အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:40 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တို႕၏ ယံုၾကည္ခ်က္

ဘုရားတစ္ဆူတည္းရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ၿပီး ထိုတစ္ဆူတည္းေသာ ထာဝရ ဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ ဟူ၍ သံုးပါး တစ္ဆူၿဖစ္သည္။ သံုးပါးတစ္ဆူၿဖစ္ရၿခင္းအေၾကာင္းမွာ တန္ခိုးတူ၊ ဂုဏ္ရည္တူ၊ ထာဝရ တည္ရွိေတာ္မူၿခင္း အတူတူၿဖစ္ၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။ (မ ၃း၁၃-၁၇၊ ၂၈း၁၉၊ ၂ေကာ ၁၃း၁၄)

လူတြင္ ထာဝရတည္ေသာ အသက္ဝိညာဥ္ရွိၿပီး ခႏၶာမွာ အသက္ ဝိညာဥ္ေခတၱက်ိန္းဝပ္ရာ ယာယီအိမ္သာၿဖစ္ပါသည္။ လူအစစ္အမွန္ မွာ ထာဝရ မေသႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ (က ၁း၂၆၊ ၅း၁၊ ေယာဘ ၃၂း၈၊ တ ၇း၅၉၊ ၁ေကာ ၁၁း၇)

ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ သံုးပါးတစ္ဆူဘုရား၌ တစ္ပါးအပါအဝင္ၿဖစ္ၿပီး ဘုရား စစ္စစ္ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူသားတို႕ အၿပစ္အတြက္ ေလာကသို႕ လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ၿပီး အေသ ခံၿခင္းႏွင့္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။ မ်က္ၿမင္ မရေသာ ဘုရား၏ သ႑ာန္ ေတာ္ကိုသိရန္လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ လူသား ဘုရားလည္း ၿဖစ္ေတာ မူ၏။ (ေယာ ၁း၁၊ ၁း၁၄၊ ေကာ ၁း၁၅-၁၉၊ ၁ေယာ ၅း၇-၈)

လူသားတိုင္း အပယ္ငရဲမွလြတ္၍ ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ေရာက္ရွိရန္ သခင္ေယရႈ ၏ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈ သက္သက္ေၾကာင့္သာ ရရွိ ႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္၏။ (တ ၄း၁၂၊ တိတု ၃း၅၊ ဧ ၂း၈-၁၀)