အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ကိုးစားယံုၾကည္ လြတ္ရအတည္ December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:21 am
Tags:

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူသည္ ေလာက၏ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား မွ လြတ္ ေၿမာက္ႏိုင္ပါသလား?

ေယရႈက သင္တို႕သည္ေလာကတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္းမစိုးရိမ္ႏွင့္ ငါသည္ေလာကကိုေအာင္ၿပီဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ေယရႈ၏ အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားပင္ ဂါလိလဲအိုင္တစ္ဖက္ကိုေလွၿဖင့္ၿဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလမုန္တိုင္းေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္အခါ ေယရႈဘုရားက တပည့္ေတာ္မ်ား အား မုန္တိုင္းေဘးမွ ကယ္တင္ခဲ့သလို ယေန႕ ေယရႈကို ကိုးစားသူမ်ားအားလည္း အခက္အခဲတို႕မွ ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ဘုရားၿဖစ္ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယရႈသည္ မေန႕၊ ယေန႕၊ ေနာင္ကာလ ေၿပာင္းလဲၿခင္းမရွိလို႕ ဘဲၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၆း၃၃၊လု ၈း၂၂-၂၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)