အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဖန္ဆင္းရွင္ရွိႏိုင္မည္လား? December 10, 2009

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားဟူသည္ ရွိပါမည္လား၊ ‘အရာအားလံုးသည္ သဘာဝ တရားေၾကာင့္ ၿဖစ္တည္ေနၿခင္းမဟုတ္ေပဘူးလား?

အလြန္ရႈပ္ေထြးလွေသာ္လည္း စနစ္က်လွသည့္ စၾကာဝဠာၾကီး၏ စနစ္တစ္ခု တြင္ဖန္ဆင္းထိန္းခ်ဳပ္သူမရွိလွ်င္  ၿဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။ ၄င္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ စၾကာဝဠာထက္ ၾကီးၿမတ္ေသာ မဟာတန္ခိုးၾကီးပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးပါး ရွိကိုရွိရပါမည္။

ဥပမာ ။ ၿပခန္းတစ္ခုအတြင္း  ၿဂိဳလ္ၾကီးကိုးလံုး တစ္လံုးႏွင့္တစ္လံုး တိုက္ခိုက္ၿခင္းလည္း မရွိ ခ်ိတ္ဆြဲ ထားၿခင္းလည္းမရွိပါဘဲ သူ႕လမ္းေၾကာင္းႏွင့္သူ အခ်ိန္မွန္ စနစ္တက် လွည့္ပတ္ေနတာကိုၾကည့္ၿပီး ဒါဟာ ဘယ္သူမွ လုပ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒီၿပခန္းထဲကို လည္းသူ႔ဖာသာသူေရာက္လာတာ။ ‘ဒါဟာ အလြန္အံ့ဩဖြယ္ေကာင္းတဲ့ သဘာဝ တရားေတြေပါ့ဟု ဆိုပါက သင္ လက္ခံႏိုင္ပါမည္လား။ နာရီတစ္လံုး၏ စက္အစိတ္ အပိုင္းမ်ားကို တစ္စစီၿဖဳတ္ၿပီး ခ်ထားပါက သူ႕ဖာသာသူ အခ်ိန္မွန္လည္ပတ္ေနေသာ နာရီ တစ္လံုး ၿဖစ္လာမည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းတြင္ တီထြင္သူ၊ ၿပဳၿပင္ထိန္းခ်ဳပ္သူ ရွိရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထာဝရဘုရား၏ သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ထဲတြင္ ဖန္ဆင္းၿခင္းႏွင့္ ကင္းလြတ္လ်က္  ၿဖစ္ေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မရွိ ဟုဆိုထားပါသည္။

( ေယာ ၁း၁-၃၊ ဆာ ၁၉း၁၊ ေရာမ ၁း၂၀)