အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဘုရားသည္ေကာင္းၿမတ္သည့္အတြက္မည္သူ႕ကိုမွ်ငရဲသို႕ပို႕မည္မဟုတ္ပါ။ December 10, 2009

ဘုရားသည္ေကာင္းၿမတ္သည့္အတြက္မည္သူ႕ကိုမွ်ငရဲသို႕ပို႕မည္မဟုတ္ပါ။

က်မ္းစာထဲမွာေတာ့ထိုကဲ့သို႕မဆိုထားပါ၊ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာယံုၾကည္မႈ မရွိေသာသူတိုင္းအပယ္သို႕လားရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ (ေယာ ၁၂း၄၈) ဘုရားက စိတ္ခိုင္မာသည္မဟုတ္ပါ၊ သင္ကသာ စိတ္ခိုင္မာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေရာ ၂း၅)