အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိေတာ္မူသည္ December 10, 2009

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား ဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ား

အရာခပ္သိမ္းသည္ ဖန္ဆင္းၿပဳလုပ္သူ လိုအပ္သည္ဟု ခရစ္ယာန္မ်ား၏ အဆိုအရ ဘုရားကိုမည္သူဖန္ဆင္းပါသနည္း?

ေလာကၾကီးတြင္ အၿဖဴႏွင့္အမည္း၊ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး၊ အတုႏွင့္ အစစ္ အစရွိသည့္ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားမ်ား ႏွင့္ ၿဖစ္တည္ေနပါသည္။ ထိုတရားသေဘာအရ မတည္ၿမဲသည့္ သခၤါရဆိုသည့္တရားရွိသလို ထာဝရတည္ၿမဲသည့္ အစဥ္ထာဝရဆိုသည့္ တရားကလည္း ရွိရမည္ၿဖစ္ေပသည္။ သို႕ေသာ္ လူအခ်ိဳ႕က မတည္ၿမဲေသာတရား၏ ဆန္႕က်င္ဖက္တရားသေဘာအရ ထာဝရ တည္ၿမဲၿခင္းဆိုသည့္ တရားလာရမည့္အစား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားၿခင္းဆိုသည့္ ေၾကာင္းက်ိဳးမညီေသာ တရားသေဘာအယူရွိၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ႏွင့္ ထာဝရဘုရားအေၾကာင္းကို လက္မခံႏိုင္ၿခင္းႏွင့္ ဤေမးခြန္းၾကီး ထြက္ေပၚလာရၿခင္းအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္။

ယေန႕မ်က္ၿမင္ရေသာအရာမွန္သမွ်သည္ သခၤါရတရားမ်ား ၿဖစ္ၿပီး တစ္ေန႕ ကြယ္ေပ်ာက္ သြားရမည္ ၿဖစ္ေသာ္လည္း မ်က္ၿမင္မရေသာ သန္႕ရွင္းသည့္ ဘုရားသခင္သည္ ထာဝရတည္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ (ေယာ ၄း၂၄) ၿဖစ္ပါသည္။ လူအစစ္ အမွန္အမွန္မွာလည္း လူ႕အတြင္းရွိ ထာဝရအသက္ရွင္ႏိုင္ေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ မ်က္ၿမင္ရေသာ ၿဖစ္တည္ေနသည့္ အရာအားလံုးတို႕သည္  ၿဖစ္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္ ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ထာဝရဘုရားက အရာခပ္သိမ္းတို႕ကို ၿဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထာဝရဘုရားသည္ အနႏၱ အဆံုးအစမရွိေသာ ကမၻာအဆက္ဆက္၏ ဘုရားၿဖစ္သည္ဟု (ဆာ ၉၀း၂) တြင္က်မ္းစာကေဖၚၿပ ထားပါသည္။ ထိုဘုရားကို မည္သူမွ် မဖန္ဆင္းပါ။ ဖန္ဆင္းေပးမည့္သူလည္း မလိုအပ္ပါ။ ထိုအရွင္ကသာလွ်င္ အရာအားလံုးကို ဖန္ဆင္းခဲ့ၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာအရွင္ကို ဘုရားအေပါင္း၏ သခင္ ဘုရားသခင္ဟုလည္းေခၚပါသည္။ (ေဟရွာ ၄၄း၂၄၊ ေယာ ၁း၃) ။ ထိုေၾကာင့္ထိုအရွင္က ငါၿဖစ္သည္အတိုင္း ငါၿဖစ္၏ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၁၁း၃၃-၃၆)