အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

စာေရးသူဆုေတာင္းစကား December 10, 2009

Filed under: ဆုေတာင္းစကား — amayaphay @ 12:05 pm
Tags:

ေကာင္းေသာအမႈအတြက္ မနက္ဖန္သို႕မေရႊ႕ပါႏွင့္။

နယ္လွည့္ေဆးကုသၿခင္းႏွင့္ သာသနာလုပ္ငန္းတြင္ သံုးႏွစ္တာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ အလုပ္ေၿပာင္း လုပ္ခဲ့ပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ၿဖင့္ အလြန္သာယာလွပေသာ ကမ္းေၿခၿမိဳ႕ေလးသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ညေနရံုးဆင္းခ်ိန္တြင္ တင္းနစ္ ပံုမွန္ ကစားၿဖစ္ပါသည္။ ကစားေဖၚထဲမွ ဦးေရႊႏွင့္ အေတာ္ေလး စတင္ရင္းႏွီး လာၿပီး ကစားနားခ်ိန္ၿပီး နားခ်ိန္တိုင္း အတူစကားေၿပာၿဖစ္ၾကပါသည္။ သူ႕အိမ္သို႕ အလည္အပတ္ေခၚဖိတ္သည့္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္လည္း သူ႕အားကြ်န္ေတာ့အိမ္ ဘက္သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ဖို႕ ေခၚဖိတ္ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေန႕ညေန သူႏွင့္အတူထိုင္ စကားေၿပာၿဖစ္ၾကၿပီး မနက္မွကြ်န္ေတာ့အိမ္မွာေတြ႕ၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ႏႈတ္ဆက္လ်က္ တင္းနစ္ကြင္းမွ ၿပန္လာခဲ့ပါသည္။ သူ႕အား ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာရန္ စိတ္အားထက္ သန္ေသာ္လည္း အားကစားကြင္းတြင္ ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ေၿပာရန္အခြင့္မရခဲ့ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ မနက္ဖက္လာလည္လွ်င္ သူ႕အားနံနက္စာၿဖင့္ ဧည့္ခံလ်က္ အခြင့္သာလွ်င္ ေယရႈအေၾကာင္း ေၿပာၿပမည္၊ အခြင့္မရပါက လက္ကမ္းေဝစာေလးအားၿဖင့္ ေယရႈ အေၾကာင္း ေၿပာမည္ဟု ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္လ်က္ ေစာင့္ေနခဲ့ပါသည္။ (more…)