အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျမင္ကေလးမ်ား December 10, 2009

ဗုဒၡဘာသာ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာအေပၚအၿမင္

တစ္ဆူတည္းေသာ ဘုရားရွိၿခင္းကို လက္မခံသကဲ့သို႕ ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလည္း လက္မခံပါ။ သခင္ေယရႈအားဗုဒၶေလာက္ အေရးမပါေသာ ဆရာေကာင္းတစ္ပါးအၿဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။ အၿပစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူတို႕၏ တိုးတက္မႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အရာမွန္သမွ်အၿပစ္ၿဖစ္ၿပီး မိမိလြန္က်ဴးေသာအၿပစ္အတြက္ မိမိတြင္သာ တာဝန္ရွိပါသည္။ ေကာင္းရာဘံုသို႕ေရာက္ဖို႕ မိမိ၏ၿပဳမူက်င့္ၾကံအား ထုတ္မႈ အေပၚ၌ သာတည္၏။