အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္း December 10, 2009

Filed under: ဖန္ဆင္းရွင္ — amayaphay @ 10:46 am
Tags:

ေလာကမွာအေဖက သားထက္ၾကီးၿမတ္သကဲ့သို႕ ခမည္းေတာ္ဘုရားက သားေတာ္ေယရႈထက္ၾကီးၿမတ္သည္ မဟုတ္ပါလား ?

သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားအေၾကာင္းကို ထပ္မံရွင္းၿပလိုပါသည္။ လူ႕အၿမင္ ၿဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတည္းက သံုးေယာက္ ထင္ရွားသည္ဆိုသည္မွာ နားမလည္ ႏိုင္ပါ။ အၿခားဘာသာမ်ားတို႕တြင္လည္း ဤကဲ့သို႕သြန္သင္မႈမ်ိဳး မရွိပါ။ သံုးပါးတစ္ဆူ လံုးသည္ တန္ခိုးတူ၊ အဆင့္အတန္းတူ၊ အခြင့္အာဏာတူၾကေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ သည့္တာဝန္မ်ားကေတာ့ ကြဲၿပားၾကပါသည္။ (more…)