အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အျပစ္တရား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ား December 10, 2009

Filed under: အက်င့္တရား — amayaphay @ 9:15 am
Tags:

က. ဘုရားႏွင့္လူအဆက္ၿပတ္ၿခင္း

ကမၻာဦးလူသားအာဒံ၏ ဘုရားစကားနားမေထာင္မႈေၾကာင့္ အာဒံမွဆင္းသက္လာေသာ လူသားတိုင္းဘုရား ႏွင့္အဆက္ၿပတ္ခဲ့ရပါသည္။ လူသည္ဘုရားႏွင့္အဆက္ၿပတ္ကာ ေမြးဖြါးလာၾကၿခင္းေၾကာင့္ ဘုရားကိုမသိပါ။ သို႕ေသာ္ လူသည္ ဘုရားထံမွ ဆင္းသက္ လာၿပီး လူ႕အတြင္းမွ ဝိညာဥ္ရွိၿခင္းေၾကာင့္ ဘုရားကို ကိုးကြယ္လိုစိတ္ရွိၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ဝိညာဥ္ဆိုသည္မွာ ဝိ= အထူး ႏွင့္ ညာဥ္= သိၿခင္းတို႕ေပါင္းစပ္ ထားၿပီး ထိုအထူးသိၿခင္းဆိုသည္က ဘုရားကိုကိုးကြယ္လိုၿခင္းပင္ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ယေန႕ ကမၻာေပၚတြင္ လူတို႕က ဘုရားဟုသတ္မွတ္ ကိုးကြယ္ၾကေသာအရွင္ေပါင္း ေၿမာက္မ်ား စြာရွိေနပါသည္။ သို႕ေသာ္ စစ္မွန္ေသာဘုရားကေတာ့ တစ္ဆူတည္းရွိပါသည္။

ခ. ခႏၶာႏွင့္ဝိညာဥ္အဆက္ၿပတ္ၿခင္း

လူသားတိုင္းတစ္ေန႕ေသၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္း။ ဘုရားကလူကို သူ၏သ႑ာန္ေတာ္ ႏွင့္အညီ ဖန္ဆင္းထားသည္ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ဘုရားသည္နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္သလို လူသည္လည္း နာမ္ဝိညာဥ္ၿဖစ္ပါသည္။ ခႏၶာသည္ ဝိညာဥ္ေခတၱက်ိန္းဝပ္ရာ အခြံသာၿဖစ္ၿပီး က်မ္းစာကဆိုထားသည့္အတိုင္း ေၿမၾကီးမွလာေသာ ထိုခႏၶာသည္ ေၿမၾကီးသို႕သာ ၿပန္သြားရမည္ၿဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဝိညာဥ္ကေတာ့ ထာဝရဘုရားထံမွ လာ၍ ထာဝရတည္ၿမဲပါသည္။ လူအစစ္အမွန္ဆိုသည္မွာ လူ႕ခႏၶာအတြင္းမွ ဝိညာဥ္ၿဖစ္ ပါသည္။ လမ္းသြားရင္းဖိနပ္ ၿပတ္သြားပါက နီးရာအိမ္တြင္အကူအညီ ေတာင္းခံကာ ေခတၱထားခဲ့ၿပီး အၿပန္မွ ဝင္ယူမည္ဆိုလွ်င္ အိမ္တိုင္း လက္ခံႏိုင္ေသာ္လည္း လမ္းသြား ရင္းမေတာ္တဆေသသြားေသာလူေသကို နီးရာအိမ္တြင္ေခတၱထားခြင့္ၿပဳပါ ဆိုလွ်င္ မည္သည့္အိမ္မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ဝိညာဥ္ထြက္ခြါသြားေသာလူ႕ခႏၶာသည္ ဖိနပ္ေလာက္မွ်ပင္ တန္ဘိုးမရွိေတာ့ပါ။  လူသည္မနက္ဖန္ကိုအမွီၿပဳ၍မဝါၾကြားရ၊ တစ္ေန႕ ၿခင္းပင္အဘယ္ကဲ့သို႕ၿဖစ္မည္ကို မသိႏိုင္။ ေသၿခင္း တရားသည္အရြယ္ မေရြးပါ။ ထို႕ၿပင္ လူ႕ဘဝသည္ သခ်ၤိဳင္းတြင္သာ ၿပီးဆံုးသြားလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။

ဂ. ဘုရားႏွင့္ လူ ထာဝရအဆက္ၿပတ္ၿခင္း

လူသည္တစ္ခါတည္းေသ၍ထို႕ေနာက္မွတရားစီရင္ ၿခင္းခံရပါလိမ့္မည္။ တစ္ေန႕ လူသားတိုင္း ေယရႈခရစ္ေတာ္ဘုရား၏ တရားပလႅင္ေရွ႕သို႕ေရာက္ရၾကမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း သမၼာက်မ္းစာကဆိုထားပါသည္။ ေယရႈဘုရားကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ ထေၿမာက္ၿပီး ေၿမၾကီးေပၚ၌၄င္း ေကာင္းကင္ေပၚ၌၄င္း စီရင္ပိုင္ေသာ အခြင့္ တန္ခိုးရွိသမွ်ကို ငါခံရၿပီဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ထို႕ေၾကာင့္ ေယရႈကို ယံုၾကည္လက္ခံ ၿခင္းမရွိပါက ငရဲသို႕သြားရမည္ၿဖစ္ၿပီး ဘုရားႏွင့္ ထာဝရ ခြဲခြါရပါလိမ့္မည္။

( က ၁း၂၇၊ က ၂း၁၇၊ က ၃း၆၊ က ၆း၅-၆၊ ၁ေယာ ၃း၄၊ ေရာ ၅း၁၂၊ ေရာ ၆း၂၃၊ ေရာ ၃း၂၃၊ ေရာ ၉း၂၀၊ ေရာ ၁၃း၁၃၊ ေရာ ၂း၁၂၊ ယာကုပ္ ၄း၁၇၊ ၁ေယာ ၃း၈၊ မ ၅း၂၈၊)

၂. ပညတ္တရား

ပညတ္တရားသည္ေမာေရွအားၿဖင့္ ဤကမၻာေလာကသို႕ ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ထိုပညတ္တရားအားၿဖင့္ လူတိုင္းမွာ အၿပစ္ရွိေၾကာင္းကိုသိရ ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ ဝတ္ၿပဳကိုးကြယ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ပညတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရး ဆိုင္ရာပညတ္ႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာပညတ္ ဟူ၍ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္အခ်က္ (၆၁၃) ခ်က္ရွိပါသည္။ ပညတ္တို႕သည္အကုန္အစင္အခ်ိန္တိုင္း က်င့္ရမည္ၿဖစ္ၿပီး တစ္ခ်က္က်ဴးလြန္ မိပါက အလံုးစံုတို႕ကို လြန္က်ဴးရာသို႕ေရာက္ပါသည္။ ဥပမာ၊ စာေမးပြဲတြင္ ငါးဘာသာဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ္လည္း တစ္ဘာသာက်က စာေမးပြဲက် ပါသည္။

မေကာင္းေသာအပင္သည္ ေကာင္းေသာအသီးကို မသီးႏိုင္ဟု က်မ္းစာက ဆိုထားသကဲ့သို႕ အၿပစ္သားၿဖစ္ေသာ လူသားတိုင္းတို႕သည္ မိမိကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတရား၏ သြန္သင္မႈအတိုင္း ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ အက်င့္သီလတို႕ကို ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္ၾကပါေသာ္လည္း စံခ်ိန္မွီေအာင္ က်င့္ႏိုင္ေသာ လူသား တစ္ဦးေယာက္မွ် ေလာကတြင္မေပၚမရွိေသးပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ႏွင့္ အက်င့္သီလတို႕ကို ၾကိဳးစားက်င့္ၾကံ အားထုတ္သူၿဖစ္ေစ၊ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈ မရွိေသာသူၿဖစ္ေစ ထိုေကာင္းမႈတို႕ၿဖင့္ အၿပစ္မွလြတ္ႏိုင္ၿခင္းငွါမတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။ အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ ေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ရွိဖို႕ မိမိကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းတို႕ၿဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူသည္ သမုဒၵရာ၏တစ္ဖက္ ကမ္းသို႕ လက္ၿပစ္ကူးၿပီးသြားဖို႕ၾကိဳးစားသူႏွင့္ တူပါသည္။ လူအခ်ိဳ႕က မီတာတစ္ရာ ကူးႏိုင္မည္ၿဖစ္ၿပီး လူအခ်ိဳ႕က မီတာငါးရာထိကူးႏိုင္သည့္တိုင္ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် တစ္ဖက္ကမ္းသို႕ ေရာက္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္မလုပ္ရ ဟု မဆိုလိုပါ၊ ထိုအပိုင္းက ‘ဒုတိယပိုင္းၿဖစ္ပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာက ပညတ္တရား၏ အက်င့္အားၿဖင့္ အဘယ္သူမွ် ေၿဖာင့္မတ္ ရာသို႕မေရာက္ႏိုင္၊ ၿပဳဘူးသမွ်ေသာ ေကာင္းမႈကုသိုလ္ တို႕သည္လည္း ဘုရားေရွ႕တြင္ ညစ္ေသာအဝတ္ႏွင့္သာတူပါ၏ဟု ဆိုထားပါသည္။ ေကာင္းမႈကုသိုလ္အက်င့္ သီလတို႕ၿဖင့္ ေၿဖာင့္မတ္ရာသို႕ေရာက္ဖို႕ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားေရွ႕တြင္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ ေနသူသည္ ဥပမာ- အႏူအစိုလက္ႏွင့္သုပ္ေသာ လၻက္သုပ္ႏွင့္တူပါသည္။ လၻက္သုပ္မွာ အလြန္ေကာင္းပါေသာ္လည္း သုပ္ေသာလက္က ႏူေနၿခင္းေၾကာင့္ သန္႕ရွင္းၿခင္းမရွိပါ။

 

ကြဲျပားေသာ ေက်းဇူးတရား

Filed under: အက်င့္တရား — amayaphay @ 9:14 am
Tags:

ေက်းဇူးတရား

ေက်းဇူးတရားသည္ ေယရႈအားၿဖင့္ ဤကမၻာေလာက သို႕ဝင္ေရာက္ လာၿပီး ေယရႈကိုလက္ခံယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္း အၿပစ္မွ လႊတ္ၿခင္းအခြင့္ ႏွင့္ အပယ္ငရဲမွလြတ္ေၿမာက္ခြင့္ကိုရၾကပါသည္။

သမၼာက်မ္းစာေတာ္ၿမတ္တြင္ လူသားတိုင္းတို႕သည္ အၿပစ္နည္းသည္ႏွင့္ မ်ားသည္သာကြာၾကၿပီး ဘုရားေရွ႕တြင္ အၿပစ္သားမ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုအၿပစ္ အတြက္လူသားတိုင္း ငရဲသို႕ေရာက္ရမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း လူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အပယ္ငရဲမွ လြတ္ခြင့္ကို ရၾကပါသည္။ ထိုလူႏွစ္မ်ိဳးတို႕ကေတာ့ မိမိရဲ့ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို အမွီၿပဳသူႏွင့္ ဘုရားက လူတို႕အတြက္ ၿပဳေပးေသာ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈကို  လက္ခံၿခင္း လက္မခံၿခင္းအေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။

လူသားႏွင့္ သန္႕ရွင္းေသာဘုရားအၾကားတြင္ အၿပစ္ဆိုေသာတန္တိုင္းၾကီးက ၿခားထားၿပီး ပညတ္တရား၏အက်င့္အားၿဖင့္လည္း ထိုအၿပစ္ေၾကြးတို႕ကို မဆပ္ႏိုင္ ၾကပါ။ လူ၏ဝိညာဥ္သည္လည္း စၾကာဝဠာထက္မက တန္ဘိုးရွိၿပီး ထိုဝိညာဥ္၏ တန္ဘိုးကို ဘုရားသခင္အား ေပးႏိုင္ၿခင္းငွါလည္း မတတ္စြမ္းႏိုင္ၾကပါ။

လူသားတိုင္းေကာင္းရာသို႕ေရာက္ဖို႕လူ႕အပိုင္းမွဘာမွ်မတတ္ ႏိုင္ပါ၊ ဘာမွ်လည္းမလုပ္ႏိုင္ၾကပါ။ ဘုရားကသာ လွ်င္တတ္ႏိုင္ၿပီး၊ ဘုရား ကသာလွ်င္ ၿပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာအပိုင္းၿဖစ္ပါသည္။

ဘုရား ကၿပဳေပးေသာအမႈကို လူ႕ဖက္မွ လက္ခံယံုၾကည္ရန္သာ ၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ကလည္း လူမတတ္ႏိုင္ေသာအမႈကို ဘုရားတတ္ႏိုင္သည္ဟု မိန္႕ဆိုခဲ့ပါသည္။ တပည့္မ်ားမေၿဖႏိုင္ေသာစာေမးပြဲ ေမးခြန္းကို ထုတ္ေသာဆရာသမား ေကာင္းဟူသည္ ေလာကတြင္ရွိပါမည္လား။ ထိုနည္းတူ လူသားတိုင္းေကာင္းရာဘံုသို႕ ေရာက္ဖို႕ လူသားတိုင္းက်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္ၿခင္းငွါ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ ပညတ္ခ်က္တို႕ၿဖင့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ကာ ငါ့ထံသို႕လာၾကပါဟု ဘုရားကဆိုလွ်င္ ထိုဘုရားသည္ တရားပါမည္လား။ (more…)

 

ေကာင္းမႈကုသိလု္

Filed under: အက်င့္တရား — amayaphay @ 9:10 am
Tags:

ေကာင္းတာလုပ္ရင္ ေကာင္းရာသို႕ေရာက္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါလား?

ေကာင္းမႈတစ္ခုေန႕စဥ္ၿပဳဟု လူတို႕ဆိုရိုးစကားရွိေသာ္လည္း ၊ လက္ေတြ႕မွာမူ မလုပ္ႏိုင္သည့္အၿပင္ မေကာင္းမႈမ်ားတို႕ကိုေတာ့ ေန႕စဥ္မွန္မွန္က်ဴးလြန္မိတတ္ၾက ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လူတို႕သည္ေမြးဖြါးခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ လြန္က်ဴးခဲ့ေသာ အၿပစ္ေၾကြးမ်ားအတြက္ အပါယ္လားရမည္မွာ ဧကန္အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။ လူသားတိုင္း မွာ ဘာသာသာတရားအသီးသီးရွိၾကပါသည္။ ထိုဘာသာတရားတို႕သည္ ဥပေဒႏွင့္ တူၿပီး အၿပစ္ထင္ရွားေၾကာင္းကိုသာ ေဖၚၿပပါသည္။ ဘာသာတရားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕ကို အၿပစ္ႏွင့္ ေသၿခင္းတရား၏ လက္မွ မကယ္တင္ႏိုင္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘာသာတရားက လူကိုကယ္တင္ႏိုင္မည္လား၊ ဘုရားကသာလွ်င္လူကို ကယ္တင္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္ကို ခြဲၿခားသိၿမင္တတ္ၿပီး တရားေပးေသာဘုရားႏွင့္ အသက္ေပးေသာဘုရား မည္သည့္ ဘုရားကို မိမိ၏ ထာဝရကာလအတြက္ ကိုးကြယ္ရမည္ကို ၿပတ္ၿပတ္ သားသား ေရြးခ်ယ္တတ္ၾကဖို႕ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။

( ေယာ ၇း၁၉၊ ေရာ ၃း၂၀၊ ေရာ ၇း၇၊ ဂလာတိ ၃း၁၀-၁၃၊ ဂလာတိ ၃း၂၄၊ ဂလာတိ ၂း၁၅၊ ဂလာတိ ၅း၄၊ တရား ၂၇း၂၆၊ေဟရွာ ၆၄း၆)