အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

သခင္ေယရႈ၏ေမးခြန္းႏွစ္ခု December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:49 am
Tags:

လူမ်ားက ငါ့ကိုမည္သူၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသနည္း?   သင္တို႕လည္း ငါ့ကို အဘယ္သူၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက သနည္း?

အေတြးအေခၚပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ေယရႈခရစ္သည္ တစ္ကမၻာလံုးကသိခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ အၾကီးၿမတ္ဆံုးေသာသူ ၿဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေယရႈသည္ လူသားမ်ားထဲတြင္ အၾကၤးၿမတ္ဆံုးေသာ လူသားတစ္ ေယာက္သာမကပါ။ သင္သည္ သူ၏ အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာ ေလေလ ပိုမိုေလးစားၾကည္ညို ေလေလၿဖစ္ေပမည္။ ေက်ာ္ၾကားေသာဘုရားမဲ့ဝါဒီမ်ားကပင္ သခင္ေယရႈ၏ အႏိႈင္းမဲ့ ၾကီးၿမတ္ ၿခင္းႏွင့္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ မည္သူမွ်တုႏိႈင္း၍ မမွီႏိုင္ေသာ သူ၏ေပးဆပ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေၿပာဆိုမႈမ်ားမွာ-

ၿပင္သစ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ရီနင္က “အနာဂတ္တြင္ အံ့ဩဖြယ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား ေပၚလာလိမ့္ဦး မည္သို႕ေသာ္ေသခ်ာတာ တစ္ခုကသခင္ေယရႈကိုေတာ့ မည္သူမွ် ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ မည္မဟုတ္” ဟု ဆို၏။

ၿပင္သစ္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ ရူဆိုးက သခင္ေယရႈကိုဆိုကေရးတီးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရာ၌ “ဆိုကေရးတီး၏ အသက္ရွင္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ၄င္းအား အေတြးအေခၚပညာရွင္ဟုသတ္မွတ္လွ်င္ သခင္ေယရႈ၏ အသက္ရွင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္၍ ေယရႈသည္ ဘုရား ၿဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္သည္” ဟုဆိုခဲ့သည္။

စစ္သူၾကီး နပိုလီယန္က “ကြ်ႏု္ပ္လူမ်ား စြာသိခဲ့ပါသည္သို႕ေသာ္ ေယရႈသည္ လူသားသက္သက္မွ် မကပါ” ဟုဆိုခဲ့သည္။

အဂၤလိပ္ကဗ်ာဆရာၾကီး ေလာ့ဘိုင္ရြန္က “အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္သာ ဘုရားၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ သို႕မဟုတ္ ဘုရားသာ လူတစ္ေယာက္ ၿဖစ္ခဲ့လွ်င္ယင္းသည္ သခင္ ေယရႈပင္ၿဖစ္သည္”ဟုဆိုခဲ့သည္။

စာေရးဆရာတစ္ဦးကလည္း “ကမၻာေပၚတြင္ ဖြဲ႕စည္းသမွ်ေသာစစ္တပ္ၾကီးမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သမွ်ေသာ အာဏာရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သမွ်ေသာဘုရင္မ်ား အားလံုးတို႕၏ လူသားတို႕အေပၚ ဩဇာ လႊမ္းမိုးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုေပါင္းစည္းခဲ့လွ်င္ ယင္းသည္ ေယရႈဟူေသာ ပုဂိၢဳလ္တစ္ေယာက္၏ လူသားတို႕အေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ႏိုင္မႈကို မွီႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ” ဟုေရးသားခဲ့ပါသည္။

ဂ်ဴးလူမ်ိဳးသမိုင္းပညာရွင္ ဖေလးဗိယပ္က သခင္ေယရႈ၏ဘဝႏွင့္ အသက္ရွင္မႈ ကို ေလ့လာျပီး ေယရႈသည္ေမရွိယျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီျပည္၌ အထင္ရွားဆံုးေသာ စာေပဂီတ ပါရမီရွင္ၾကီး ဂ်ိဳဟန္က သခင္ေယရႈအားသန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ေသာ ဘုရားဟု ေခၚခဲ့ျပီး အကယ္၍ဘုရားသည္ ကမၻာေပၚသို႔ တစ္ၾကိမ္ တစ္ခါၾကြလာခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္ယင္းသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ အားျဖင့္ၾကြလာခဲ့ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။

သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ မိန္႔ဆိုခ်က္အခ်ိဳ႕

ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အသိတရားအုတ္ၿမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထား၍ သခင္ေယရႈ မိန္႕ဆိုခ်က္မ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖၚၿပႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာႏိုင္ရန္ ေယရႈ၏ မိန္႕ဆို ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚၿပလိုပါသည္။

ေမြးရာပါ မ်က္စိကန္းေသာသူကို ၿပန္ၿမင္ေစေသာ အခါ ေယရႈက ငါသည္ ေလာက၏အလင္းၿဖစ္သည္။

ငါးေထာင္မကေသာသူမ်ားကို မုန္႕ငါးလံုး ႏွင့္ ငါးႏွစ္ေကာင္အားတန္ခိုးႏွင့္ ပြါးေစလ်က္ လူမ်ား ဝစြာစား ၿပီးေသာအခါ ေယရႈက ငါသည္ အသက္မုန္႕ ၿဖစ္သည္။

ေယရႈအားအဆံုးစီရင္မည့္ေန၌ ဘုရားသခင္၏သားေတာ္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးေသာအခါ ေယရႈက သင္ဆိုသည့္အတိုင္းမွန္၏။

ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္လာေသာအခါ တပည့္ေတာ္ေသာ မကၿမင္လွ်င္ အကြ်ႏု္ပ္၏အရွင္ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ပါတကားဟု ဆိုေသာအခါ ေယရႈက ငါ့ကိုၿမင္ေသာသူသည္ ခမည္းေတာ္ကိုၿမင္၏။

ေသၿပီးေလးရက္ရွိၿပီၿဖစ္ေသာ လာဇရုကို သခ်ၤိဳင္းဂူမွ    ၿပန္ရွင္ေစၿပီး  ေယရႈက     ငါသည္ ထေၿမာက္ၿခင္း အေၾကာင္း အသက္ ရွင္ၿခင္းအေၾကာင္း ၿဖစ္၏။ငါ့ကို ယံုၾကည္ ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္။

 

ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ပါသလား

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:47 am
Tags:

အကယ္၍ လူတစ္ေယာက္က ဘုရား လံုးဝမရွိပါဟု ခိုင္မာစြာေၿပာခဲ့လွ်င္ ထိုသူသည္ ဒ‘ႆနေဗဒ ၏အေၿခခံစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသကို ခ်ိဳးေဖါက္ပစ္ပယ္၍ ေၿပာၿခင္း ၿဖစ္သည္။ ဘုရားမရွိဟူေသာအဆိုကို လူမိုက္တို႕သာ ဆိုတတ္၏ဟုလည္း ဆာလံက်မ္း ကဆိုထားပါသည္။ ထိုသူသည္ လူတစ္ဦး၏ ေသးငယ္ေသာ အသိဥာဏ္ပညာ ေလးၿဖင့္ အဆံုးအစမဲ့ က်ယ္ၿပန္႕နက္ရိႈင္းလွသည့္ ဘုရား၏ အေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိသည္ ဟုေၿပာေနၿခင္းသာၿဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသား တစ္ဦးအေနၿဖင့္ အသိဥာဏ္ ပညာကို မည္သည့္ အတိုင္းအတာထိ ပိုင္ဆိုင္သနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိလာေပသည္။                    ရူပေဗဒ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ  အိုင္စတိုင္းက လူသားတို႕သည္ စၾကၤာဝဠာ ထဲရွိ အသိပညာတစ္ခုလံုး၏ တစ္ရာခိုုင္ႏႈန္း (တစ္ရာပံုတစ္ပံု) ထက္နည္းေသာ အသိပညာကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကြ်ႏု္ပ္ တို႕ လူသားအေနၿဖင့္ အသိ ပညာတစ္ခုလံုး၏ ၁% ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္ပါက က်န္ေသာ ၉၉% သည္ဘုရား သခင္၏ အသိပညာပင္ၿဖစ္၏။ ေသးငယ္သည့္အသိပညာ ကိုသာပိုင္ဆိုင္ေသာ လူတစ္ဦးအေန ျဖင့္ဘုရားမရွိပါဟု တထစ္ခ်လံုးဝ မေျပာဆိုႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ေျပာႏိုင္ရန္အတြက္ ထိုသူသည္ အသိပညာအားလံုးကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ လိုပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဘုရားရွိပါသည္ဟု တိက်ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားကို သိရွိရပါက မိမိအေနျဖင့္ထို ဘုရားႏွင့္ရင္းႏွီး ကြ်မ္းဝင္စြာ မိတ္သဟာရဖြဲ႔ႏိုင္ မည္လားဟု စဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္လာေပသည္။

ဆက္လက္ျပီး ေလာကတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ဘာသာ ေရးပညာရွင္ၾကီးမ်ား တို႔ကို ေလ့လာ ၾကည့္ၾကပါစို႔။ ထိုအထဲမွ တစ္စံုတစ္ဦး က ငါသည္တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရား၊ ေကာင္းကင္ ႏွင့္ ေျမၾကီးကိုဖန္ဆင္းေသာ အရွင္ျဖစ္သည္။ သင္တို႔ကိုလည္းငါပင္ဖန္ဆင္းခဲ့သည္။ သင္တို႔သည္ စစ္မွန္ေသာ ဘဝအဓိပၸါယ္ကို သိရွိခံစားခဲ့ဖူးလွ်င္ ငါ့အား သိရွိရမည္။ ငါႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္စြာ မိတ္သဟာရဖြဲ႕မႈ ရွိရမည္ ဟုဆိုျငားအံ႔၊ ထိုအခါကြ်န္ပ္တို႔စတင္ေလ့လာဖို႔ အခ်က္ ရွိလာပါလိမ့္မည္။ ထိုသူ၏ေျပာဆိုခ်က္ မွန္ကန္မႈရွိ/မရွိ သူ၏ဘဝေနာက္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထား ကိုကြ်န္ပ္တို႔ ေလ့လာ စူးစမ္းရပါမည္။ထိုအခ်က္ အလက္ အေထာက္အထား ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ တစ္ဦးရွိခဲ့ ပါသည္။          ယေန႕ကမၻာေပၚတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားႏွင့္ လူတို႕က ဘုရားဟုသတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ၿခင္းခံရေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားတို႕သည္ မိမိကိုမိမိ ဘုရားဟုမေၿပာခဲ့ၾကပါ။

သမိုင္းမွတ္တမ္း အရေယရႈကားတိုင္တင္၍ အသတ္ခံခဲ့ရျခင္းမွာ ေသေသာသူ မ်ားကို ျပန္လည္ ရွင္ျပန္ေစခဲ့၍၊ သို႔မဟုတ္ မ်က္ေစ့ကန္းသူ ေျခလက္ ေသသူမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ခိုင္မာစြာ ေျပာဆို ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ သခင္ေယရႈ၏ ဘုရားျဖစ္ျခင္းကို ေမးခြန္းထုတ္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶက ငါသည္အမွန္တရားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရန္အတြက္ သြန္သင္လမ္းျပေပးသူ ျဖစ္သည္ဟု ရိုးရွင္းစြာ ဆိုခဲ့၏။ ေယရႈက ငါသည္သမၼာတရား (အမွန္တရား) ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္က ကြ်ႏု္ပ္သည္ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္ သည္ဟု ဘယ္တုန္း ကမွ မေျပာဖူးပါ။ ေယရႈက အဘယ္သူ သည္ ငါ့အားအျပစ္တင္ ခြင့္ရွိသနည္း ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ မိုဟာမက္က ဘုရားသခင္ကသာ သူ႔ရဲ႔ သနားၾကင္နာျခင္း ဝတ္ရံုျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္အေပၚ၌လႊမ္းျခံဳ မေပးခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္၌ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ပါဟု ဆိုခဲ့သည္။ ေယရႈကမူ သင္တို႔သည္ ငါ့အားယံုၾကည္လက္ခံျခင္း မရွိခဲ့လွ်င္ သင္တို႔၏ အျပစ္မ်ားေၾကာင့္ ေသၾကရလိမ့္မည္ဟု ဆိုခဲ့ပါသည္။

ထိုမိန္႔ဆိုခ်က္မ်ားအရ ေယရႈသည္ ဒ႑ာရီလား၊ လူလိမ္လူညာလား၊ ရူးသြပ္ေနသူလား ဟုဆက္လက္၍ ေလ့လာ ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေယရႈသည္ ဒ႑ာရီလား?

သမိုင္းပညာရွင္ ဖိလစ္ရွပ္ဟပ္က သခင္ေယရႈ     အမွန္တကယ္ သက္ရွင္ ထင္ရွားခဲ့ေၾကာင္း ေသခ်ာမႈသည္ယခုကြ်ႏု္ပ္ အမွန္ တကယ္ သက္ရွင္ထင္ ရွားေနပါ သည္ ဆိုေသာအခ်က္ ထက္ပင္ပို၍ ေသခ်ာပါသည္ဟုေျပာခဲ့သည္ ေဒါက္တာအက္ဖ္ ဘရုစ္ က အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အေၾကာင္းကို ဒ႑ာရီပံုျပင္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု အေျခအျမစ္မရွိ ယူဆေနၾကသည္။ ေလာကီဆိုင္ရာ သမိုင္း အေထာက္ အထားမ်ားကိုၾကည့္ပါက  ပထမရာစုႏွစ္ တြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေရာမသမိုင္းပညာရွင္ ေကာေနလိ ႏွင့္သာစိတပ္ ကပင္ေယရႈအေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ဒ႑ာရီ မဟုတ္ပါ။

ေယရႈသည္ လူလိမ္လူညာလား?

ေအာက္စဖို႔ ႏွင့္ ကင္းဘရိတ္တကၠသိုလ္ ၾကီးမ်ားတြင္ ပါေမာကၡအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ စီအက္စ္လူးဝစ္က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္မွာ ေကာင္းေသာ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမၻာေပၚတြင္ ဩဇာအလႊမ္းမိုးဆံုးျဖစ္ေသာ ေယရႈဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္သည္ ထိုသို႔ေသာလိမ္ညာမႈၾကီး ျဖင့္ေနထိုင္သြားခဲ့သည္ ဟူေသာ အခ်က္သည္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလွ်ာ္မႈမရွိေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္ဟူ၏။

ေယရႈသည္ ရႈးသြပ္ေနသူလား?

စိတ္ေရာဂါကု ဆရာဝန္အမ်ားက ေယရႈ၏ သြန္သင္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္ အသက္ ရွင္ၾကပါကေလာကတြင္ စစ္ပြဲရန္ပြဲႏွင့္ မုန္းတီးျခင္း မ်ား ရွိၾကမည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေဒါက္တာ ေဂ်တီဖစ္ရွာက ေအာင္ျမင္ေသာ ဘဝတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ စိတ္က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ ေယရႈ၏ ေတာင္ေပၚ ေဒသနာ တြင္ေတြ႔ရပါသည္။ ထိုလမ္းညႊန္မႈကိုေပးေသာ သြန္သင္သူဆရာသည္ ရူးသြပ္ေနသူမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ေယရႈ၏ အျပဳအမူစရိုက္မ်ား ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း စိတ္ကစဥ့္ကလ်ား ျဖစ္ေသာ ေရာဂါလကၡဏာ လံုးဝမရွိပါ။

သို႔ဆိုလွ်င္ေယရႈသည္ ဘုရားျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သမိုင္းပညာရွင္ ဖိလစ္ရွဟတ္က ေရးခဲ့ေသာ ခရစ္ယာန္ သမိုင္းစာအုပ္တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာအား အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ေမးခြန္း ထုတ္ရမည့္ အခ်က္မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ သမိုင္း မွတ္တမ္း၌ အံ့ဩဖြယ္ တန္ခိုးႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ျခင္း မဟုတ္ပါက မွားယြင္းေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္. .. ဟုေရးသားခဲ့သည္။ ေယရႈခရစ္သည္ ေသျခင္းမာန္ ကို မေအာင္ခဲ့လွ်င္ သူ႔ကို ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အလြန္အမင္း ရံႈးနိမ့္ေသာသူမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းရွိခဲ့ပါရဲ႕လား?

ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရားသည္ ေသျခင္းမွ (၃)ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔တြင္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျခင္းကို သက္ေသမ်ားစြာႏွင့္  သမၼာက်မ္းစာတြင္ မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ယေန႔ ကမၻာေက်ာ္ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္အတည္ျပဳ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုပါသည္။

သမိုင္းပညာရွင္ ပါေမာကၡ ေသာမတ္(စ္)အာႏိုးလ္သည္ ရတ္ဘီ တကၠသိုလ္ ၌ဆယ့္ေလးႏွစ္တိုင္တိုင္ ဆရာၾကီးအျဖစ္ အမႈထမ္း ခဲ့သည္ ေအာက္စ္ဖို႔ တကၠသိုလ္တြင္ ေခတ္သစ္သမိုင္း ဌါန၌ ဥကၠဌ ျဖစ္ကာ ေရာမသမိုင္းဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့သူျဖစ္၏။ သူသည္သမိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ ၌တဖက္ကမ္းခတ္ေအာင္ ကြ်မ္းက်င္သူျဖစ္သည္။ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားကိုစနစ္ တက်ေလ့လာ ဆန္းစစ္ျပီးမွ “ ကြ်ႏု္ပ္သည္ သမိုင္း အျဖစ္ အပ်က္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ေပး၍ ေလ့လာခဲ့သည္။ အျဖစ္အပ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားအျပင္ ထိုမွတ္တမ္းမ်ားကို ေရးသား သူတို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္း အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း စူးစမ္းေလ့လာေလ့ ရွိပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္ေလ့လာခဲ့ဖူးေသာ သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားထဲတြင္ ေယရႈခရစ္၏ ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္သည္ သက္ေသ အေထာက္အထားအခိုင္လံုဆံုး၊ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရဆံုး မွတ္တမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္” ဟုမွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။

ဂြ်န္ကပ္ေလသည္ ကိမ္းဘရိဒ္ တကၠသိုလ္ တြင္ ပါေမာကၡျဖစ္ခဲ့ျပီး အဂၤလန္ တရားရံုး၌ အျမင့္ ဆံုးရာထူးကို ရရွိခဲ့သူျဖစ္ကာ ျဗိတိန္သမိုင္းတြင္ တရားအမွ်တဆံုးေသာ တရားသူၾကီးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ပညာရွင္ၾကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သူက “ရွင္ျပန္ ထေျမာက္ျခင္း အျဖစ္အပ်က္သည္ ခိုင္လံု မွန္ကန္ေသာ သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္ျဖစ္၏။ ဤခိုင္လံုမႈ အေထာက္အထားသည္ ဘယ္ေတာ့မွ ပ်က္ျပယ္ သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္” ဟု မွတ္တမ္းတင္ေရးသား ခဲ့သည္။

ေအာက္စ္ဖို႔ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ မ်ားျဖစ္ေသာ ေလာ့ဒ္လိုက္လက္တန္ႏွင့္ ေဒါက္တာ ဂီးဘတ္ဝက္စ္ တို႔က ေယရႈ၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း ကိုဒ႑ရီမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆကာ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို ဖ်က္စီးပစ္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္၏ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို မမွန္ကန္ေၾကာင္း အရင္ သက္ေသ ျပျပီးေနာက္- ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ား၏ အသက္တာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ေဒါက္တာဝက္စ္က ေယရႈခရစ္ ေသျခင္းမွရွင္ျပန္ထ ေျမာက္ျခင္းသည္ယုတၱိမရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်ေလ့လာခဲ့သည္။ ေလာ့ဒ္က ရွင္ေပါလု၏ အံ့ဩဖြယ္ရာေျပာင္းလဲျခင္းအျဖစ္ အပ်က္ကို ေဝဖန္ ျငင္းဆိုရန္စူးစမ္းေလ့လာခဲ့၏။ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ေလ့လာျပီးေသာအခါ ထိုသူ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ခရစ္ယာန္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားၾကသည္။ သူတို႔စူးစမ္း ေလ့လာခဲ့ၾကသည့္ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္း ကို ေရးသည့္စာအုပ္တြင္             “အမွန္တကယ္ စူးစမ္းေလ့လာမႈမရွိလွ်င္ ေယရႈဘုရားကို သင္ျငင္းပယ္ မိမွာ ပါ” ဟုေဖာ္ျပၾကေလသည္။

 

ေယရႈခရစ္၀င္

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:31 am
Tags:

ေယရႈသည္ ဖန္ဆင္းရွင္ဟုဆိုလွ်င္ ေယရႈကိုမည္သူဖန္ဆင္းပါသနည္း။ ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရား၏အတၴဳပၸတိကိုေဖၚၿပေပးပါ?

ကၾကီး ၏ အေရွ႕တြင္ မည္သည့္ အကၡရာရွိပါသနည္း။ အ၏အေနာက္တြင္ မည္သည့္ အကၡရာရွိပါသနည္း။ အမွန္တရား တစ္ခုသည္ လူသားတို႕၏ ႏွလံုးသား ထဲသို႕ေရာက္ရွိကာ အၿမစ္စြဲလက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ဖို႕ လူတို႕၏ ဦးေႏွာက္အသိကို ၿဖတ္သန္းရပါသည္။ ဒါဆိုလူတို႕၏ ဦးေႏွာက္အသိတရားက ဘယ္ေလာက္ရွိပါသလဲ ဟုဆိုလွ်င္  ရူပေဗဒႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္ ေဒါက္တာ အိုင္စတိုင္းကလူသည္ စၾကာဝဠာၾကီး တစ္ခုလံုး၏ အပံုတစ္ရာပံုတစ္ပံုထက္နည္းေသာ အသိဥာဏ္ကိုသာပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ က်န္ ၉၉% ေက်ာ္သည္ ဘုရား၏ ဥာဏ္ေတာ္ တန္ခိုးေတာ္မ်ားပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ ပညာတစ္ခုတည္းပင္ လူတို႕ေလ့လာ၍ မကုန္ႏိုင္ေသးပါ။ သိပၸံပညာ စတင္တိုးတက္လာေသာအခါ ဘုရားကို အန္တုႏိုင္မည္ဟု လူတို႕စိန္ေခၚခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စူးစမ္းေလ့လာၾကည့္ေသာအခါ အံ့မခန္းမကုန္ႏိုင္ မသိႏိုင္ ၿဖစ္ကာ ဘုရားကို ဝန္ခံခဲ့ရေပသည္။

ထိုအနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ဘုရား၏အေၾကာင္းကိုသိဖို႕ ပင္လယ္ေရအားလံုးအား ေရေႏြးခရားအိုးထဲထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားသူႏွင့္တူေပလိမ့္မည္။ ထိုအရွင္၏ အတၳဳပၸတိကို လူတို႔သည္ သိႏိုင္ပါမည္လား။ သိႏိုင္ပါကလည္း ထိုအရွင္သည္ ဘုရားျဖစ္ႏိုင္ပါ မည္လား။ ဘုရားသည္ အလြန္ႀကီးျမတ္လြန္း၍ လူတို႔ႀကံစည္၍ပင္မမွီႏိုင္ပါ။ လူတို႔၏ အက်င့္အႀကံႏွင့္ ဘုရား၏ အက်င့္အႀကံသည္ မိုးႏွင့္ေျမ ကြာျခားသကဲ့သို႔ ကြာျခားေၾကာင္း က်မ္းစားက ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသားတိုင္း တို႕၏ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ အရွင္သည္ ဘုရားၿဖစ္ပါသလား သို႕တည္းမဟုတ္ စၾကာဝဠာတစ္ခုလံုး၏ အပံုတစ္ရာပံုတစ္ပံုထက္နည္းေသာ အသိဥာဏ္ကိုသာ ပိုင္ဆိုင္သည့္ လူထဲက လူၿဖစ္ပါသလား ဆိုသည္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္ ခြဲၿခား သိၿမင္တတ္ၾကဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။ လူသည္ အကန္႕အသတ္ ေဘာင္တစ္ခု အတြင္းမွာ သာရွိၿပီး ဘုရားဟူသည္ အကန္႕အသတ္မဲ့ေသာ အနႏၱ ၿဖစ္ပါသည္။

ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားကို လူတို႕မၿမင္ဘူးၾကေပမည့္ ေယရႈဟူေသာလူ႕ခႏၶာၿဖင့္ ကမၻာေလာကသို႕ ၾကြလာခဲ့ဘူးပါသည္။ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ၏ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္ အဆို အမိန္႕တို႕ကို ၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္သာ ထိုပုဂိၢဳလ္သည္ မည္ကဲ့သို႕ေသာသူ ၿဖစ္ေၾကာင္း ကို အသိအမွတ္ၿပဳႏိုင္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပဳခဲ့ေသာအမႈ၊ အဆိုအမိန္႕ႏွင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားတို႕က အခိုင္အမာ တည္ရွိေနပါသည္။ (ေဟရွာယ ၅၅း၈၊ ဆာလံ ၁၄း၁၊ ေယာဘ ၁၁း၇)

 

စံျပသက္သက္မဟုတ္

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:29 am
Tags:

ေယရႈကို တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ေတာ့ လက္ခံ ပါသည္။ သို႕ေသာ္ဘုရား အၿဖစ္ေတာ့လက္မခံႏိုင္ပါ။

ေယရႈကိုဘုရားအၿဖစ္လက္မခံလည္း ဘုရား၏ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ လက္ခံၿခင္း ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ပေရာဖက္တို႕၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္ဟုက်မ္းစာက ပညတ္ ထားပါသည္။ ေယရႈကို ထာဝရဘုရားေစလႊတ္ေသာ တမန္ေတာ္တစ္ပါးအၿဖစ္ လက္ခံပါေသာ္လည္း ေယရႈ၏ စကားကိုနားမေထာင္ၿခင္းသည္ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္မႈ မရွိပါ။  ေယရႈက ]ငါ့ကိုအမွီမၿပဳလွ်င္အဘယ္သူမွ် ထာဝရဘုရား ထံေတာ္သို႕ မေရာက္ရ}  ဟုၿပတ္ၿပတ္သားသား မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ထာဝရဘုရားထံသို႕ေရာက္ရွိဖို႕ ေယရႈအားၿဖင့္ သြားရေသာ လမ္းထက္ စိတ္ခ်ခိုင္လံုေသာအၿခားလမ္း ေလာကတြင္ ရွိပါသလား ? ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ တမန္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ပေရာဖက္မ်ားတို႕၏ ၿပဳခဲ့ေသာအမႈႏွင့္အဆိုအမိန္႕မ်ားတို႕သည္ ေယရႈႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ယွဥ္လို႕မရေလာက္ေအာင္ အႏိႈင္းမဲ့ ကြာၿခားလြန္းလွပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း ?

ေယရႈသည္ဘုရားၿဖစ္ဖို႕မည္ကဲ့သို႕က်င့္ၾကံအားထုတ္ခဲ့ရပါသလဲ?

ေယရႈသည္လူသားထဲမွ က်င့္ၾကံအားထုတ္ကာဘုရား ၿဖစ္လာခဲ့ၿခင္းမဟုတ္ပါ။ ဘုရားစင္စစ္မွ လူ႕ဇာတိ ခံယူခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေနာင္တြင္အံ့ဩဖြယ္ပုဂၢိဳလ္ မ်ားေပၚလာပါဦးမည္၊ သို႕ေသာ္ေသခ်ာတာ တစ္ခုက ေယရႈကိုေတာ့မည္သူမွ် ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

 

ေယရႈခရစ္ဇာတိေတာ္

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:29 am
Tags:

ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ၊ ဘုရားဇာတိဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ပါသနည္း ?

ဘုရားမွလူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ ေယရႈတြင္ လူ႕ဇာတိ ၁၀ဝ% ႏွင့္ ဘုရားဇာတိ ၁၀ဝ% ပါဝင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေယရႈဘုရား လူ႕ဇာတိခံယူစဥ္ ဘုရား၏ ဇာတိတန္ခိုးကို လံုးဝအသံုးမၿပဳဘဲ လူ႕ဇာတိအၿပည့္ႏွင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ မစမႈကိုယူကာ ခမည္းေတာ္ ဘုရား၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီ တန္ခိုးနိမိတ္သက္ေသ မ်ားကိုၿပဳႏိုင္ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါၿပဳေသာအမႈတို႕ကိုၿပဳလိမ့္မည္။ ငါၿပဳေသာအမႈတို႕ထက္သာ၍ ၾကီးမားေသာ အမႈတို႕ကိုပင္ၿပဳလိမ့္မည္ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈ သည္ ဘုရားၿဖစ္၍ က်င့္ႏိုင္ လုပ္ႏိုင္သည္ဟု ေၿပာဆိုအေၾကာင္းၿပပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ လူအခ်ိဳ႕က လူ႕ဇာတိခံယူလာေသာ ေယရႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္ တြင္ ဘုရားၿဖစ္ၿခင္း၏ၿပဳခဲ့ေသာ သက္ေသမ်ားကို မယူဘဲ လူသားၿဖစ္ ၿခင္း၏ အၿပဳအမူမ်ားတို႕ကိုယူကာ ေယရႈသည္ဘုရား မဟုတ္ဟု ေဝဖန္ခဲ့ၾက ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ အၿမင္တစ္ဖက္တည္းၿဖင့္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြကေတြ႕လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

ကိုယ္စားယၾတာ

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:27 am
Tags:

ေယရႈဘုရားတစ္ပါးတည္းက လူသားအားလံုး၏အၿပစ္အတြက္  ကိုယ္စားၿပဳ ႏိုင္ရၿခင္းမွာ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း?

ေယရႈသည္ ဘုရားႏွင့္ဖန္ဆင္းရွင္ၿဖစ္လို႕သူဖန္ဆင္း ထားေသာလူသားမ်ား အားလံုးအတြက္ ကိုယ္စားၿပဳႏိုင္ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္ မရွိေသာအရာတို႕ကိုဖန္ဆင္းေပးၿခင္းႏွင့္ တန္ခိုးနိမိတ္မ်ားစြာတို႕ကိုၿပဳခဲ့ၿခင္းက ဖန္ဆင္းရွင္ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသမ်ားပင္ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁း၁-၁၄)

 

ကိုးစားယံုၾကည္ လြတ္ရအတည္

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:21 am
Tags:

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ယံုၾကည္သူသည္ ေလာက၏ဒုကၡဆင္းရဲမ်ား မွ လြတ္ ေၿမာက္ႏိုင္ပါသလား?

ေယရႈက သင္တို႕သည္ေလာကတြင္ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံရၾကလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္းမစိုးရိမ္ႏွင့္ ငါသည္ေလာကကိုေအာင္ၿပီဟု မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး ေယရႈ၏ အမႈေတာ္ကိုထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ေယရႈ၏ တပည့္ေတာ္မ်ားပင္ ဂါလိလဲအိုင္တစ္ဖက္ကိုေလွၿဖင့္ၿဖတ္ေက်ာ္စဥ္ ေလမုန္တိုင္းေဘးႏွင့္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္အခါ ေယရႈဘုရားက တပည့္ေတာ္မ်ား အား မုန္တိုင္းေဘးမွ ကယ္တင္ခဲ့သလို ယေန႕ ေယရႈကို ကိုးစားသူမ်ားအားလည္း အခက္အခဲတို႕မွ ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ ဘုရားၿဖစ္ ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေယရႈသည္ မေန႕၊ ယေန႕၊ ေနာင္ကာလ ေၿပာင္းလဲၿခင္းမရွိလို႕ ဘဲၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၆း၃၃၊လု ၈း၂၂-၂၅၊ ေဟၿဗဲ ၁၃း၈)

 

ေယရႈကိုးစား အကၽြတ္တရားသို႔

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 9:16 am
Tags:

ေယရႈဘုရားအား လက္ခံယံုၾကည္သူသည္ အၿပစ္စီရင္ၿခင္း လံုးဝ မခံရေတာ့ ဘူးဟု ဆိုလိုပါသလား ?

(ေရာမ ၁၄း၁၀) တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက – ငါတို႕ရွိသမွ်သည္ ခရစ္ေတာ္ ၏ တရားပလႅင္ေတာ္ေရွ႕သို႕ ေရာက္ရၾကမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။ (၁ ေကာ ၃း၉-၁၅) တြင္ ေယရႈခရစ္တည္းဟူေသာ ခ်လ်က္ရွိေသာ တိုက္ၿမစ္မွတပါးအၿခားေသာ တိုက္ၿမစ္ကို အဘယ္သူ မွ်မခ်ႏိုင္၊ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာမပါပါဘဲ မိမိဇာတိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သမွ် ထိုအခ်ိန္တြင္အခ်ည္းႏွီးၿဖစ္သြားမည္ၿဖစ္ေပသည္။ ေယရႈေၿပာေသာ အခြက္ ၅၀၊ အခြက္ ၂၀ ၊ အခြက္ ၁၀ ဥပမာကိုၿပန္ၾကည့္ေသာအခါ ဘုရားက လူတို႕အားေပးထားသည့္အစြမ္းၿခင္းမတူပါ။ သို႕ေသာ္ မိမိမွာ ရွိသည့္အစြမ္းအစေလးႏွင့္ ဆက္ကပ္အသံုးေတာ္ခံဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ဆရာၾကီး ဘီလီဂေရဟမ္ကဲ့သို႕ အခြက္ငါးဆယ္ႏွင့္ အသံုးေတာ္ မခံႏိုင္လည္း မိမိမွာရွိသည့္ ဆယ္ခြက္ႏွင့္ အသံုးေတာ္ခံဖို႕ ဘုရားကအလိုရွိပါသည္။ ထိုဥပမာတြင္ အခြက္ ၅၀ ခံရသူႏွင့္ အခြက္ ၂၀ ခံရသူ ရရွိမႈမွာ မတူေသာ္လည္း အလုပ္လုပ္ေသာ ထိုသူႏွစ္ဦးလံုးအား ဆုေပးတာခ်င္းေတာ့ အတူတူဆိုတာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္မွာရွိသည္ အစြမ္းအစေလး နဲ႕ဘုရားကိုဆက္ကပ္လိုက္ပါ။ မိမိတြင္ သံုညမ်ားစြာရွိေနပါေစ ထိုသံုည၏ေရွ႕တြင္ တစ္တည္းဟူေသာ ခရစ္ေတာ္ကို ထားလိုက္ပါက တန္ဘိုးရွိေသာအသက္တာ သာဓုသစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္းမ်ားၿဖစ္လာၾကမည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ေယရႈခရစ္ေတာ္

ေယရႈဘုရားလူသားတို႕အတြက္ၿပဳေပးေသာအမႈၾကီးႏွစ္ခုမွာ-

၁.     လူတို႕ကို အပယ္ငရဲမွ ကယ္တင္ၿခင္းႏွင့္

၂.     လူမ်ား ေလာကတြင္ အသက္ရွင္စဥ္ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္စြာက်င့္ႏိုင္ရန္ သူ႕ကိုယံုၾကည္သူ၏ အထဲမွ ဝိညာဥ္ေတာ္က ကူမၿခင္းတို႕ၿဖစ္ပါသည္။

ခရစ္ယာန္တို႕၏ အက်င့္တရားဆိုသည္မွာ မိမိညာဖက္ပါးကို ရိုက္လွ်င္ ဘယ္ဖက္ ပါးကိုပါထပ္၍လွည့္ေပးရဦးမည္။ မိမိအား အႏိုင္ အထက္ၿပဳ၍ ခရီးတစ္တိုင္ သြားခိုင္းသူအား အလုပ္အေၾကြးၿပဳကာ ခရီးႏွစ္တိုင္ ဆက္သြား ရဦးမည္။ ရန္သူကို ခ်စ္ရမည္ဟူေသာ ေယရႈ၏ သဘာဝလြန္ ပညတ္ခ်က္တို႕ကို ေယရႈဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္မစမႈမပါပါဘဲ က်င့္ႏိုင္ဖို႕ရန္ မၿဖစ္ႏိုင္ပါ။

လူအခ်ိဳ႕က မိမိကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္ပ်င္းရိသည့္အတြက္ အလြယ္လမ္းလိုက္လိုသူတို႕သာ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္သည္ဟုဆိုၾက ပါသည္။ မဟုတ္ပါ ပညတ္ႏွင့္သီလတို႕ကို စံႏႈန္းထက္ေက်ာ္လြန္စြာ က်င့္ၾကံ အားထုတ္လိုသူတို႕သာ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၾကၿခင္း ၿဖစ္ေပသည္။