အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္? December 10, 2009

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:15 am
Tags:

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ ရက္၊ လ၊ ႏွစ္တို႕ကို ေဖၚၿပေပးလို႕ ရႏိုင္ပါသလား၊ ေဖၚၿပေပးႏိုင္ပါက ေယရႈကို ကိုးကြယ္ပါမည္?

ေယရႈ၏ ေမြးေန႕ကို ေမးေသာေမးခြန္းၾကီးမွာ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ တို႕ရံႈးနိမ့္သြားသည္ဆိုသည့္ ဝါဒၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ၿဖစ္ေပၚလာပံုမွာ ၄င္းရြာေလးတြင္ ထမ္းပိုးမညီေသာ လူၾကီးအိမ္တစ္အိမ္ရွိပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားလာတိုင္း ၄င္းတို႕၏အိမ္တြင္ တည္းခို ၾကကာ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံရသည့္ အေၾကာင္း တို႕ေၾကာင့္ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်မႈ မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ လင္မယားခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲစခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ၄င္းတို႕ရြာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာတို႕ကို တရားေဆြးေႏြး ေစခဲ့ၿပီး အႏိုင္ရ မွန္ကန္ေသာဖက္သို႕ ႏွစ္ဦးစလံုး ဘာသာေၿပာင္းမည္ဟု ဆိုၿပီး စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ အေၿဖမေပၚရာမွ တိုင္းသိၿပည္သိ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္အထိ ၄င္းရြာေလးတြင္ ၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ်မၿပီးၿပတ္ခဲ့ဘဲ ထိုေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္းကို ေရးသား မွတ္တမ္း တင္ထားသည့္ စာအုပ္ေၾကာင့္ ယေန႕တိုင္ အၿငင္းပြါးေနရဆဲၿဖစ္ေနပါသည္။ (more…)

 

ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ (လူ႕ဇာတိမခံယူမွီ) ေယရႈဘုရားအဘယ္မွာနည္း?

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:10 am
Tags:

ဓမၼေဟာင္းကာလတြင္ (လူ႕ဇာတိမခံယူမွီ) ေယရႈဘုရားဘယ္ကိုေရာက္ေနပါ သနည္း?

ဓမၼေဟာင္းကာလကတည္းက ေယရႈရွိလ်က္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း အခ်က္မ်ားစြာရွိသည့္အထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို ေဖၚၿပေပး လိုပါသည္။ ေယရႈ၏ နာမသည္ ထာဝရအဘၿဖစ္သည့္အတြက္ (ေဟရွာ ၉း၆) ထာဝရတည္ရွိေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ ေယရႈသည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႕ကိုဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီး စၾကာဝ႒ာၾကီးမရွိမွီကပင္ ရွိေတာ္မူ၏။(ေယာ ၁း၁-၁၄) ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈသည္ လူ႕ဇာတိအားၿဖင့္ အသက္သံုးဆယ္သာရွိခ်ိန္တြင္ ဣသေရလေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အာၿဗဟံမၿဖစ္မွီ ငါၿဖစ္၏ ဟုဆိုၿခင္းေၾကာင့္ သူတို႕က ေက်ာက္ခဲႏွင့္ေပါက္သတ္ရန္ၾကိဳးစားၾက၏။ သူတို႕သည္ ဝိညာဥ္မ်က္စိကြယ္ေသာေၾကာင့္ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း မသိၿမင္ၾကပါ။(ေယာ ၈း၅၆-၅၉) ေယရႈသည္ တပည့္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ညစာစားၿပီးေနာက္ လက္ႏွစ္ဖက္ကို အထက္သို႕ေႁမွာက္၍ ဆုေတာင္းေသာ အခ်က္ဟူမူကား “ခမည္းေတာ္ႏွင့္အကြ်ႏု္ပ္သည္ ဤကမၻာမတည္မရွိမွီခံစားေသာဘုန္းအသေရႏွင့္ ယခုတြင္လည္း အကြ်ႏု္ပ္ကို အထံေတာ္၌ ခ်ီးေႁမွာက္ေတာ္မူပါ” ဟုဆုေတာင္းေလ၏။ (ေယာ ၁၇း၅) ဣသေရလတို႕ကိုဦးေဆာင္ေသာေမာေရွႏွင့္ အတူ ေယရႈရွိခဲ့ ေၾကာင္း ရွင္ေပါလုမွ ဆိုခဲ့ပါသည္။(၁ေကာ ၁၀း၁-၄)

ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေယရႈကို ေယရႈဟူေသာအမည္နာမၿဖင့္ မေတြ႕ရေပမည့္ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ခရစ္ေတာ္၊ ေယေဟာဝါ၊ ေယေဟာဝါရွလုမ္း၊ ေယေဟာ ဝါရာဖ၊ ေယေဟာဝါနီဆီး၊ ေယေဟာဝါရိရဲ့၊ ေယေဟာဝါရာအ၊ အာလဖႏွင့္ဩေမဃ အစရွိသည့္ အမည္နာမမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားေဖၚၿပခဲ့ပါသည္။

 

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ မွန္ေသာကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသလား။

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 11:04 am
Tags:

ေယရႈကို ကိုးကြယ္ၿခင္းသည္ မွန္ေသာကိုးကြယ္ၿခင္းၿဖစ္ပါသလား။

ေယရႈကို ကိုးကြယ္မႈသည္ စစ္မွန္ေသာ ကိုးကြယ္မႈဟု အဘယ့္ေၾကာင့္ အတတ္ေၿပာႏိုင္ရပါသနည္း?

-ေယရႈကိုယ္ေတာ္တိုင္က ေၿပာၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

-အမွားအယြင္းကင္းေသာ သမၼာက်မ္းစာက ေၿပာပါသည္။ (ေယာ ၁၇း၁၇)

-ထိုသမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္ကို ဖ်က္ဆီး၍မရၿခင္းတို႕ေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါသည္။                (မ ၅း၁၈)

ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာ ဖက္ၿပဳခ်က္မ်ားအားလံုး ေယရႈတြင္ ၿပည့္စံုခဲ့သည္။ သူ႕တြင္အၿပစ္ရွာ၍မရပါ။ အၿပစ္မဲ့ေသာ သူ၏သက္ေတာ္စဥ္၊ သူၿပဳခဲ့ေသာ အႏိႈင္းမဲ့ သဘာဝလြန္တန္ခိုးနိမိတ္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ သူ၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿခင္း အမႈတို႕အားၿဖင့္ မိမိသည္ မ်က္ၿမင္မရေသာ ဘုရား၏ ဘိသိတ္ခံဘုရားၿဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသၿပခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ပါသည္။ ထင္ရွားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႕၏ အသက္ရွင္မႈတြင္ အၿပစ္ကင္းေသာ သဘာဝကို မေတြ႕ရသကဲ့သို႕ မည့္သည့္ အံ့ဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာ တစ္စံုတစ္ခု မွ်မရွိခဲ့ပါ။ သူတို႕၏ ရုပ္ကလပ္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလာကတြင္ ရွိေနၾကၿပီး ေသၿခင္းတရားကို မေအာင္ၿမင္ခဲ့ပါ။ သို႕ေသာ္  ေယရႈ၏ သခ်ိဳင္းဂူထဲတြင္ ဘာမွ်မရွိေတာ့ပါ။ ေယရႈ၏ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ ၿခင္းႏွင့္ အံ့ဩဘြယ္ နိမိတ္ လကၡဏာမ်ိဳးကို အၿခားမည္သည့္ ဘာသာတရားတြင္မွ မေတြ႕ႏိုင္ပါ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအခ်က္သည္ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ အေရးၾကီးသည့္ မတူညီ ေသာအခ်က္ၾကီးတစ္ရပ္ၿဖစ္ပါသည္။   ေယရႈသည္ အသက္ရွင္ေစေသာ အာဏာ စက္ႏွင့္ ၿပည့္စံုၿပီး လူသားတိုင္းတို႕၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ၿခင္းကို ခံထိုက္ေသာ သက္ေသ မ်ားႏွင့္ ၿပည့္စံုသည့္ တစ္ပါးတည္းေသာ ကယ္တင္ရွင္ ဘုရားသခင္ ၿဖစ္ပါသည္။

 

လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?

ေယရႈ၏ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို အနီးကပ္ဆံုး လက္ရံုးေတာ္တပည့္ေတာ္ မ်ားက လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?

လူလိမ္မ်ား လိမ္ညာေၿပာဆိုၾကၿခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သူတို႕၏ အတၲအတြက္ပါ၊ တမန္ေတာ္တို႕က လိမ္ညာခဲ့ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ တရားစကားေတြအေပၚ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရပါသလဲ၊ သူတို႕၏ တရားစကားေၾကာင့္ လူမ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ အထင္လြဲၿခင္းခံရ၊ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခံရ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၊ အႏိုင္က်င့္ခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ဆံုး ရက္စက္စြာ အသက္ခံခဲ့ၾက ရပါသည္။ သူတို႕ ၿပခဲ့ေသာ သက္ေသသည္ သူတို႕အတၲအတြက္ လိမ္ညာ အကြက္ဆင္ ခဲ့ၾကတာပါဟု ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈ လံုးဝမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ၾကီးျမတ္ေသာ ေယရႈခရစ္ေတာ္

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:59 am
Tags:

ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ၿမတ္မ်ားထက္ ထူးၿခားသည့္ပုဂိၢဳလ္တစ္ပါး။ ေခာတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူအမ်ား၏ ၾကည္ညိဳေလးစား ကိုးကြယ္ၿခင္းကိုခံခဲ့ ရေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ၿမတ္မ်ား မ်ားစြာ ေပၚထြန္းခဲ့ၾကဖူးပါသည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္အခါ လူမ်ားအေပၚ တန္ခိုးဩဇာအာဏာ လႊမ္းမိုး သက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ၿခင္း ရွိခဲ့ပါေသာ္ၿငားလည္း သူတို႕ ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၄င္းတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူတို႕အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ စြမ္းမ်ား တၿဖည္းၿဖည္း ေမွးမွိန္လာကာ အခ်ိဳ႕ကိုပင္ လူမ်ားေမ့ေပ်ာက္ကုန္ၾကၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအထဲမွ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး မွာ ထိုကဲ့သို႕ မဟုတ္ပါ။ ေခာတ္ကာလ တိုးတက္ ေၿပာင္းလဲလာေလ သူ႕ကိုယံုၾကည္ လက္ခံသူမ်ား မ်ားၿပားလာေလၿဖစ္ၿပီး ႏွစ္မ်ား ၾကာလာေလ လူသားတို႕အေပၚ သူ၏တန္ခိုး ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္း ၾကီးမားလာေလပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ လက္ဝါးကားတိုင္ထက္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ သူ႕ကို ကြပ္မ်က္လိုက္ၾကေသာ္လည္း က်မ္းစာ လာသည့္အတိုင္း သံုးရက္ေၿမာက္ေသာ ေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ယေန႕တိုင္ အသက္ရွင္လ်က္ အလုပ္လုပ္ေနၿခင္းေၾကာင့္ သူ၏လုပ္ငန္းမ်ား ေမွးမွိန္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားၿခင္း မရွိဘဲ တိုးတက္ ၾကီးထြားလာရၿခင္းပင္ ၿဖစ္ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ေယရႈကို ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္သူေပါင္း ကမၻာ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု ေက်ာ္ပင္ ရွိေနၿပီ ၿဖစ္ပါသည္။ သူ႕ကို ကိုးကြယ္သည့္သူမ်ား အားလံုးတို႕တြင္ စဥ္းစား ဆင္ၿခင္ဥာဏ္ နည္းပါးသူ၊ ပညာမတတ္သူ၊ သာ၍ကူးသြားသူ၊ ဆိုးသြမ္းသူမ်ားဟု လံုးဝ မဆိုႏိုင္သည့္အၿပင္ ေကာင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နာမည္အရခဲ့ဆံုးေသာ လူအမ်ားစုမွာ ေယရႈကို ယံုၾကည္သူမ်ား ၿဖစ္ၾကပါသည္။

 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းသက္ေသ

ေယရႈဘုရားေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္အတတ္ေၿပာႏိုင္ ရပါသနည္း?

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္က လူထုေရွ႕တြင္ ေယရႈဘုရားကို လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚ၌ အေသသတ္ၿပီး ေၿမ‘ျမႇဳပ္ သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ပါသည္။ သူ႕ေနာက္လိုက္ မ်ားမေၿပာႏွင့္ သူ႕တပည့္ေတာ္ရင္းမ်ားပင္ သူ႕ကို ေက်ာခိုင္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ မၾကာလိုက္ပါ ထိုၿမိဳ႕၌ပင္ ခရစ္ယာန္တည္းဟူေသာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု ရုတ္တရက္ေပၚေပါက္ၾကီးထြား လာပါသည္။ သူတို႕အားလံုးက ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ ခဲ့ေသာ အရွင္ေယရႈကို ၿမင္ေတြ႕ရရံုမွ်မက သူတို႕ႏွင့္အတူ ရက္ေပါင္း ၄၀ ပင္ေနထိုင္ ခဲ့သည္ဟု တညီတညြတ္တည္း ဆိုၾက၏။ (more…)

 

ေသျခင္းသံုးမ်ိဳးမွ လြတ္ရာလမ္း

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:52 am
Tags:

လူတို႕၏အၿပစ္ေၾကာင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ေသၿခင္းသံုးမ်ိဳးမွ ေယရႈဘုရားက အဘယ္ကဲ့သို႕ လြတ္ေၿမာက္ေစခဲ့ ပါသနည္း?

လူသည္အၿပစ္ေၾကာင့္ ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ ေနခဲ့ပါသည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈသည္ ကားတိုင္ထက္တြင္ လူသားမ်ား၏ အၿပစ္ကို ယူတင္လိုက္ေသာအခါ လူတို႕၏ အၿပစ္ေၾကာင့္ ခမည္းေတာ္ဘုရားႏွင့္ အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈက ကားတိုင္ ထက္တြင္ “အဘယ့္ေၾကာင့္ အကြ်ႏု္ပ္ကို စြန္႕ပစ္ေတာ္မူသနည္း” ဟု (မ ၂၇း၄၆) ဆိုခဲ့ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ ဘုရား၏ စြန္႕ပစ္ၿခင္းကို ခံေပးခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ ေယရႈရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ယံုၾကည္သူတို႕အား “ငါသည္ ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တိုင္ေအာင္ သင္တို႕ႏွင့္ အစဥ္မၿပတ္ ရွိေတာ္မူမည္” ဟု ဂတိေပးခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ( မ ၂၈း၂၀)  ယံုၾကည္သူသည္ ေယရႈအားၿဖင့္ အၿပစ္ေၿပလ်က္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားႏွင့္ ၿပန္လည္ သင့္ၿမတ္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။

လူတိုင္းတစ္ေန႕ ခႏၶာႏွင့္ ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္းတည္းဟူေသာ ေသၿခင္း တရားကို ရင္ဆိုင္ၾကရပါမည္။ ထို႕အတြက္ ေယရႈ သည္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ထက္ လူမ်ားေရွ႕တြင္ အေသခံခဲ့ၿပီး ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ပါသည္။ (မ ၂၇း၅၀) ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့သည့္ အရွင္ေယရႈက “ငါ့ကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ ေသာ္လည္းအသက္ရွင္လိမ့္မည္” ဟု ဂတိၿပဳခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၁း၂၅) လူတို႕က ယေန႕ ခရစ္ယာန္ေတြ ေသေနတာပဲ ဘယ္မွာၿပန္ရွင္လို႕လဲဟု ေမးတတ္ၾကပါသည္။ ေယရႈသည္ အေသခံၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံယူခဲ့သည္နည္းတူ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း ေသၿပီး သၿဂိဳဟ္ၿခင္းကို ခံၾကရမည္ၿဖစ္ကာ ေယရႈသည္ သခ်ႋဳင္းဂူမွ ၿပန္လည္ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္သကဲ့သို႕ ယံုၾကည္သူမ်ားလည္း သခ်ႋဳင္းဂူမွ တစ္ေန႕ ၿပန္လည္ၿပီးရွင္ၿပန္ထေၿမာက္မည့္အေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ လူပုဂိၢဳလ္တို႕၏ သမိုင္းဝင္ သခ်ႋဳင္းဂူမ်ားထဲမွ တစ္ခုတည္း ေသာအေလာင္းမရွိေတာ့သည့္ သခင္ေယရႈ၏ သခ်ိဳင္းဂူက ယံုၾကည္သူတို႕ အတြက္ ယံုေလာက္ေသာ သက္ေသႏွင့္ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ (more…)

 

မာန္ငါးပါး

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:50 am
Tags:

မိမိကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာစစ္မွန္သည့္အရွင္ၿဖစ္ေၾကာင္း အဘယ္ကဲ့သို႕ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း ?

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေနထိုင္ရာ အေရွ႕တိုင္း မွာေတာ့ မာန္ငါးပါးကိုအမွန္တကယ္ ေအာင္ေသာ အရွင္ၿဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ ပါသည္။

မာန္ငါးပါးကို အမွန္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ေသာအရွင္ သမိုင္းတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ဖူး ပါသလား?

ေအာင္ၿမင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုေသာအရွင္ တစ္ပါးမကပါ၊ သို႕ေသာ္ ေအာင္ၿမင္မႈ စံႏႈန္းၿခင္းေတာ့ မတူညီၾကပါ၊ ထိုအရွင္မ်ားထဲမွ ေယရႈဟု အမည္နာမရွိေသာ အရွင္တစ္ပါး၏ ေအာင္ၿမင္ပံုကို ေဖၚၿပ ေပးလိုပါသည္။ ထိုအရွင္က ငါသည္ သမၼာတရား ၿဖစ္၏ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈက သင့္အပိုင္းသာလွ်င္ၿဖစ္ပါသည္။ (ေယာ ၁၄း၆)

၁)      ကိေလသာမာန္။ ေယရႈသည္ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္အားၿဖင့္ လူ႕ဇာတိခံယူရန္ မယ္ေတာ္ မာရိ၏ ဝမ္းကိုအသံုးၿပဳခဲ့ေသာ္လည္း မိခင္ဖခင္တို႕၏ လူ႕ဇာတိ အေသြးအသား (စပ္ယွက္မႈ) လံုးဝမပါဝင္ပါ။ မွားယြင္း ၿခင္း အၿပစ္ႏွင့္ကင္းေသာ လူပ်ိဳဘုရားလည္း ၿဖစ္ေတာ္မူ၏။

(မ ၁း၂၀-၂၁)

၂)      ေဒဝပုတၲာမာန္။ ေယရႈသည္ တန္ခိုးႏွင့္ၿပည့္စံုေတာ္မူ၏။ ေယရႈ မၿပဳႏိုင္ေသာအမႈမရွိ။ (မာ ၅း၁၃)

၃)      မဥၨဳမာန္။ ေယရႈသည္ ေသၿခင္းမွ သံုးရက္ေၿမာက္ေသာေန႕တြင္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ေတာ္မူ၏။(၁ေကာ ၁၅း၃-၄)

၄)      ခႏၶာမာန္။ ေယရႈ၏ကိုယ္ခႏၶာသည္ပုပ္ပ်က္ေၿပာင္းလဲမႈ မရွိခဲ့ပါ။ (တ ၁း၉-၁၁)

၅)      အဘိသခၤါရမာန္။ ေယရႈသည္ မေန႕ ယေန႕ ေနာင္ကာလ မေၿပာင္းမလဲ ထာဝရတည္ေတာ္မူ၏။(မ ၂၈း၂၀)

ေယရႈဘုရားသည္ အပ်ိဳကညာကေန ဖြားၿမင္သည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းမွာ အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္ႏိုင္ပါမည္နည္း?

ေယရႈက သာမန္လူလိုေမြး သာမန္လူလိုေသသြားေသာ အရွင္မဟုတ္ပါ။ ေယရႈသည္ အပ်ိဳစင္ မယ္ေတာ္မာရိ၏ ဝမ္းကို အသံုးၿပဳၿပီး လူ႕ဇာတိခံယူခဲ့ေသာ အရွင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမၿဖစ္ႏိုင္ေသာ သဘာဝလြန္ အေၾကာင္းအရာကို ၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သက္ေသေတာ္ အေနၿဖင့္ ေယရႈ၏ သက္ေတာ္စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မၿဖစ္ႏိုင္ေသာ သဘာဝလြန္ တန္ခိုးနိမိတ္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ၿပည့္ေနပါသည္။ အံ့ဩဖြယ္ အေကာင္းဆံုးက ေယရႈ၏ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုမၿဖစ္ႏိုင္ေသာ ဒ႑ာရီမဟုတ္သည့္ သဘာဝလြန္ ၿဖစ္ရပ္မ်ားတို႕ေၾကာင့္ ေယရႈကို ဘုရားဟု သတ္မွတ္ၾကၿခင္းလည္း ၿဖစ္ပါသည္။ မိန္းမကေမြးလို႕ ဘုရားဟု မသတ္မွတ္ႏိုင္ ပါဟု ဆိုၾကလွ်င္ ဘုရားက လူ႕ဇာတိ ခံယူဖို႕ အပ်ိဳကညာ၏ ဝမ္းကိုအသံုးၿပဳၿပီး လူ႕ဇာတိ ခံယူၿခင္းထက္ အၿခားေသာ နည္းလမ္းၿဖင့္ ထို႕ထက္ သဘာဝက်ၿပီး ယုတၲိတန္ေသာ အေၾကာင္းတရား ရွိႏိုင္ပါမည္လား။ ယေန႕ သိပံၸပညာရွင္မ်ား ပင္ အပ်ိဳကညာဝမ္းမွ သားဖြါးေပးၿခင္း အမႈကို ၿပဳႏိုင္ၾကၿပီၿဖစ္ရာ အနႏၱတန္ခိုးေတာ္ရွင္ ၿဖစ္သည့္ ဘုရားက အဘယ့္ေၾကာင့္ ထိုအမႈကို မၿပဳဘဲ မေနႏိုင္ရ ပါမည္နည္း။

 

ေယရႈသည္သူေတာ္စင္တစ္ဦးသာၿဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား?

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:33 am
Tags:

ေယရႈသည္သူေတာ္စင္တစ္ဦးသာၿဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား?

ေအာက္စဖို႕စ္ တကၠသိုလ္၏ ပါေမာကၡ ၿဖစ္သူ စီအက္လူးဝစ္သည္ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ တစ္ဦးၿဖစ္ ေသာ္လည္း ေယရႈအေၾကာင္း ကိုေလ့လာၿပီးေသာအခါ ေယရႈအားဘုရား အၿဖစ္ႏွင့္ကယ္တင္ရွင္အၿဖစ္ လက္ခံခဲ့သည္။ သူက ေယရႈႏွင့္ပတ္သက္လို႕မၿပတ္မသား ဒြိဟၿဖစ္ေနသူမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေၿပာခဲ့ပါသည္။

လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေယရႈသည္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေသာ သူေတာ္စင္ အၿဖစ္လက္ခံပါသည္ သို႕ေသာ္ ဘုရားအၿဖစ္ေတာ့ လက္မခံႏိုင္ပါဟု စဥ္းစားဥာဏ္မရွိဘဲ ေၿပာဆိုမႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္လံုးဝ ကန္႕ကြက္ပါသည္။ ယင္းသည္ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေၿပာရမည့္စကား မဟုတ္ပါ။ ေယရႈ၏သက္ေတာ္စဥ္ႏွင့္္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ၿပီးေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္သည္ သို႕တည္းမဟုတ္ ရူးသြပ္ ေနေသာ ငရဲမွလာသည့္နတ္မိစၦာသာၿဖစ္သည္ ဟူေသာ ခံယူ ခ်က္ႏွစ္ခုထဲမွတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္လိုအပ္လာသည္။

သင္သည္ သူ႕အား အရူးတစ္ေယာက္အေနၿဖင့္ လစ္လ်ဴရႈထားႏိုင္ပါသည္။ နတ္မိစၦာဟုသတ္မွတ္၍ တံေတြးၿဖင့္ ေထြးႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕မၿပဳလိုပါက သူ၏ေၿခရင္း တြင္ ဦးညႊတ္၍ကြ်ႏု္ပ္၏ သခင္ ဘုရားရွင္ဟု ေခၚႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ အႏွစ္သာရ မဲ့ၿပီး အဓိပၸါယ္ မရွိေသာယူဆခ်က္ၿဖစ္သည့္ ေယရႈသည္ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ သည့္ဆရာသမားၿဖစ္သည္ စသည့္သာမန္လူသားတစ္ေယာက္သာ ၿဖစ္သည္ဟူေသာ စကားကိုမူ ရပ္တန္႕ရမည္ၿဖစ္သည္။ သင္သည္ အသိဥာဏ္ ေၿဖာင့္မတ္မွန္ကန္ၿခင္းကို လက္ခံလိုေသာဆႏၵရွိပါက မပီၿပင္ မၿပတ္သားေသာ ၾကားေနအယူအဆကို လက္မခံ သင့္ပါ။ ေယရႈသည္ ဘုရားၿဖစ္သည္ဟု လက္ခံလိုက္ၿခင္းက ပိုမိုလြယ္ကူေပမည္။

 

ယခု ေယရႈဘယ္မွာရွိေနပါသနည္း?

Filed under: ေယရႈခရစ္ေတာ္ — amayaphay @ 10:10 am
Tags:

(ေဟရွာယ ၉း၆) တြင္ ငါတို႕အဖို႕သူငယ္ကိုဖြားၿမင္မည္.. နာမေတာ္မူကား အံ့ဩဖြယ္ တိုင္ပင္ဖက္ တန္ခိုးၾကီးေသာ ဘုရားသခင္.. ၿဖစ္ပါသည္။

(ေယာ ၄း၂၄) မွာ ဘုရားသခင္သည္နာမ္ဝိညာဥ္ ၿဖစ္ေတာ္မူ၏ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္သည္ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿပီး ေကာင္းကင္ဘံုသို႕ ၿပန္လည္တက္ၾကြ သြားေသာ္လည္း ယခုအခါ နာမ္ဝိညာဥ္အေနၿဖင့္ ေနရာတိုင္းတြင္ တၿပိဳင္နက္ ရွိေနပါသည္။

(ဗ်ာဒိတ္ ၃း၂၀) မွလည္း ေယရႈခရစ္ေတာ္က ငါသည္တခါးေရွ႕မွာရပ္၍ ေခါက္လ်က္ ေန၏… .. ဟုဆိုထားပါသည္။

ထိုေယရႈခရစ္ေတာ္သာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အထဲေရာက္လာလွ်င္ ဖာရိရွဲ က်မ္းၿပဳဆရာ တို႕က်င့္ေသာအက်င့္ထက္ သာလြန္ေသာ သူမ်ား ၿဖစ္သြားပါမည္။

(ေရာမ ၈း၉) ခရစ္ေတာ္၏ဝိညာဥ္ကိုမရေသာသူသည္ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္ ဟုအတိအလင္း  ဆိုထားပါသည္။ (more…)