အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

မတူညီၾကပါ December 10, 2009

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:38 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၏ဘုရားသည္ မြတ္ဆလင္တို႕ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားႏွင့္ အတူတူ မဟုတ္ပါလား ?

လံုးဝမတူညီပါ၊ ကိုရမ္က်မ္းတြင္ အလႅာသည္ အၿပစ္သားမ်ား၊ မယံုၾကည္ သူမ်ား၊ မာနေထာင္လႊားေသာ သူမ်ားကို လံုးဝ မခ်စ္ေၾကာင္း အထပ္ထပ္အခါခါ ေဖၚၿပထားပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာမွာေတာ့ ဘုရားသည္ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာၿဖစ္ၿပီး လူသားမ်ားအၿပစ္ရွိ စဥ္ပင္ အေသခံကာအသက္ေပး ကယ္တင္ေသာ ဘုရားၿဖစ္၍ အဘယ္မွ်ေလာက္လူသားမ်ားကိုခ်စ္ေၾကာင္း သြန္သင္ထားပါသည္။ (ေရာ ၅း၈) ထိုက်မ္းပိုဒ္သည္ မိမိကိုယ္ကိုအၿပစ္သားဟု ခံယူသူတို႕အတြက္ သတင္းေကာင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈကို ယံုၾကည္ၿခင္းအားၿဖင့္ အၿပစ္ေၿပလ်က္ အၿပစ္သားမွ ဘုရားသား ၿဖစ္လာၿပီး ဘုရား၏အေမြခံရမည္ဟုလည္း ဂတိေပးထားပါသည္။ ထိုအခါ ဘုရားကို ခရစ္ယာန္မ်ားက အေဖ(အဗၺအဖ) ဟုေခၚဆိုၿပီး သားအဖေတာ္စပ္သူမ်ားအၿဖစ္ ရင္းႏွီးစြာဘုရားႏွင့္ မိသဟာရ ဖြဲ႕ၾကပါသည္။ အစၥလမ္ဘာသာ မွာေတာ့ ဘုရားႏွင့္ ထိုသို႕ရင္းႏွီးစြာ မိသဟာရဖြဲ႕မႈမရွိဘဲ အလႅာသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေရာယွက္မႈ မရွိသည့္ တရားသူၾကီး အသြင္ ၿဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။ အေစခံၿခင္း၊ ေပးဆပ္ၿခင္း၊ သစၥာ ေစာင့္သိၿခင္းအားၿဖင့္သာ ဘုရားႏွင့္ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ပါရွိေသာ ထာဝရဘုရားက ငါမွတစ္ပါး အၿခားေသာဘုရားမရွိဟု ၿပတ္ၿပတ္ သားသားဆိုထား သည့္အတြက္ ေအဒီ၆၀ဝ ေက်ာ္မွ ေပၚထြန္းလာေသာ အစၥလမ္တို႕၏ကိုရမ္က်မ္းပါ အလႅာ ဘုရားကို လံုးဝမရွိခဲ့ေသာ ဘုရားအၿဖစ္ သမၼာက်မ္းကို ယံုၾကည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ပါသည္။ (ေဟရွာ ၄၆း၉) ကိုရမ္ က်မ္း၏ စာေပအေရးအသားလွပမႈကိုအေၿခခံ၍ က်မ္း တစ္ေစာင္ဟု လူမ်ား သတ္မွတ္ေသာ္လည္း ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မပါေသာက်မ္းဟု ကြ်ႏု္ပ္တို႕က သတ္မွတ္ပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘုရားသည္ အၿပစ္ရွိသူကိုမခ်စ္ၿခင္း၊ သိပၸံႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိၿခင္း (ေနမင္းၾကီးသည္ ကမၻာေၿမၾကီးထဲသို႕ ဝင္သြားသည္  ွကမေ့ ၁၈း၈၆) ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ထင္ရွားေသာသမိုင္းမွန္ကန္မႈကိုၿငင္းဆိုၿခင္း (ေယရႈ လက္ဝါးကပ္တိုင္ တြင္ အေသခံ ၿခင္းကို ဆန္႕က်င္ထားသည္  ွကမေ့ ၄း၁၅၇ ) အစရွိသည္တို႕ေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မပါေသာက်မ္းဟု သတ္မွတ္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

 

အယူ၀ါဒ

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:37 am
Tags:

ဘာသာတရားအားလံုးတို႕သည္ အေၿခခံအားၿဖင့္တူညီေသာ အခ်က္တစ္ခု ကိုသင္ၾကားေပးေနသည္မဟုတ္ပါလား ?

ထိုအယူဝါဒသည္ေက်ာ္ၾကားေသာ လူအမ်ားလက္ခံသည့္ အယူဝါဒၿဖစ္ၿပီး ေယရႈသည္သာ တစ္ခုတည္းေသာ စစ္မွန္သည့္ လမ္း ဆိုသည့္အယူဝါဒကိုအၿမင္ က်ဥ္းေၿမာင္းေသာအယူဟု လူတို႕လက္ခံထားၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုေမးခြန္းမွာ လံုးဝမမွန္ပါ။

ဘုရားဆိုင္ရာသြန္သင္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ အစၥလမ္က အလႅာ တစ္ပါး တည္းသာ ကိုးကြယ္ရာ၊ ခရစ္ယာန္က သံုးပါးတစ္ဆူ ဘုရား၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တို႕က ဘုရားမ်ားစြာရွိသည္ဟု သြန္သင္ပါသည္။

အပယ္မွလြတ္ေၿမာက္ရာတရားလမ္းကိုၾကည့္လွ်င္ အစၥလမ္က အလႅာထံ မိမိကိုယ္ကိုဆက္ကပ္အပ္ႏွံၿခင္း၊ သူ၏ ပညတ္တရား မ်ားကို လိုက္ေလ်ာက္ၿခင္းႏွင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ၿပဳၿခင္းအားၿဖင့္ ရႏိုင္သည္ဟုသြန္သင္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာက ေယရႈကို စစ္မွန္စြာ ယံုၾကည္သူတိုင္းအား ေက်းဇူးေတာ္ၾကြယ္ဝေသာ ဘုရားသခင္က ထာဝရ အသက္ကို လက္ေဆာင္ အၿဖစ္ အခမဲ့ေပးအပ္သည္ဟု သြန္သင္ပါသည္။ အပယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ဖို႕ လူတို႕မတတ္ ႏိုင္ပါ၊ ဘုရားကသာ ၿပဳေပးႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္မွရမည္ဟု အၿခားဘာသာဝင္မ်ားက လက္ခံ ယံုၾကည္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္မ်ားက ပညတ္တို႕ကို စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္စြာက်င့္ႏိုင္ဖို႕ ဘုရား၏ကူမမႈရွိမွသာလွ်င္ က်င့္ႏိုင္မည္ဟူသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ေတြ႕ရပါသည္။

ဟိႏၵဴ ဘာသာ၏ အၿမင့္ဆံုးပန္းတိုင္မွာ မိမိကိုယ္ကိုသိၿမင္ၿပီး ဘုရားသခင္ႏွင့္ မိသဟာယဖြဲ႕ႏိုင္ေသာ သိစိတ္အဆင့္ တစ္ခုကို ရရွိၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။ အသက္ ရွင္ၿခင္း၊ ေသဆံုးၿခင္း၊ ၿပန္လည္ဝင္စားၿခင္း သံသရာတို႕မွ လြတ္ေၿမာက္ၿပီး နတ္ဘုရား တစ္ပါးကဲ့သို႕ၿဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ေသာအားၿဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မၿမဲေသာတရား အားလံုးအဆံုးသတ္သြားေလသည္။

ဗုဒၶဝါဒ၏ ပန္းတိုင္မွာ ဆႏၵအားလံုးကိုခ်ိဳးႏွိမ္ၿခင္းပင္ၿဖစ္ၿပီး ေန႕စဥ္သီလ မ်ားတို႕ကို ေဆာက္တည္ကာ အဆံုးစြန္ ပန္းတိုင္မွာ ဘဝအဖန္ဖန္လည္ရာသံသရာ သံုးဆယ့္တစ္ဘံုမွ လြတ္ၿငိမ္းလ်က္ ဘာမွ်မရွိ ဘဝခ်ဳပ္ၿငိမ္း သြားေသာ နိဗၺာန္တရား ၿဖစ္ပါသည္။ အၿခားဘာသာၾကီး သံုးခုလံုးက ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလက္ခံေသာ္လည္း ဗုဒၶတြင္ ဖန္ဆင္းၿခင္းကိုလက္မခံပါ။

အထက္ပါ ဘာသာၾကီးမ်ား၏ အယူဝါဒကို ေဖၚၿပရာတြင္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ စံုလင္ၿခင္းမရွိပါ။ သို႕ေသာ္ အေၿခခံ အားၿဖင့္ ေယရႈကို မွန္ကန္စြာ ယံုၾကည္ခ်က္မွလြဲ၍ ဘာသာၾကီးမ်ားအားလံုး၏ တူညီေသာအေၿခခံယံုၾကည္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္မွ ရမည္ဟူေသာအခ်က္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ တရားမ်ားက လံုးဝ မတူညီေသာယံုၾကည္မႈမ်ားၿဖစ္၍ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာစမ္းစစ္ေရြးခ်ယ္ တတ္ၾကဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ တူညီသည္ဟု သင္လက္ခံထားလွ်င္ ယခုပင္ ၿပန္ဆန္းစစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ?

Filed under: ခရစ္ယာန္သာသနာ — amayaphay @ 11:36 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တိုင္းၿပည္နဲ႕ ကိုယ့္တိုင္းၿပည္ စစ္ၿဖစ္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ကေန ေနမွာလဲ?

ကြ်န္ေတာ့၏ ငယ္သူငယ္ခ်င္းလည္းၿဖစ္၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္လည္းၿဖစ္၊ တရုတ္လူမ်ိဳးလည္းၿဖစ္သူက ေမးေသာ ေမးခြန္းေလးတစ္ခုအေၾကာင္း ၿဖစ္ပါသည္။ တကယ္လို႕ အေမရိကန္ႏွင့္ တရုတ္စစ္ၿဖစ္လွ်င္ သူက ခရစ္ယာန္ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံဘက္ကေန စစ္တိုက္ရမွာလဲ? ဟုေမးပါသည္။ “ႏိုင္ငံေရးစစ္ဆိုရင္ေတာ့ တရုတ္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့၊ ဘာသာေရး စစ္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ဘက္ကေန တိုက္ေပါ့ ဒ‘ါေပမယ့္ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူဆိုရင္ေတာ့ ရန္သူကိုပင္ခ်စ္ဖို႕ ေယရႈက ပညတ္ထားလို႕ ဘယ္ဘက္ကမွ မတိုက္နဲ႕ေပါ့” ဟူ၍ ၿပန္ေၿဖေပးလိုက္ပါသည္။ အရာရာ၌ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကို အေၿခခံၿပီး လိမၼာပါးနပ္စြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကဖို႕ႏွင့္ လူတိုင္းႏွင့္ အသင့္အတင့္ေနတတ္ၾကဖို႕ ေယရႈဘုရားက သြန္သင္ထားပါသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ဘုရားသည္ သူ၏လူမ်ားၿဖင့္စစ္တိုက္ေစၿခင္းမွာ ထိုသူတို႕ သည္ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ၾကၿခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ၿပီး သားသမီးတို႕အား ယဇ္ပူေဇာ္ၾကၿခင္း၊ ဆံုးမသတိေပး၍လည္း မရသည့္အဆံုး ဘုရား၏ လူမ်ားကို ေစလႊတ္လ်က္ စစ္ၿဖင့္ စီရင္ေစၿခင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။

 

အစၥလမ္

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:35 am
Tags:

အစၥလမ္ဘာသာကိုတည္ေထာင္ခဲ့သူ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္အေၾကာင္း (ေအဒီ ၅၇၀-၆၃၂ )

မိုဟာမက္သည္ ေအဒီ၅၇၀ တြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေဝးရာ မကၠာၿမိဳ႕ ေလးတြင္ေမြးဖြါးခဲ့ပါသည္။ ထိုေဒသတြင္ နတ္ဘုရား အမ်ားကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး ဖန္ဆင္း ရွင္ဘုရားကိုကိုးကြယ္ေသာ ခရစ္ယာန္ဘာသာႏွင့္ ဂ်ဴးဘာသာဝင္ကုန္သည္တို႕ ဝင္ထြက္ ေနထိုင္ တတ္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိုဟာမက္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား အေၾကာင္းကို ထိုသူတို႕ထံမွ ၾကားရၿခင္းၿဖစ္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾကသည္။ သူသည္စာမတတ္သူမိဘမဲ့တစ္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္းလည္း မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။  အသက္ႏွစ္ဆယ့္ ငါးႏွစ္အရြယ္ တြင္ ခ်မ္းသာေသာ မုဆိုးမတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ကာ စတင္ထင္ေပၚလာပါသည္။

အသက္ေလးဆယ္အရြယ္တြင္ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား အေၾကာင္းကို လူတို႕အား စတင္တရားေဟာၾကားလာကာ ေနာက္လိုက္ အမ်ားလည္း ရွိလာပါသည္။ ၄င္းက အာၿဗဟံယဇ္ပူေဇာ္ခဲ့ေသာသားမွာ ဣဇက္မဟုတ္၊ ဣရွေမလ ၿဖစ္၏။ထို႕ေၾကာင့္ အာရပ္လူမ်ိဳး သည္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးထက္ ၿမတ္၏၊ သူသည္လည္း ေယရႈထက္ၿမတ္၏ဟု  မိုဟာမက္ကဆိုပါသည္။ မိုဟာမက္၏ ေနာက္လိုက္မ်ား မ်ားလာၿခင္း ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕အာဏာပိုင္မ်ားက စိုးရိမ္ၿပီး ၄င္းကို ၿငိဳၿငင္လာသည့္အတြက္ မကၠာၿမိဳ႕ႏွင့္ မိုင္ ၂၀ဝ ခန္႕ေဝးေသာ မဒီနာၿမိဳ႕ေလးသို႕ ထြက္ေၿပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရပါသည္။ မဒီနာၿမိဳ႕ေလးကေတာ့ မိုဟာမက္ေၿပာေသာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုရားအေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းကို လက္ခံခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ထိုၿမိဳ႕ခံ ေနာက္လိုက္မ်ားႏွင့္ မကၠာၿမိဳ႕ကို အၾကိမ္ၾကိမ္စစ္ခင္းကာ ထိုၿမိဳ႕ေလးကို သိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ား၏ ယေန႕တိုင္ ေၿပာဆိုခံေနရေသာ ၄င္း၏အားနည္းခ်က္မွာ မိန္းမ အမ်ားယူခဲ့ၿခင္းႏွင့္ စစ္ၿဖင့္ သာသာနာကို အစၿပဳခဲ့ၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ က်မ္းစာ က ဘုရား၏လူသည္ သီလႏွင့္ၿပည့္စံုေသာ အပ်ိဳစဥ္ကိုသာယူရမည္ဟု ပညတ္ ေသာ္လည္း တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္၏ မယားမ်ားအထဲတြင္ မုဆိုးမခ်ည္း တစ္ဆယ့္ တစ္ဦးပါဝင္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။

မိုဟာမက္ေသဆံုးခ်ိန္တြင္ မကၠာႏွင့္ မဒီနာၿမိဳ႕ေလးသာ အလႅာကိုကိုးကြယ္ သည့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အၿဖစ္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း မိုဟာမက္၏ တပည့္မ်ားက ဥေရာပတိုက္ တစ္ခုလံုးကို သိမ္းပိုက္နယ္ခ်ဲ႕ ေတာ့မည့္အလား ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႕ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါသြားပါသည္။ အစၥေရး အပါအဝင္ ဥေရာပ ေတာင္ပိုင္း၊ ေၿမာက္ပိုင္း၊ စပိန္ ေပၚတူဂီအထိ ႏွစ္ေပါင္းသံုးရာအတြင္း နယ္ခ်ဲ႕ သိမ္းပိုက္ခဲ့ ၿပီး ထိုၿမိဳ႕ရွိ ခရစ္ယာန္မ်ား ကိုလည္း သတ္ၿဖတ္ခဲ့သည္။ အစၥေရးကိုသိမ္းပိုက္ၿပီး ေအဒီ၇၀ ခန္႕တြင္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသာ ဗိမၼာန္ေတာ္ေနရာတြင္ ေက်ာက္ၿမတ္ ဗလီၾကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ ကာယေန႕တိုင္ထိုဗလီၾကီးရွိေနဆဲၿဖစ္ပါသည္။ သူတို႕ သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းတို႕သည္လည္း အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ၿဖစ္သြားၾကပါသည္။ ေအဒီတစ္ ေထာင္ခန္႕တြင္ ကက္သလစ္ဂိုဏ္းဝင္မ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ ၿပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမဏီ ႏွစ္ႏိုင္ငံဦးေဆာင္ၿပီး အစၥလမ္မ်ား သိမ္းပိုက္ထားေသာ ၿမိဳ႕အေတာ္ မ်ားမ်ားကို ၿပန္လည္ တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ဘာသာေရး စစ္ၾကီး ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အစၥေရးကို ၿပန္လည္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ေက်ာက္ၿမတ္ ဗလီၾကီး ကိုေတာ့ မဖ်က္ဆီးခဲ့ပါ။

ေအဒီတစ္ေထာင္ေက်ာ္မွ ေအဒီတစ္ေထာင့္ႏွစ္ရာေက်ာ္အတြင္း စစ္ၾကီး ခုႏွစ္ၾကိမ္ခန္႕ ၿဖစ္ပြါးခဲ့ပါသည္။ ထိုစစ္အတြင္း ဂ်ဴးမ်ားကိုလည္း ႏွိမ္နင္းသတ္ၿဖတ္ခဲ့ သည့္အတြက္ ဂ်ဴးႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား ယေန႕တိုင္ ခရစ္ယာန္ကို အမုန္းပြါး ခဲ့သကဲ့သို႕ ထိုသူမ်ားခရစ္ယာန္ၿဖစ္လာဖို႕လည္း မလြယ္ကူရာအေၾကာင္း တစ္ရပ္ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဂ်ဴးတို႕ကို သတ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းတို႕ကိုးကြယ္သည့္ ေယရႈဘုရားကိုကားစင္ တင္သတ္ေသာလူမ်ိဳး ၿဖစ္သည့္အတြက္ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးကို သတ္သင့္သည္ဟုယူဆ ၿခင္းေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအယူကို ဟစ္တလာလည္း လက္ခံၿပီး ဟစ္တလာ လက္ထက္သူသတ္ခဲ့ေသာဂ်ဴးအေရအတြက္မွာ အမွန္တကယ္ကိုးသန္းခန္႕ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။  သမၼာက်မ္း ရႈေဒါင့္အရ ေယရႈကိုဂ်ဴးတို႕သတ္ဖို႕ေတာင္းဆိုစဥ္ သူ၏အေသြးသည္ ငါတို႕၏ေခါင္းေပၚ၌၄င္း၊ သားေၿမးတို႕ေခါင္းေပၚ၌၄င္း တည္ပါေစဟု က်ိန္ဆိုခဲ့သည့္ အၿပစ္ေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။(မ ၂၇း၂၅) ယခုအခါ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္ လူသန္းေပါင္း တစ္ေထာင့္ ငါးရာခန္႕ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းကို သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားအရ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကိုေဖၚၿပေပးလိုက္ပါသည္။

 

ဗုဒၶေဂါတမ

Filed under: ဘာသာေလးရပ္ — amayaphay @ 11:34 am
Tags:

ဗုဒၶသည္လည္း တမလြန္ကမၻာမွ ၾကြဆင္းလာေသာ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္ အတြက္ ဗုဒၶ၏တရားလမ္းသည္မခိုင္လံုဟု ဆိုႏိုင္ ပါသလား?

ေလးအသေခ်ၤႏွင့္ကမၻာတစ္သိန္းက်င့္ခဲ့သည့္ ပါရမီရွင္ ဘုရားေလာင္း ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေမြးေမြးၿခင္း လမ္းထေလွ်ာက္ကာ ငါသည္ အၾကီးၿမတ္ဆံုး၊ အဦးဆံုး ဟုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္ဟု ကြ်န္ေတာ္တို႕သိရပါသည္။ ထိုမွ်ေလာက္ၾကီးၿမတ္ေသာအရွင ္ၿဖစ္ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ၿပဳသားေမြးၿပီး စြန္႕ထားခဲ့ရပါသနည္း။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ေတာမထြက္မွီအထိ လူထဲကလူၿဖစ္သည္ဆိုလွ်င္ ေတာစထြက္စဥ္ ရွစ္ဥသဘအက်ယ္ရွိေသာၿမစ္ၾကီးကို စီးၿမင္းအားအမွတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ လႊားကနဲ ခုန္လိုက္ရာ ၿမစ္တစ္ဖက္ကမ္း ကိုေရာက္ေလ၏ဟုဆိုၿပန္၏။ ဘုရားမၿဖစ္မွီ ထိုတန္ခိုး ဘယ္ကရပါသလဲ။ လူသားထဲမွ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ကာ ဘုရားၿဖစ္လာသည့္ လူသား ဘုရားဟုလည္း အခ်ိဳ႕ကဆိုၿပန္ရာ သို႕ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶေဟာသည့္ ငရဲ၊ သံုးဆယ့္တစ္ဘံု ႏွင့္ နိဗၺာန္တို႕ကို အဘယ္သူကဖန္တီး ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီးဗုဒၶ ႏွင့္ဘယ္လို ပတ္သက္မႈ ရွိၿပန္ပါသလဲ။ ေနာက္ဆံုးဗုဒၶသည္ လူသားထဲမွ လူသားဘုရားၿဖစ္၏ဟူ၍သာ ေဆြးေႏြး ရာတြင္ အေၿဖထြက္သည့္အတြက္ ဗုဒၶသည္တမလြန္ကမၻာမွလာေသာ အရွင္ မဟုတ္ပါ။ဗုဒၶ၏တရားလမ္း သည္လည္း လူသားထဲမွ လူသားခ်င္း ၿပေသာလမ္းသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါ သည္။ဗုဒၶ၏ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားလည္း က်န္ခဲ့ၿပီး ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၿခင္း မရွိေသာ အရွင္လည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶသည္ မကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ အရွင္ႏွင့္ တရားမွားၿပသူဟု မဆိုလိုပါ။ ေရြးခ်ယ္မႈ အပိုင္းကသင့္အပိုင္း သာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာကိုတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶအေၾကာင္း (ဘီစီ ၅၆၃-၄၈၃ ခန္႕)

ဗုဒၶသည္အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ေၿမာက္ဖက္ရွိ နီေပါနယ္စပ္အနီး ကပၸိလဝတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဘုရင္တစ္ပါး၏ သားေတာ္ ၿဖစ္ပါသည္။ ငယ္စဥ္က တည္းကပင္ ေလာကီစည္းစိမ္ကို တပ္မက္မႈမရွိပါဘဲ တရားကိုရွာ လိုေသာ သေဘာသာ ရွိ၏။ အသက္တစ္ဆယ့္ ေၿခာက္ ႏွစ္အရြယ္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့ၿပီး ပထမသားဦးကို ရခ်ိန္ အသက္ သံုးဆယ္ခန္႕တြင္ ေတာထြက္ခဲ့ပါသည္။ ငါးႏွစ္အတြင္း တရားကိုရရန္ ၿပင္းထန္စြာက်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ၿပီး မရသည့္အဆံုး အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ၿဖင့္ က်င့္ၾကံ အားထုတ္ရာ လူသားတိုင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္သို႕ ေရာက္ႏိုင္ေသာ သစၥာ တရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္ကို သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္နဲ႕ သိခြင့္ရခဲ့ ပါသည္။  ထို႕ေနာက္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႕ ကင္းၿငိမ္းရာ သစၥာတရားေလးပါး၊ မဂၢင္ရွစ္ပါး တရားေတာ္တို႕ကို လွည့္လည္ ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားလည္း ရွိလာကာ သက္ေတာ္ရွစ္ဆယ္ အရြယ္တြင္ ပ်ံလြန္ခဲ့ပါသည္။

ဗုဒၶပ်ံလြန္ၿပီးဗုဒၶဘာသာသည္ ဂိုဏ္းငယ္ေလးတစ္ခုအသြင္အၿဖစ္သာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးရာခန္႕ တည္ရွိ ေနပါေသာ္လည္း ဘီစီ သံုးရာခန္႕တြင္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာေသာကဘုရင္မင္း နန္းတက္ခဲ့ ပါသည္။ ထိုဘုရင္မင္းၿမတ္သည္ သူကိုယ္တိုင္ ဗုဒၶကိုကိုးကြယ္ရံုတင္မက သူ႕တိုင္းသူၿပည္သားအားလံုးကိုလည္း ကိုးကြယ္ေစခဲ့ ပါသည္။ ‘ဒါတင္မက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႕လည္း သာသနာၿပဳမ်ား ေစလႊတ္ ခဲ့ပါ သည္။ အာေသာက ဘုရင္ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရင္မ်ားက ဗုဒၶဘာသာကို လက္မခံဘဲ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၿပန္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားမွာ မရွိသေလာက္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား အခ်ိဳ႕တြင္ေတာ့ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားခဲ့ၿပီး ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ဗုဒၶကို သက္ဝင္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူလူေပါင္း သန္းေလးရာခန္႕ ပင္ရွိၿပီၿဖစ္ပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာကို ဗုဒၶကတည္ေထာင္ ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ဗုဒၶသာသနာကို ၿပန္႕ပြါးဖို႕ အဓိကလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သူမွာ အာေသာကဘုရင္မင္း ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ မွတ္ သားစရာ တစ္ခုအေနၿဖင့္ဗုဒၶသည္ မည္သည့္စာေပ က်မ္းဂန္ တစ္ခုကိုမွ် ေရးသား မထားခဲ့ပါ။ ဗုဒၶလြန္ၿပီး ၄၅၈ ႏွစ္အၾကာမွ သီဟိုရ္ကြ်န္း(သီရိလကၤာ)တြင္ မင္းၾကီႏွင့္ ရဟန္းမ်ားကၿပန္လည္ၿပဳစု ေရးသားခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းတို႕ကို လူသားအစဥ္ အဆက္လက္ဆင့္ကမ္းအာဂံုေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းဆိုထားပါသည္။

ေယရႈသည္ ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ၿမတ္ ကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၿပီးၿပတ္ခဲ့ၿခင္းမရွိသည့္အတြက္ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ကို ထာဝရဘုရားက ေစလြတ္လိုက္ၿခင္း ၿဖစ္သည္ ဟူေသာအဆိုမွာ  ဟုတ္မွန္ပါသလား?

လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕အားၿဖင့္သာလွ်င္ ထိုပုဂိၢဳလ္ သည္အဘယ္ကဲ့သို႕ေသာ ပုဂိၢဳလ္ၿဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ေမာေရွကို ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာတမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး ႏွင့္ အစၥလမ္ ဘာသာဝင္မ်ား အားလံုးက လက္ခံၾကပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေမာေရွသည္ ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ေၾကာင္း ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္သည့္ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားႏွင့္ သက္ေသမ်ားတို႕က အခိုင္အမာရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ မိုဟာမက္တြင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အမႈအရာမ်ားႏွင့္ ၿပဳခဲ့ေသာ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားမေတြ႕ရလို႕ ၄င္းသည္ ထာဝရဘုရား ေစလႊတ္ ေသာ တမန္ေတာ္ၿဖစ္ၿခင္းကို လူအားလံုးကလက္မခံပါဘဲ အစၥလမ္ဘာသာဝင္မ်ားကသာ လက္ခံၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈ ကို လူတို႕ လက္မခံၾကၿခင္းမွာ ေယရႈသည္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆိုအမိန္႕တို႕ ခိုင္လံုစြာရွိပါလ်က္ ၿငင္းပယ္ ၾကၿခင္း သာလ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္အသက္ၾကီးလြန္းပါၿပီ။

ခရစ္ယာန္ၿဖစ္ရန္ အသက္အကန္႕အသတ္မရွိပါ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို တဖန္ရွာလိုေသာအခါ၊ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ႏွင့္ရွာလွ်င္ေတြ႕လိမ့္မည္။ (တရား ၄း၂၉)

ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ရန္အတြက္ ရင့္က်က္မႈမရွိေသးပါ။

သင္၏အသက္ပ်ိဳစဥ္အခါပင္ သင့္ကိုဖန္ဆင္းေသာအရွင္ကို ေအာက္ေမ့ေလာ့ (ေဒ ၁၂း၁) ထိုသို႕ စိတ္ခံစားမႈ ရွိေသာ အခ်ိန္ တြင္ သင္၌ဆံုၿဖတ္ရန္ေန႕ရက္ ေရာက္ၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ (ေဟၿဗဲ ၃း၁၃)

ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံဖို႕ မခက္ေပမည့္ ေနာက္ပိုင္းၿဖစ္ပ်က္လာမည့္ အရာတို႕အတြက္ စိုးရိမ္ေနရပါသည္။

ေယရႈသည္ ယံုၾကည္သူအား အပယ္ငရဲမွကယ္တင္ရံုမက ေနာက္ပိုင္း အသက္တာကိုလည္း ဆက္လက္ေစာင့္ထိန္း ကြယ္ကာ ေသာအရွင္ၿဖစ္ပါသည္။  (ေယာ ၁၀း၁၁) ေကာင္းေသာအမႈကိုၿပဳစၿပဳေတာ္မူ၍ အဆံုးတိုင္ေအာင္ ၿပဳေတာ္မူမည္။

(ဖိ ၁း၆)

 

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am

ေယရႈ၏အေၾကာင္းအရာတို႕ကို မယံုသကၤာၿဖစ္၏။ ထိုသို႕ၿဖစ္ရၿခင္းမွာ ဘုရားကို မသိမမွတ္လိုသည္ၿဖစ္၍ (ေရာ ၁း၂၈) ဘုရား ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူသည္ ဘုရား ၏ စကားေတာ္ တို႕ကို နားေထာင္တတ္၏။ (ေယာ ၈း၄၇) လူသည္ မိမိကိုးကြယ္ရာကို စစ္ေဆးေရြးခ်ယ္ရန္ တာဝန္ရွိ၏။ (ဆာ၃၄း၈)

 

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:31 am
Tags:

ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ၿဖစ္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းေသာသူမဟုတ္ပါ။

ေယရႈသည္ ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕ကို ေနာင္တသို႕ေခၚၿခင္းငွါ လာသည္ မဟုတ္၊ အၿပစ္ရွိေသာသူတို႕ကို ကယ္တင္ ဖို႕ရန္ ၾကြလာသတည္း။ ေကာင္းေသာသူ ၿဖစ္ဖို႕ ခရစ္ေတာ္ကိုကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္၏။ ေကာင္းေသာသူၿဖစ္လို႔ကိုးကြယ္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။

မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသၿခင္းသည္ ဒုကၡအေပါင္းမွအၿမန္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္ ရန္လမ္းၿဖစ္သည္မဟုတ္ပါလား။

ထိုသို႕ၿပဳၿခင္းသည္ ထာဝရဘုရား၏ စီရင္ၿခင္းကို ၿမန္ဆန္ေစၿခင္းသာ ၿဖစ္၏။ ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ဘုရားသခင္ စစ္ေၾကာ ေတာ္မူၿခင္းကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ (ေရာ ၁၄း၁၂)

 

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:29 am
Tags:

ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဘာသာတရားကိုင္းရိႈင္းသူၿဖစ္၏။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ တပ္မႈးေကာေနလိအေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ထား ပါသည္။ သူသည္ ထာဝရဘုရားကိုေၾကာက္ရြံ႕သူ၊ အစာေရွာင္ဆုေတာင္းသူ၊ ေပးကမ္း လွဴဒါန္းေသာသူ၊ ပညတ္တို႕ကိုက်င့္ေစာင့္ေသာသူ ၿဖစ္ေသာ္ၿငားလည္း ကယ္တင္ၿခင္းကို မရေသးပါ။ ဘုရားကိုရွာေသာ သူ၏အသက္တာတြင္ ကယ္တင္ၿခင္းရရန္အတြက္ ဘုရားမွေကာင္းကင္တမန္တစ္ပါးကိုေစလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး ကယ္တင္ၿခင္း သတင္းစကားကို တမန္ေတာ္ေပတရုထံမွနာယူရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ (တ ၁၁ )

 

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။

Filed under: ကိုးကြယ္ျခင္း — amayaphay @ 11:27 am
Tags:

ငရဲအယူဝါဒႏွင့္ ကယ္တင္ၿခင္း အယူဝါဒကိုေဖၚၿပေပးပါ။

ဘုရားသည္ လူအေပါင္းတို႕၏ စိတ္ႏွလံုးကိုသိေတာ္မူ၏။ (တ ၂း၅) ေယရႈက မာရ္နတ္ႏွင့္သူ၏ တမန္တို႕ အဖို႕ၿပင္ဆင္ေသာ ထာဝရမီးထဲသို႕ငါ့ထံမွ ခြါသြားၾက ေလာ့။ (မ ၂၅း၄၁) ေၿဖာင့္မတ္ေသာသူတို႕မူကား ထာဝရအသက္ရွင္ရာသို႕ သြားရၾကလတံ့။ (မ ၂၅း ၄၆) ေယရႈကိုယံုၾကည္ၿခင္းၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္၏။ (၂ေကာ ၅း၂၁) အခ်ဳပ္အားၿဖင့္ ငါက်င့္ႏိုင္သည္ဆိုသည္ထက္ ေယရႈအားၿဖင့္ေၿဖာင့္ မတ္ၿခင္းတရားကို အမွီၿပဳမႈ မၿပဳမႈအေပၚတြင္သာ ကြာၿခားပါသည္။