အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္တရား December 10, 2009

Filed under: အျပစ္တရား — amayaphay @ 8:58 am
Tags:

တရားသံုးပါး(ေရာ ၅း၁၂-၁၅)

၁. အၿပစ္တရား

အၿပစ္တရားသည္ဤေလာကသို႕ ကမၻာဦးလူသား ႏွင့္ လူသားအားလံုး၏ ဖခင္ၿဖစ္ေသာ အာဒံ၏ဘုရားစကား နားမေထာင္ ၿခင္းေၾကာင့္ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး အာဒံၿပဳမိေသာအၿပစ္ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ ကာ အာဒံမွဆင္းသက္ လာေသာ လူသားတိုင္းလည္း သန္႕ရွင္းေသာဘုရား ႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။

အၿပစ္ဆိုသည္မွာ ပစ္မွတ္လြဲေခ်ာ္ၿခင္း၊ဘုရားသခင္၏ သတ္မွတ္စံႏႈန္းကို လိုက္၍မမွီၿခင္းႏွင့္ ဘုရားစကားကိုနားမေထာင္ၿခင္း တို႕ကို အၿပစ္ဟုေခၚပါသည္။  အာဒံသည္ဘုရားသခင္က မစားရဟု တားၿမစ္ထားေသာ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္အလယ္ရွိအသီးကို ယူ၍စားၿခင္း ေၾကာင့္ ဘုရားသားမွ အၿပစ္သားၿဖစ္သြားရၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ အၿပစ္ေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရၿပီး အာဒံမွ ဆင္းသက္လာေသာ လူသားတိုင္း လည္းဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။

မည္သည့္ဘာသာတရားမွ် ေလာကၾကီးတြင္မရွိမွီ အၿပစ္တရားႏွင့္ ေသၿခင္း တရားက ေလာကၾကီးတြင္ အရင္ရွိႏွင့္ၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဘာသာတရားအားလံုး၏ အရင္း အၿမစ္ၿဖစ္ေသာ ထိုအၿပစ္တရားအေၾကာင္းကို မသိမရွိ ပါဘဲ အၿပစ္မွလြတ္ရာလမ္းမွန္ကို ၿမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿမင္ေတြ႕ႏိုင္သည္ဟု ဆိုပါကလည္း မွန္ကန္မႈမရွိေသာ စိတ္အထင္သာလွ်င္ၿဖစ္လ်က္ လည္သြားေသာတရားၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။