အေမးမ်ားအတြက္ အေျဖလႊာ

ဤစာအုပ္ကိုေရးသားထုတ္ေဝရၿခင္းအေၾကာင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ December 10, 2009


ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ခရစ္ေတာ္၏ သံတမန္မ်ား (၂ေကာ ၅း၂၀) ၿဖစ္သကဲ့သို႕ ေယရႈ၏ သက္ေသမ်ားလည္း ၿဖစ္ၾကပါသည္။ (တ ၁း၈) တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္သို႕မဟုတ္ တစ္နာရီအတြက္သာ သခင္ေယရႈ၏ သက္ေသမ်ား ၿဖစ္ဖို႕ဘုရားရွင္ မွအလိုမရွိပါ။ အခ်ိန္တိုင္း နာရီတိုင္းအတြက္ သက္ေသခံေကာင္းမ်ားၿဖစ္ဖို႕ရန္ အလိုရွိပါသည္။ ခသ- ၂၀ဝ၀ အထူးတစ္ႏွစ္တာ ဧဝံေဂလိ အမႈေတာ္တြင္ ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာလူမႈေရးလုပ္ငန္းတြင္ အလုပ္လုပ္ရင္း အခြင့္ရတိုင္း ေယရႈဘုရား၏ ဝမ္းေၿမာက္ဖြယ္ရာ သတင္းစကားကို လူတို႕အားၾကားေၿပာ သက္ေသခံ ခဲ့ပါသည္။ ထို ခသ- ၂၀ဝ၀ အထူးတစ္ႏွစ္တာ အမႈေတာ္ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ဖို႕ ကြ်န္ေတာ္၏ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားကို လႊဲခဲ့ရပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အဓိကေၿပာလိုေသာပထမအခ်က္မွာ အမႈေတာ္ေဆာင္ဖို႕မအားလို႕၊ အမႈေတာ္ေဆာင္ မဟုတ္လို႕ဟု အေၾကာင္းၿပဖို႕ မဟုတ္ပါ၊ ယံုၾကည္သူတိုင္း မိမိရွိရာအရပ္တြင္ အမႈေတာ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ကို ဆိုလိုၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ ဧဝံေဂလိတရားကို ေၿပာတတ္လို႕ေၿပာၿခင္းမဟုတ္ပါ၊ ေၿပာရင္း ေၿပာတတ္လာၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။ ဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ သင္၏အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႕ကို စြန္႕လႊတ္မွမဟုတ္ပါ၊ သင့္အနားတြင္သာ ထိုအလုပ္ရွိ ေနပါသည္။ (ဥပမာ အမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦး ေဆးရံုအတြင္းသို႕ သြား၍ဧဝံေဂလိ ေၿပာသည္ထက္ ထိုေဆးရံုအတြင္းရွိ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ဦးက ပိုၿပီး အခြင့္အေရး သာပါသည္။ ေဝဒနာၿဖင့္ပက္လက္အိပ္ေနရၿပီး မိုးေပၚကို ၾကည့္ေနသည့္ လူနာသည္ လူေကာင္းမ်ားထက္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို ပို၍ စိတ္ဝင္စားပါသည္။) (more…)