အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

အေလာင္းခိုးထုတ္သြားသည္မဟုတ္ပါလား? December 10, 2009

အေစာင့္တပ္မ်ားအားၿပည့္တန္ဆာမိန္းမကအရက္မူးေအာင္တိုက္ၿပီး မူးၿပီးအိပ္ေပ်ာ္စဥ္ အေလာင္းခိုးထုတ္သြားသည္မဟုတ္ပါလား?

ေယရႈ၏ သခ်ႋဳင္းဂူကို ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ထားၿပီး အထူးတပ္ကို အေစာင့္ခ်ထားၿခင္းပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အေလာင္းအခိုးခံခဲ့ရလို႕ အေစာင့္တပ္သားမ်ားအား အၿပစ္ေပးေသာသမိုင္း လံုးဝမရွိပါ၊ ယဇ္ပေရာဟိတ္ႏွင့္ အၾကီး အကဲတို႕က  စစ္သားမ်ားကို ေငြေပးၿပီး ထိုအမႈကို ဖံုးကြယ္ထားဖို႕ လုပ္ၾကံေၾကာင္း သာက်မ္းစာတြင္ မွတ္တမ္းရွိ၏။ အေလာင္းကို ထိုအမ်ိဳးသမီးက ခိုးသြားသည္ဆိုလွ်င္ ဂူကိုပိတ္ထားေသာ ေက်ာက္တံုးက တန္ႏွင့္ခ်ီၿပီးေလးပါသည္။ ထိုေက်ာက္တံုးကို အဘယ္သူက ဖြင့္ေပး ပါသနည္း၊ ခိုးသြားသည္ဟု ဆိုလွ်င္ေယရႈ၏အေလာင္းကို ပတ္သည့္အဝတ္ဟာ ပတ္လ်က္အေနအထားအတိုင္း ပံုမပ်က္ က်န္ေနခဲ့သည္ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈမရွိေသာ မုသာမ်ားသာလွ်င္ ၿဖစ္ပါသည္။ ထို႕ထက္ စစ္သားမ်ား မူးၿပီး အိပ္ေပ်ာ္ ေနၾကသည္ဟု ဆိုၿခင္းေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ သူက ၿပည့္တန္ဆာမိန္းမ ခိုးသြားေၾကာင္း အဘယ့္ေၾကာင့္ အတတ္ေၿပာႏိုင္ ရသနည္း။

ေယရႈဘုရား ေသၿမဲအတိုင္းရွိကာ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္းမရွိဟု ဆိုပါက။ (more…)

 

သတိၿပန္လည္လာၿခင္း မဟုတ္ပါလား?

ေယရႈ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းသည္ မဟုတ္မွန္ပါ၊ ေသြးလြန္ၿပီး သတိလစ္ ေနရာမွ သတိၿပန္လည္လာၿခင္း မဟုတ္ပါလား?

က်မ္းစာက ေယရႈထံသို႕ေရာက္၍ အသက္မရွိေၾကာင္းကိုၿမင္လွ်င္ ေၿခကို မခ်ိဳးဘဲ၊ စစ္သူရဲတစ္ေယာက္သည္ နံေဖးေတာ္ကို လွံႏွင့္ထိုးေဖါက္၍ ေသြးႏွင့္ေရသည္ ခ်က္ၿခင္းထြက္လာ၏ဟု ဆိုပါသည္။ ေယရႈဘုရား ေသေၾကာင္း ေသခ်ာရန္အတြက္ ေရာမစစ္သားက လွံႏွင့္ တို႕ၾကည့္ၿခင္း မဟုတ္ပါ။ နံရိုးၾကားကို လွံႏွင့္ ထိုးေဖါက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင့္ ေသြးလြန္ေနေသာ လူနာကို ေသြးသြင္းေပးၿပီး မွသာလွ်င္ ၿပန္လည္၍ ေကာင္းမြန္လာဖို႕ အေၿခအေနရွိပါသည္။

ေသေသာသူမ်ားႏွင့္ ေသၿပီးေလးရက္ရွိသူ လာဇရုအား သခ်ိဳင္းဂူမွ ၿပန္ရွင္ ေစခဲ့သူေယရႈဘုရားသည္ သူကိုယ္တိုင္ ေသၿခင္းမွ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းအေၾကာင္းက အဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ ေယရႈသက္ေတာ္စဥ္တြင္ ေသေသာသူတို႕ကို အသုဘ လိုက္ပို႕ခဲ့ၿခင္း မရွိပါဘဲ မုဆိုးမကို အလုပ္အေကြ်းၿပဳေနေသာသား၏ အသုဘႏွင့္ လမ္းခရီးတစ္ခုတြင္ ဆံုမိေသာအခါ ထိုသားကိုပင္ ၿပန္ရွင္ေစခဲ့သူ ၿဖစ္ပါသည္။

 

လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?

ေယရႈ၏ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းကို အနီးကပ္ဆံုး လက္ရံုးေတာ္တပည့္ေတာ္ မ်ားက လိမ္ညာခဲ့ၾကၿခင္း မၿဖစ္ႏိုင္ပါ သေလာ?

လူလိမ္မ်ား လိမ္ညာေၿပာဆိုၾကၿခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ သူတို႕၏ အတၲအတြက္ပါ၊ တမန္ေတာ္တို႕က လိမ္ညာခဲ့ရိုးမွန္လွ်င္ အဘယ့္ေၾကာင့္ သူတို႕ရဲ့ တရားစကားေတြအေပၚ ရပ္တည္ခဲ့ၾကရပါသလဲ၊ သူတို႕၏ တရားစကားေၾကာင့္ လူမ်ား၏ နားလည္မႈႏွင့္ အထင္လြဲၿခင္းခံရ၊ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ခံရ၊ အၾကိမ္ၾကိမ္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ၊ အႏိုင္က်င့္ခံရ၊ ေထာင္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ဆံုး ရက္စက္စြာ အသက္ခံခဲ့ၾက ရပါသည္။ သူတို႕ ၿပခဲ့ေသာ သက္ေသသည္ သူတို႕အတၲအတြက္ လိမ္ညာ အကြက္ဆင္ ခဲ့ၾကတာပါဟု ဆိုလွ်င္ ေၾကာင္းက်ိဳး ညီညြတ္မႈ လံုးဝမရွိေသာ အေၾကာင္းအရာပင္ၿဖစ္ပါသည္။

 

ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္း

ေယရႈဘုရားသည္ ေသၿခင္းမွ အမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ရွိခဲ့ပါ ရဲ႕လား ?

လူသည္ ေသၿပီးဘယ္ကိုေရာက္မည္ဆိုတာ ေသေသာအခါမွသာအတိအက် သိႏိုင္ပါမည္။ ထို႕ေၾကာင့္အကြ်တ္တရားလမ္းကို ၿပညႊန္သူသည္ ေသၿခင္းတရားကို ေအာင္ၿမင္ဖို႕လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႕မဟုတ္ပါဘဲ လူထဲကလူၿပေသာ တရားလမ္းသည္ တိက်မႈမရွိေသာ စိတ္အထင္သာလွ်င္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားကလည္း ေယရႈအမွန္တကယ္ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္းမရွိလွ်င္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ သည္သိပၸံပညာ ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသလို သူ႕ကို ကိုးကြယ္သူမ်ားေလာက္ ရံႈးနိမ့္ေသာသူမ်ား ေလာကတြင္ မရွိေတာ့ၿပီဟု ဆိုၾကပါသည္။

ကမၻာကေလးစားရေသာကမၻာေက်ာ္သမိုင္း ပါေမာကၡေသာမတ္စ္အာႏိုး ႏွင့္အၿခားပညာရွင္မ်ားက ေယရႈ၏ ရွင္ၿပန္ထေၿမာက္ၿခင္း သမိုင္းၿဖစ္ရပ္ ကိုေလ့လာ ၿပီးေသာအခါ သူတို႕ကဒီၿဖစ္ရပ္သည္ စိတ္အခ်ရဆံုးစစ္မွန္ေသာ သမိုင္း ၿဖစ္ရပ္ ၿဖစ္လို႕ ဤကမၻာေလာကမွ မည္သည့္အခါမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု မွတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ လူတို႕လက္မခံလည္း ထိုအမွန္တရားကေတာ့ ဤ ကမၻာေလာကမွ ဘယ္ေသာအခါမွ်ေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။