဖြါးၿမင္ခ်ိန္မွစ၍ သက္ေတာ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုး ထူးဆန္းအံ့ဩ ဖြယ္ၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ၿပည့္ေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အံ့ဩဖြယ္တိုင္ပင္ဖက္ တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရားဟု ပေရာဖက္ေဟရွာယ ဘီစီ ၆၀ဝ ခန္႕က ပေရာဖက္ၿပဳခဲ့ပါသည္။

 

တိဘက္သို႔သြားခဲ့ျခင္းရွိမရွိ

Filed under: ၁၈ ႏွစ္ အေျဖလႊာ — amayaphay @ 9:32 am
Tags:

ေယရႈသည္ တိဘက္ဘုန္းၾကီးထံတြင္ သြားေရာက္ တပည့္ခံခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဟုတ္ပါသလား?

စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ ေယရႈသည္ တိဘက္တိုင္းၿပည္သို႕သြားေရာက္ကာ ဘုန္းၾကီးထံတြင္ တပည့္ခံခဲ့ၿပီး ေယရႈကိုယ္တိုင္က သူ၏က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ မ်ားတို႕ကို စာရြက္တစ္ရာေပၚတြင္ေရးမွတ္ကာ ဘုန္းၾကီးကို ကန္ေတာ့ခဲ့ေၾကာင္းေရးသား ထားပါသည္။

တိဘက္တိုင္းၿပည္ကိုဘုရင္ဆရိုက်န္းက ေအဒီ(၇၀ဝ) ေက်ာ္မွတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တိဘက္သို႕ ဗုဒၶသာသနာသည္ ေအဒီ ၆၅၀ ခန္႕မွေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္း ပညာရွင္ မ်ားက မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါသည္။ ေယရႈသည္ ေအဒီ (၃၀) ခန္႕တြင္ မိမိၾကြၿမန္းလာရာ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္သြားခဲ့ၿပီၿဖစ္ပါသည္။

စာရြက္ကို ေအဒီ (၂၀ဝ) ခန္႕မွ တရုတ္ၿပည္တြင္စတင္တီထြင္ကာ အသံုးၿပဳခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုေခတ္အခါက စာေပကို သားေရလိပ္၊ ေပလိပ္၊ ေက်ာက္ၿပား၊ ရႊံ႕ၿပား၊ နံရံတို႕ကို အသံုးၿပဳကာ ေရးသားခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ အေရအတြက္ (၁၀ဝ)မွာ အလြန္မ်ားလြန္း လွပါသည္။  လံုးဝမၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

တရားသေဘာကို ၿပန္ၾကည့္ေသာအခါတြင္လည္း တိဘက္တြင္ ဘုန္းၾကီး သင္ေပးမွာက ဖန္ဆင္းၿခင္းမရွိ၊ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿခင္းတရားၿဖစ္ၿပီး။ ေယရႈက ဖန္ဆင္းၿခင္း၊ ယံုၾကည္ၿခင္းတရားႏွင့္ ထာဝရအသက္တို႕ၿဖစ္ပါသည္။ တရားသေဘာ ႏွစ္ခုကလည္း လံုးဝဆန္႕က်င္ေနပါသည္။ ၄င္းအၿပင္ ထိုစာအုပ္ပါ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ပထဝီအေနအထား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ရႈေဒါင့္ႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား အားလံုး တို႕ကို ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ပါကလည္း ကြဲလြဲေနပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ တိဘက္သို႕ သြာေရာက္ခဲ့ၿခင္းသည္ အေၿခအၿမစ္ မရွိေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ၿဖစ္ ပါသည္။